Dokumenti:

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas sagatavošanās mācību nodarbību saraksts.  Pieejams


Kvalifikācijas eksāmena grafiks. Pieejams


Kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas atkārtojuma jautājumi. Pieejami (precizēts 16.05.2019.)


Mācību materiāli (prezentācijas):

- Pirmā palīdzība Pieejams 
- Administratīvā pārkāpuma process Pieejams 
- Juridiskās atbildības jēdziens un veidi Pieejams 
- Tiesību normas jēdziens un struktūra Pieejams 
- Krimināltiesības Pieejams 
- Kriminālprocess Pieejams 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

- "Policijas tiesības" un "Policijas taktika"    Nr1.-10. Pieejams -1-pieejams -2- 
Nr1.-20. Pieejams -1-, pieejams -2-    
Nr21.-29. Pieejams 
- Šaušanas mācība Pieejams -1-pieejams -2-pieejams -3-pieejams -4-pieejams -5-.pieejams -6-. 

AFI_celvedis_foto

Iesniegums ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Pieejams


ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS APGŪTĀS PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANAS IZMAKSAS KOMPENSĒŠANA

Kas jādara, lai kompensētu izmaksas par savas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu – soli pa solim: 
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana-soli-pa-solim
Pieejams:


Normatīvie akti:

Ministru kabineta
2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.146
“Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”.

Pieejami 


Ministru kabineta
2013.gada 10.septembra noteikumi Nr.791
“Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pieejami 


Valsts policijas koledžas
2019.gada 22.jūlija iekšējie noteikumi Nr.10
Noteikumi par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu. Pieejami


Valsts policijas koledžas
2015.gada 18.maija iekšējie noteikumi Nr.12
”Kvalifikācijas eksāmena norises kārtība Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs””.

Pieejami (aktualizēts 22.05.2019.)


Valsts policijas koledžas 2020.gada 3.janvāra pavēle Nr.8 
”Par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu Valsts policijas koledžā 2020.gadā”.

Pieejama,  1.pielikums,  2.pielikums

Cirkulārs

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Maksājuma pamatojuma kods: 21359

Pakalpojuma veids: Ārpus formālā izglītība

Pakalpojuma cena ar PVN (euro): 49,22

Valsts policijas koledžas rekvizīti:

Nodokļu maksātāju reģistrācijas kods (NMR kods) 90000072027

Bankas nosaukums: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV30TREL2140637008000

Precizējošu informāciju par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu Jūs varat saņemt
Valsts policijas koledžas
 Izglītības koordinācijas nodaļā, zvanot pa tālruni 67219691, 67219642 vai 25411502.