Lai apgūtu Valsts policijas koledžas arodizglītības programmu “Policijas darbs” vai īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu “Policijas darbs”, ko Valsts policijas koledža īsteno Iekšējās drošības akadēmijā, ir jāievēro uzņemšanas noteikumi un veiksmīgi jānokārto iestājpārbaudījumi.

·        Dokumentu iesniegšana: 08.-21.07.2024.

·        Iestājpārbaudījumi: 24.-25.07.2024.

·        Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisija: 26.07.-05.08.2024.

·        Rezultātu paziņošana: 23.08.2024.

·        Līgumu slēgšana: 27.-28.08.2024.

Lai pieteiktos mācībām Valsts policijas koledžā, ir jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām:

Mācībām Valsts policijas koledžā par pieteikties divos veidos – elektroniski vai klātienē.

1. Ja mācībām Valsts policijas koledžā piesakās elektroniski, tad ir jāaizpilda elektroniskais pieteikums e-studiju vietnē.

Ja dokumenti ir iesniegti elektroniski, tad, ierodoties uz iestājpārbaudījumiem, līdzi jāņem šādu iesniedzamo dokumentu oriģināli:

 

 • Iesniegums par uzņemšanu Valsts policijas koledžā
 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Vidējās izglītības apliecinošs dokuments ar visiem pielikumiem;
 • Centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikāti;
 • Apliecinājums (bankas izdruka vai čeks) par pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.

  Saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2018. noteikumiem Nr.256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojuma cenrādis’’ pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas mācībām maksa ir 15.16 EUR. Maksājums ir jāveic uz šādu konta numuru: LV30TREL2140637008000, maksāšanas mērķī jānorāda: “21359 dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa pilna vai nepilna laika studijām”;
   
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds, un/vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;
 • Ja reflektants izglītības dokumentu ir ieguvis ārvalstīs, pieteikumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam  atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments;
 • Valsts valodas prasmes apliecība (C1 līmenis), ja vidējā izglītība iegūta līdz 2011.gadam vai ārvalstīs;
 • Citi dokumenti, ja tādi ir, piemēram, B kategorijas autovadītāju apliecība, zemessardzes apliecība, apliecinoša dokumenta kopija, ja ir apgūta vispārējās vidējās izglītības programma ar profesionālās izglītības novirzienu „Policijas darbs”, uzrādot dokumenta oriģinālu, Jaunsardzes centra izziņas kopija, ja ir apgūta Jaunsargu interešu izglītības programma vai reflektants ir piedalījies Jaunsardzes centra valsts aizsardzības mācības vasaras nometnē, uzrādot izziņas oriģinālu.

2. Ja dokumentus mācībām Valsts policijas koledžā iesniedz klātienē Valsts policijas koledžā, Ezermalas ielā 10, Rīgā, tad iesniedzami šādi dokumenti:

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Vidējās izglītības apliecinošs dokuments ar visiem pielikumiem;
 • Centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikāti;
 • Iesniegums (pieejams šeit:

kam pievieno dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām apmaksu saskaņā ar VPK maksas pakalpojumu cenrādi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2018. noteikumiem Nr.256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojuma cenrādis’’ pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas mācībām maksa ir 15.16 EUR. Maksājums ir jāveic uz šādu konta numuru: LV30TREL2140637008000, maksāšanas mērķī jānorāda: “21359 dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa pilna vai nepilna laika studijām”;

 • Apliecinājums (bankas izdruka vai čeks) par pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu;
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds, un/vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;
 • Ja reflektants izglītības dokumentu ir ieguvis ārvalstīs, pieteikumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam  atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments;
 • Valsts valodas prasmes apliecība (C1 līmenis), ja vidējā izglītība iegūta līdz 2011.gadam vai ārvalstīs;
 • Citi dokumenti, ja tādi ir, piemēram, B kategorijas autovadītāju apliecība, zemessardzes apliecība, apliecinoša dokumenta kopija, ja ir apgūta vispārējās vidējās izglītības programma ar profesionālās izglītības novirzienu „Policijas darbs”, uzrādot dokumenta oriģinālu, Jaunsardzes centra izziņas kopija, ja ir apgūta Jaunsargu interešu izglītības programma vai reflektants ir piedalījies Jaunsardzes centra valsts aizsardzības mācības vasaras nometnē, uzrādot izziņas oriģinālu.

Dokumentus klātienē var iesniegt no 2024. gada 8.jūlija līdz 21.jūlijam darbdienās pl. 9.00-15.30 Rīgā, Ezermalas ielā 10, pirmajā stāvā.

Katram reflektantam tiek piešķirts identifikācijas kods. Personām ar iegūtu vismaz vidējo izglītību identifikācijas kodu piešķir pirmajā iestājpārbaudījumu dienā. Valsts policijas amatpersona identifikācijas kodu saņem pieteikuma iesniegšanas laikā.

Lai reflektantu uzņemtu Valsts policijas koledžā, ir jānokārto:

Arodizglītības programmas reflektantiem – fiziskās sagatavotības iestājpārbaudījumi atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.288 “Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” noteiktajam.

Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas reflektantiem – vērīguma, atmiņas un latviešu valodas pārbaude, kuras mērķis ir izvērtēt reflektanta vērīgumu, uzmanības noturību, koncentrēšanās spējas, dominējošo uztveres veidu, atmiņas īpatnības, rakstības spējas un latviešu valodas prasmes. Tāpat reflektantiem ir jānokārto fiziskās sagatavotības pārbaudījumi atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.288 “Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” noteiktajam.
 

Valsts policijas koledža ir sagatavojusi fiziskās sagatavotības iestājpārbaudījumu prasību un metodisko ieteikumu aprakstu.

Reflektantu konkursa kārtībā uzņem, summējot iegūto vērtējumu 10 ballu skalā, un aprēķina iegūto vidējo (aritmētisko) vērtējumu no:

 • Centralizētā eksāmena vērtējuma latviešu valodā un svešvalodā;
 • Fiziskās sagatavotības pārbaudes rezultātiem;
 • Vērīguma, atmiņas un latviešu valodas pārbaude (attiecas TIKAI uz īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas reflektantiem) vērtējuma.

Reflektantam konkursā  piešķir papildu 5 punktus vienā no šādiem kritērijiem:

 • Iegūta “B” kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Absolvēta Jaunsargu interešu izglītības programma vai dalība Jaunsardzes centra valsts aizsardzības mācības vasaras nometnē;
 • Absolvēta Saldus tehnikuma profesionālās vidējās izglītības programma “Civilā aizsardzība un drošība”;
 • Absolvēta Murjāņu sporta ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programma.

Ārpus konkursa Valsts policijas koledžā uzņem tos reflektantus, kuri apguvuši vispārējās vidējās izglītības programmu ar profesionālās izglītības novirzienu „Policijas darbs”, obligāti norādot šo informāciju iesniegumā un reflektanta anketā.

Amatpersonai konkursā piešķir papildu 5 punktus par Valsts policijas koledžas arodizglītības programmas “Policijas darbs” absolvēšanu.

Reflektantu, kurš ir sekmīgi nokārtojis iestājpārbaudījumus, Valsts policijas koledža nosūta uz Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju (CMEK). CMEK nodrošina Iekšlietu ministrijas poliklīnika, Čiekurkalna 1. līnijā 1, korpuss 1, Rīgā, LV-1026, 4. stāvā. Iepriekš veicams pieraksts pa tālruņa numuriem: +371 67829959 vai +371 67829975.

Dodoties uz CMEK, līdzi jāņem šādu dokumentu oriģināli:

 • Personu apliecinošu dokuments;
 • Ģimenes ārsta izsniegts izraksts par dzīves laikā pārciestajām slimībām (U27 veidlapa);
 • Narkologa atzinums (izziņa) par veselības stāvokli (iekļauj ziņas par alkohola pārmērīgu lietošanu, toksisko vielu lietošanu, narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu, ja nav attiecīgas medicīniskas indikācijas);
 • Psihiatra atzinums par veselības stāvokli (iekļauj ziņas par diagnosticētu psihisku slimību vai uzvedības traucējumiem);
 • Potēšanas pase ar atzīmēm par veiktajām vakcinācijām.

Līgumu slēgšana notiks Valsts policijas koledžā, Ezermalas ielā 10, Rīgā. Ierodoties uz līguma parakstīšanu, jāpaņem līdzi šādu dokumentu oriģināli:

Valsts policijas koledžā var mācīties personas, kuras ir nokārtojušas vidusskolas centralizētos eksāmenus latviešu valodā un svešvalodā. To vērtējums nedrīkst būt zemāks par E līmeni jeb 15 %.

Informāciju par uzņemšanas procesu reflektants vai Valsts policijas amatpersona var saņemt Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļā pa tālruni 67219085, 67209797 vai 25411502, vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: izglitiba@koledza.vp.gov.lv.