Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ievadkonsultācijas laiks un vieta:

14.06.2024., plkst.12.00
VPK Mācību korpusā 333.auditorijā;Kvalifikācijas eksāmena datums 26.06.2024.,
plkst.8.10  VPK Mācību korpusā 303.auditorijā
(Aktualizēts 22.05.2024.)

  
AFI_celvedis_foto


Iesniegums ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Pieejams


 

Normatīvie akti:

Profesionālās izglītības likums”.

Pieejams 


Ministru kabineta
2013.gada 10.septembra noteikumi Nr.791
“Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pieejami 


Valsts policijas koledžas
2019.gada 22.jūlija iekšējie noteikumi Nr.10
Noteikumi par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu. Pieejami


Kvalifikācijas eksāmena norises kārtība Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs” 
2022.gada 14.jūnija iekšējie noteikumi Nr.5 
Pieejami


 

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Maksājuma pamatojuma kods: 21359

Pakalpojuma veids: Ārpus formālā izglītība

 

Valsts policijas koledžas rekvizīti:

Nodokļu maksātāju reģistrācijas kods (NMR kods) 90000072027

Bankas nosaukums: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV30TREL2140637008000

Precizējošu informāciju par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu Jūs varat saņemt
Valsts policijas koledžas
 Izglītības koordinācijas nodaļā, zvanot pa tālruni 67209797, 67219642 vai 25411502.