Arodizglītības programma “Policijas darbs”

Iegūstamā kvalifikācija: Valsts policijas jaunākais inspektors

Valoda: Latviešu

Mācību īstenotājs: Valsts policijas koledža

Lekciju norises vieta: Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10, Rīga

Mācību ilgums: pilna laika klātiene – 10 mēneši jeb 1560 stundas

Mācību maksa: valsts budžets

Mācīties var: pilngadīga persona ar vidējo izglītību

 

Arodizglītības programmas mērķis: Sagatavot izglītojamos darbam Valsts policijas struktūrvienībās, sniedzot iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes,  nodrošināt jaunāko inspektoru amata pienākumu veikšanai nepieciešamās spējas un kompetenci. Izglītības procesa rezultātā īstenot arodizglītības programmas stratēģiskos mērķus.

Vispārīgie izglītības programmas mērķi – iemācīt darboties patstāvīgi, uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem, izmantot progresīvo pieredzi un darba metodes savā profesionālajā darbībā, iegūt, novērtēt, klasificēt un izmantot informāciju, kura nozīmīga profesionālajai darbībai.

Specifiskie izglītības programmas mērķi – nodrošināt zināšanas un prasmes sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, satiksmes uzraudzībā, objektu apsardzē un citās policijas jaunākā inspektora amata jomās, saistošo normatīvo aktu pārzināšanā, taktiski pareizas rīcības piemērošanā un drošības prasību ievērošanā, likumpārkāpēju aizturēšanā, uzbrukuma atvairīšanas un aizsardzības paņēmienu pielietošanā, pirmās palīdzības sniegšanā, policijas ekipējuma, sakaru un citu tehnisko līdzekļu lietošanā, speciālo līdzekļu un šaujamieroča pielietošanā.

Lai pieteiktos mācībām Valsts policijas koledžā, ir jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām:

 • Reflektants ir Latvijas pilsonis;
 • Nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda un nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata (izziņa no Soda reģistra);
 • Fiziskā sagatavotība un veselības stāvokli atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām.

Mācībām Valsts policijas koledžā var pieteikties divos veidos – elektroniski vai klātienē.

Ja mācībām Valsts policijas koledžā piesakās elektroniski, tad jāaizpilda elektroniskais pieteikums: aizpildot elektronisko pieteikumu e-studiju vietnē.

Ierodoties uz iestājpārbaudījumiem līdzi jāņem šādu iesniedzamo dokumentu oriģināli:

 • Aizpildīts  (1.pielikums) par uzņemšanu Valsts policijas koledžā;
 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Vidējās izglītības apliecinošs dokuments ar visiem pielikumiem;
 • Centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikāti;
 • Apliecinājums (bankas izdruka vai čeks) par pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2018. noteikumiem Nr.256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojuma cenrādis’’ pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas mācībām maksa ir 15.16 EUR. 

Maksājumā norādāma šāda informācija:

Saņēmēja nosaukums: Valsts policijas koledža
Saņēmēja reģistrācijas numurs: (NMR kods) 90000072027
Bankas konts: LV30TREL2140637008000
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV2

maksāšanas mērķī jānorāda: “21359 dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa pilna vai nepilna laika studijām”

 

 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds, un/vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;
 • Ja reflektants izglītības dokumentu ir ieguvis ārvalstīs, pieteikumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam  atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments;
 • Valsts valodas prasmes apliecība (C1 līmenis), (ja vidējā izglītība iegūta līdz 2011.gadam vai ārvalstīs);
 • Citi dokumenti, ja tādi ir, piemēram, B kategorijas autovadītāju apliecība, zemessardzes apliecība, apliecinoša dokumenta kopija, ja ir apgūta vispārējās vidējās izglītības programma ar profesionālās izglītības novirzienu „Policijas darbs”, uzrādot dokumenta oriģinālu, Jaunsardzes centra izziņas kopija, ja ir apgūta Jaunsargu interešu izglītības programma vai reflektants ir piedalījies Jaunsardzes centra valsts aizsardzības mācības vasaras nometnē, uzrādot izziņas oriģinālu.

Ja dokumentus iesniedz klātienē Valsts policijas koledžā Rīgā, Ezermalas ielā 10, līdzi jāņem šādi iesniedzamie dokumenti:

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Vidējās izglītības apliecinošs dokuments ar visiem pielikumiem;
 • Centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikāti;
 • Iesniegums  , kam pievieno dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām apmaksu saskaņā ar VPK maksas pakalpojumu cenrādi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2018. noteikumiem Nr.256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojuma cenrādis’’ pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas mācībām maksa ir 15.16 EUR. 

Maksājumā norādāma šāda informācija:
Saņēmēja nosaukums: Valsts policijas koledža
Saņēmēja reģistrācijas numurs: (NMR kods) 90000072027
Bankas konts: LV30TREL2140637008000
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV2

maksāšanas mērķī jānorāda: “21359 dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa pilna vai nepilna laika studijām”

 • Apliecinājums (bankas izdruka vai čeks) par pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu;
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds, un/vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;
 • Ja reflektants izglītības dokumentu ir ieguvis ārvalstīs, pieteikumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam  atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments;
 • Valsts valodas prasmes apliecība (C1 līmenis), (ja vidējā izglītība iegūta līdz 2011.gadam vai ārvalstīs);
 • Citi dokumenti, ja tādi ir, piemēram, B kategorijas autovadītāju apliecība, zemessardzes apliecība, apliecinoša dokumenta kopija, ja ir apgūta vispārējās vidējās izglītības programma ar profesionālās izglītības novirzienu „Policijas darbs”, uzrādot dokumenta oriģinālu, Jaunsardzes centra izziņas kopija, ja ir apgūta Jaunsargu interešu izglītības programma vai reflektants ir piedalījies Jaunsardzes centra valsts aizsardzības mācības vasaras nometnē, uzrādot izziņas oriģinālu.

Lai reflektantu uzņemtu mācībās Valsts policijas koledžā, ir jānokārto fiziskās sagatavotības iestājpārbaudījumi atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.288 “Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” noteiktajam.

Pēc veiksmīgu iestājpārbaudījumu nokārtošanas, reflektants tiks nosūtīts uz Iekšlietu ministrijas Centrālo medicīnas ekspertīzes komisiju, veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudei.

Detalizētāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, iestājpārbaudījumiem un centrālo medicīnisko ekspertīzes komisiju ir pieejama Valsts policijas koledžas mājaslapas sadaļā “Gribu mācīties” –  “Uzņemšanas noteikumi”.

Arodizglītības programmā īsteno “Kvalifikācijas praksi” divās daļās – 1.posms ir paredzēts četras  nedēļas jeb 160 stundu apjomā, bet 2.posms ir paredzēts desmit nedēļas jeb 400 stundu apjomā.

Nodarbības norisināsies darba dienās laika posmā no pulksten 08.00 līdz 16.30.

Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļa (e-pasta adrese: izglitiba@koledza.vp.gov.lv vai pa tālr. +371 25411502, +371 67209797, +371 28601228).