Lai apgūtu Valsts policijas koledžas arodizglītības programmu “Policijas darbs” vai īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu “Policijas darbs”, ko Valsts policijas koledža īsteno Iekšējās drošības akadēmijā, ir jāievēro uzņemšanas noteikumi un veiksmīgi jānokārto iestājpārbaudījumi.

Dokumentu iesniegšana:

Personām ar iegūtu vismaz vidējo izglītību dokumentu iesniegšana arodizglītības programmā un īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” pilna laika klātienes studijām norisināsies no 2023. gada 12. jūlija līdz 23. jūlijam. Papilduzņemšana - dokumentus studijām abās izglītības programmās iespējams iesniegt no 2023. gada 4. līdz 9. augustam.

Tikai Valsts policijas amatpersonām dokumentu iesniegšana īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” nepilna laika neklātienes studijām norisināsies no 2023. gada 12. jūlija līdz 13. augustam.

Iestājpārbaudījumi Valsts policijas koledžā norisināsies no 2023. gada 25. – 26. jūlijam, papilduzņemšanas reflektantiem 2023. gada 11. augustā:

·         Arodizglītības programmā “Policijas darbs” – vērīguma un atmiņas tests, psiholoģiskā novērtēšana un fiziskā sagatavotība;

·         Īsā cikla profesionālā augstākā izglītības programma “Policijas darbs” – vērīguma, atmiņas, vispārējo zināšanu un intelekta tests, psiholoģiskā novērtēšana un fiziskā sagatavotība.

Centrālā medicīniskā ekspertīzes komisija:

Pēc veiksmīgas iestājpārbaudījumu nokārtošanas, reflektants tiks nosūtīts uz Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju (CMEK) veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudei. Reflektantam CMEK 2023. gadā tā būs jāapmeklē noteiktā dienā laika posmā no 28. jūlija līdz 2. augustam. Papilduzņemšanas reflektantiem pēc veiksmīgas iestājpārbaudījumu nokārtošanas 14. augustā paredzēta Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija.

Rezultātu paziņošana notiks 2023. gada 23. augustā Valsts policijas koledžas mājaslapā sadaļā “Gribu mācīties”, kā arī Valsts policijas koledžas sociālo tīklu vietnēs Facebook: @vpkoledza un Instagram: @valsts_policijas_koledza.

Līgumu slēgšana:

Lai uzsāktu mācības Valsts policijas koledžā, būs jāslēdz līgums. Līgumu slēgšana norisināsies no 2023. gada 28. līdz 29. augustam.

2023./2024. mācību gada sākums būs 1.septembrī.

Lai pieteiktos mācībām Valsts policijas koledžā, ir jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām:

Mācībām Valsts policijas koledžā par pieteikties divos veidos – elektroniski vai klātienē.

1. Ja mācībām Valsts policijas koledžā piesakās elektroniski, tad ir jāaizpilda elektroniskais pieteikums e-studiju vietnē.

Ja dokumenti ir iesniegti elektroniski, tad, ierodoties uz iestājpārbaudījumiem, līdzi jāņem šādu iesniedzamo dokumentu oriģināli:

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Vidējās izglītības apliecinošs dokuments ar visiem pielikumiem;
 • Centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikāti;
 • Apliecinājums (bankas izdruka vai čeks) par pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.

  Saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2018. noteikumiem Nr.256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojuma cenrādis’’ pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas mācībām maksa ir 15.16 EUR. Maksājums ir jāveic uz šādu konta numuru: LV30TREL2140637008000, maksāšanas mērķī jānorāda: “21359 dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa pilna vai nepilna laika studijām”;
   
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds, un/vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;
 • Ja reflektants izglītības dokumentu ir ieguvis ārvalstīs, pieteikumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam  atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments;
 • Valsts valodas prasmes apliecība (C1 līmenis), ja vidējā izglītība iegūta līdz 2011.gadam vai ārvalstīs;
 • Citi dokumenti, ja tādi ir, piemēram, B kategorijas autovadītāju apliecība, zemessardzes apliecība, apliecinoša dokumenta kopija, ja ir apgūta vispārējās vidējās izglītības programma ar profesionālās izglītības novirzienu „Policijas darbs”, uzrādot dokumenta oriģinālu, Jaunsardzes centra izziņas kopija, ja ir apgūta Jaunsargu interešu izglītības programma vai reflektants ir piedalījies Jaunsardzes centra valsts aizsardzības mācības vasaras nometnē, uzrādot izziņas oriģinālu.

2. Ja dokumentus mācībām Valsts policijas koledžā iesniedz klātienē Valsts policijas koledžā, Ezermalas ielā 10, Rīgā, tad iesniedzami šādi dokumenti:

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Vidējās izglītības apliecinošs dokuments ar visiem pielikumiem;
 • Centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikāti;
 • Iesniegums (pieejams šeit:

kam pievieno dokumentu, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām apmaksu saskaņā ar VPK maksas pakalpojumu cenrādi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2018. noteikumiem Nr.256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojuma cenrādis’’ pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas mācībām maksa ir 15.16 EUR. Maksājums ir jāveic uz šādu konta numuru: LV30TREL2140637008000, maksāšanas mērķī jānorāda: “21359 dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa pilna vai nepilna laika studijām”;

 • Apliecinājums (bankas izdruka vai čeks) par pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu;
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds, un/vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;
 • Ja reflektants izglītības dokumentu ir ieguvis ārvalstīs, pieteikumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam  atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments;
 • Valsts valodas prasmes apliecība (C1 līmenis), ja vidējā izglītība iegūta līdz 2011.gadam vai ārvalstīs;
 • Citi dokumenti, ja tādi ir, piemēram, B kategorijas autovadītāju apliecība, zemessardzes apliecība, apliecinoša dokumenta kopija, ja ir apgūta vispārējās vidējās izglītības programma ar profesionālās izglītības novirzienu „Policijas darbs”, uzrādot dokumenta oriģinālu, Jaunsardzes centra izziņas kopija, ja ir apgūta Jaunsargu interešu izglītības programma vai reflektants ir piedalījies Jaunsardzes centra valsts aizsardzības mācības vasaras nometnē, uzrādot izziņas oriģinālu.

Dokumentus klātienē var iesniegt no 12.jūlija līdz 23.jūlijam darbdienās pl. 9.00-15.30 Rīgā, Ezermalas ielā 10, pirmajā stāvā.

Papilduzņemšana - dokumentus studijām abās izglītības programmās ir iespējams iesniegt no 4. līdz 9. augustam gan klātienē Valsts policijas koledžā, Ezermalas ielā 10, Rīgā.

Katram reflektantam tiek piešķirts identifikācijas kods. Personām ar iegūtu vismaz vidējo izglītību identifikācijas kodu piešķir pirmajā iestājpārbaudījumu dienā. Valsts policijas amatpersona identifikācijas kodu saņem pieteikuma iesniegšanas laikā.

Lai reflektantu uzņemtu Valsts policijas koledžā, ir jānokārto:

1. Arodizglītības programmas reflektantiem – vērīguma, atmiņas un psiholoģiskais tests, kura mērķis ir izvērtēt reflektanta vērīgumu, uzmanības noturību, koncentrēšanās spējas, dominējošo uztveres veidu un atmiņas īpatnības, novērtēt reflektanta intelektuālās īpašības, domāšanas un runas saistību, kā arī izvērtēt reflektanta intelektuālās spējas, emocionālās un personības īpašības.

Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas reflektantiem – vispārējais zināšanu un intelekta tests, kura mērķis ir pārbaudīt zināšanas par Latvijas vēsturi, politiku, ģeogrāfiju un policiju, vispārēji, lingvistiski, telpiski/vizuāli un matemātiski loģiskās domāšanas spējas.

2. Abu izglītības programmu reflektantiem – fiziskās sagatavotības iestājpārbaudījumi atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.288 “Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” noteiktajam.

 

Valsts policijas koledža ir sagatavojusi fiziskās sagatavotības iestājpārbaudījumu prasību un metodisko ieteikumu aprakstu.

Reflektantu konkursa kārtībā uzņem, summējot iegūto vērtējumu 10 ballu skalā, un aprēķina iegūto vidējo (aritmētisko) vērtējumu no:

 • Centralizētā eksāmena vērtējuma latviešu valodā un svešvalodā;
 • Fiziskās sagatavotības pārbaudes rezultātiem;
 • Vērīguma, atmiņas un psiholoģiskā testa (arodizglītības programmā) vai vispārējo zināšanu un intelekta testa (īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā) vērtējuma.

Reflektantam konkursā  piešķir papildu 5 punktus vienā no šādiem kritērijiem:

 • Iegūta “B” kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Absolvēta Jaunsargu interešu izglītības programma vai dalība Jaunsardzes centra valsts aizsardzības mācības vasaras nometnē;
 • Absolvēta Saldus tehnikuma profesionālās vidējās izglītības programma “Civilā aizsardzība un drošība”;
 • Absolvēta Murjāņu sporta ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programma.

Ārpus konkursa Valsts policijas koledžā tiek uzņemti tie reflektanti, kuri apguvuši vispārējās vidējās izglītības programmu ar profesionālās izglītības novirzienu „Policijas darbs”.

Amatpersonai konkursā piešķir papildu 5 punktus par Valsts policijas koledžas arodizglītības programmas “Policijas darbs” absolvēšanu.

Reflektantu, kurš ir sekmīgi nokārtojis iestājpārbaudījumus, Valsts policijas koledža nosūta uz Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju (CMEK). CMEK nodrošina Iekšlietu ministrijas poliklīnika, Čiekurkalna 1. līnijā 1, korpuss 1, Rīgā, LV-1026, 4. stāvā. Iepriekš veicams pieraksts pa tālruņa numuriem: +371 67829959 vai +371 67829975.

Dodoties uz CMEK, līdzi jāņem šādu dokumentu oriģināli:

 • Personu apliecinošu dokuments;
 • Ģimenes ārsta izsniegts izraksts par dzīves laikā pārciestajām slimībām (U27 veidlapa);
 • Narkologa atzinums (izziņa) par veselības stāvokli (iekļauj ziņas par alkohola pārmērīgu lietošanu, toksisko vielu lietošanu, narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu, ja nav attiecīgas medicīniskas indikācijas);
 • Psihiatra atzinums par veselības stāvokli (iekļauj ziņas par diagnosticētu psihisku slimību vai uzvedības traucējumiem);
 • Potēšanas pase ar atzīmēm par veiktajām vakcinācijām.

Līgumu slēgšana notiks Valsts policijas koledžā, Ezermalas ielā 10, Rīgā. Ierodoties uz līguma parakstīšanu, jāpaņem līdzi šādu dokumentu oriģināli:

 • Personu apliecinošs dokuments (pase vai ID);
 • Vidējo izglītību apliecinošs dokuments un sekmju izraksts;
 • Centralizēto eksāmenu sertifikāts;
 • Valsts valodas prasmes apliecība (trešā līmeņa A (3A) pakāpe vai augstāka līmeņa 1. pakāpe (C1), ja izglītība nav iegūta valsts valodā līdz 2012.gada 1.janvārim.

Valsts policijas koledžā var mācīties personas, kuras ir nokārtojušas vidusskolas centralizētos eksāmenus latviešu valodā un svešvalodā. To vērtējums nedrīkst būt zemāks par E līmeni jeb 15 %.

Informāciju par uzņemšanas procesu reflektants vai Valsts policijas amatpersona var saņemt Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļā pa tālruni 67219642, 67209798 vai 25411502, vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: izglitiba@koledza.vp.gov.lv.