Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ievadkonsultācija (informācija tiek aktualizēta)Kvalifikācijas eksāmena datums tiek aktualizētsAFI_celvedis_foto

Iesniegums ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Pieejams


ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS APGŪTĀS PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANAS IZMAKSAS KOMPENSĒŠANA

Kas jādara, lai kompensētu izmaksas par savas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu – soli pa solim: macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana-soli-pa-solim


Normatīvie akti:

Profesionālās izglītības likums”.

Pieejams 


Ministru kabineta
2013.gada 10.septembra noteikumi Nr.791
“Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pieejami 


Valsts policijas koledžas
2019.gada 22.jūlija iekšējie noteikumi Nr.10
Noteikumi par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu. Pieejami


Kvalifikācijas eksāmena norises kārtība Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs” 
2022.gada 14.jūnija iekšējie noteikumi Nr.5 
Pieejami


 

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Maksājuma pamatojuma kods: 21359

Pakalpojuma veids: Ārpus formālā izglītība

 

Valsts policijas koledžas rekvizīti:

Nodokļu maksātāju reģistrācijas kods (NMR kods) 90000072027

Bankas nosaukums: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV30TREL2140637008000

Precizējošu informāciju par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu Jūs varat saņemt
Valsts policijas koledžas
 Izglītības koordinācijas nodaļā, zvanot pa tālruni 67209797, 67219642 vai 25411502.