Mēnešalga:
zemākā mēnešalga EUR 1504,00, ņemot vērā papildus kritērijus (izdiena, darba pieredze Valsts policijas koledžā, iegūtā izglītība un zinātniskais grāds)
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

DOCENTS (ar speciālo dienesta pakāpi Sporta katedrā)

1 amata vieta

Iestāde: Valsts policijas koledžas

Darbavieta: Rīga

Darba laiks: uz noteiktu (ievēlēšanas) laiku    

 

 

Amata pienākumos ietilpst:

 • studiju kursu, mācību priekšmetu un pieaugušo neformālās izglītības programmu izstrādāšana un aktualizēšana;
 • mācību metodisko materiālu izstrādāšana un pētījumu veikšana attiecīgajā zinātnes apakšnozarē;
 • praktisko nodarbību un semināru vadīšana, eksāmenu, ieskaišu un citu pārbaudījumu organizēšana, izstrādāšana un pieņemšana, kā arī izglītojamo zināšanu un prasmju novērtēšana;
 • izglītojamo patstāvīgā darba plānošana;
 • fiziskās sagatavotības pārbaudes ieskaišu pieņemšana Valsts policijas amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi;
 • Koledžas komandu sagatavošana un dalības nodrošināšana Valsts policijas un Iekšlietu ministrijas spartakiādēs;
 • dalība Koledžas tēla popularizēšanas pasākumos;
 • studiju (mācību) procesa nodrošināšana citu docētāju prombūtnes laikā.

 

          Docējamie kursi:

 • arodizglītības programmā „Policijas darbs” mācību priekšmets „Vispārējā un speciālā fiziskā sagatavošana”;
 • pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” studiju kurss „Profesionālā fiziskā sagatavošana”;
 • pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” studiju kurss „Vispārējā fiziskā sagatavošana”;
 • pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošana: „Uzbrukuma atvairīšanas un atbruņošanas taktikas instruktors”, „Speciālo cīņas paņēmienu un speciālo līdzekļu pielietošanas pamati un taktika Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”.

           

Amatam nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:    

 • pretendentam jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4.panta prasībām;
 • doktora vai maģistra grāds, vai augstākā izglītība bez grāda, ja pretendentam ir docējamam priekšmetam atbilstošs vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs. Praktiskā darba stāžs ir pedagoģiskais darbs vai pretendenta līdzšinējā profesionālā pieredze nozares docējamam priekšmetam;
 • docējamajam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides u.tml. dokumentiem;
 • zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā;
 • profesionālā tālākizglītība par inovācijām augstākās izglītības sistēmā vai augstskolu didaktikā, vai izglītības darba vadībā;
 • nepieciešamas zināšanas par Valsts policijas un policijas struktūrvienību kompetenci un kārtības policijas specifiku un veicamajiem uzdevumiem;
 • teicama valsts valodas prasme, vēlamas svešvalodu zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru – MS Word, MS Excel, Power Point, Internet.

 

Piedāvājam:

 • zemākā mēnešalga EUR 1504,00, ņemot vērā papildus kritērijus (izdiena, darba pieredze Valsts policijas koledžā, iegūtā izglītība un zinātniskais grāds);
 • darba vietu Rīgā, Ezermalas iela 10, LV – 1014.

 

Akadēmiskā amata pretendentiem uz vakanto docenta  amatu līdz 2022.gada 12.oktobrim Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.

 

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Sporta katedras  docenta amatu” vai uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālruņi uzziņām: 67146281,  67219637.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

 

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.

Pretendentiem jāpiesakās līdz