Īsa cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Policijas darbs” (IDA)

Studiju virziens: Iekšējā drošība un civilā aizsardzība

Iegūstamā kvalifikācija: “Valsts policijas jaunākais virsnieks” (“reaģējošais” policists)

Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80KP/100KP (120ECTS/150ECTS)

Valoda: Latviešu

Studiju īstenotājs: Valsts policijas koledža

Lekciju norises vieta: Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10, Rīga

Studiju ilgums: pilns laika – 2 gadi vai 2,5 gadi; nepilna laika – 2,5 gadi

Studiju maksa: valsts budžets

Studēt var: pilnā laikā – pilngadīga persona ar vidējo izglītību; nepilnā laikā – tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas (Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts policijas amatpersonas)

 

Programmas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas uz tiesību zinātni, judikatūru un policijas praktiskā darba labo praksi balstītas profesionālas studijas, kuru apguves rezultātā studējošie iegūst piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai “Valsts policijas jaunākais virsnieks” nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences, kas sniedz iespēju profesionāli pildīt amata pienākumus, tostarp efektīvi un kvalitatīvi īstenot likumpārkāpumu novēršanu, policijas reaģēšanu un likumpārkāpumu izmeklēšanu, īstenojot noziedzības apkarošanu un personu tiesību un likumīgo interešu aizsardzību

 1. Sagatavot kvalificētus Valsts policijas jaunāko virsnieku sastāva policistus, nodrošinot izglītojamo praktisko sagatavotību darbam profesijā atbilstoši iekšlietu nozares prasībām, mūsdienu tehnoloģiju attīstības līmenim, kā arī demogrāfijas, imigrācijas, noziedzības globalizācijas un citiem faktoriem, kas ietekmē arī kriminogēnos procesus un nosaka noziedzības tendences;
 2. Nodrošināt piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi atbilstoši Valsts policijas jaunākā virsnieka profesijas standartam;
 3. Optimizēt studijas atbilstoši Valsts policijas prasībām, policijas attīstības perspektīvām, mūsdienu prasībām un saskaņā ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un kvalitatīvas profesionālās izglītības kritērijiem;
 4. Ieviest un īstenot uz kompetencēm balstītu studiju programmu, kas piemērota gan personām ar vidējo izglītību, gan personām ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju policijas darba jomā;
 5. Ieviest jaunu, kvalitatīvu mācību saturu un pieeju policistu profesionālajā izglītībā. Piedāvāt laikmetīgas, kvalitatīvas un sabalansētas studijas, lai nodrošinātu teorētisko, pētniecisko un praktisko iemaņu apgūšanu. Nodrošināt efektīvu un augstu studiju kvalitāti;
 6. Sniegt studējošajiem vispusīgas zināšanas, attīstīt policijas darbam nepieciešamās analītiskās, prezentācijas un argumentēšanas prasmes un iemaņas, pilnveidot saskarsmes un sadarbības prasmes, pašnovērtējuma, patstāvīgas darbības un lēmumu pieņemšanas, informācijas ieguves un apstrādes prasmes un iemaņas, spēju radoši un kritiski domāt un analizēt nozares problēmas, veicināt attieksmju veidošanos un vērtību izpratni, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas, kas nepieciešamas Valsts policijas jaunākā virsnieka profesionālai darbībai, izaugsmei un tālākizglītībai;
 7. Veicināt izglītojamo ieinteresētības un apmierinātības līmeni ar izvēlētajām studijām un izvēlēto profesiju, kā arī darba devēju apmierinātību ar sagatavotajiem policijas jaunākajiem virsniekiem;
 8. Veicināt personības vispusīgu attīstību un sociāli atbildīgas personības veidošanos, lai studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmes būtu atbilstošas izglītības kvalitātes pamatprincipiem un veidotu stabilu pamatu tālākām studijām, profesionālai pilnveidei un attīstītu pētniecisko darbību;
 9. Stiprināt izglītības iestādes prestižu un palielināt pieejamību;
 10. Stimulēt izcilību studijās un pētniecībā.

 

Lai pieteiktos mācībām Valsts policijas koledžā, ir jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām:

o   Reflektants ir Latvijas pilsonis;

o   Nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda un nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata (izziņa no Soda reģistra);

o   Fiziskā sagatavotība un veselības stāvokli atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām.

 • Iesniegums par uzņemšanu Valsts policijas koledžā;
 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Vidējās izglītības apliecinošs dokuments ar visiem pielikumiem;
 • Centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikāti;
 • Apliecinājums (bankas izdruka vai čeks) par pieteikuma reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu

  Saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2018. noteikumiem Nr.256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojuma cenrādis’’ pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas mācībām maksa ir 15.16 EUR. 

  Maksājumā norādāma šāda informācija:
  Saņēmēja nosaukums: Valsts policijas koledža
  Saņēmēja reģistrācijas numurs: (NMR kods) 90000072027
  Bankas konts: LV30TREL2140637008000
  Bankas nosaukums: Valsts kase
  Bankas kods: TRELLV2
  maksāšanas mērķī jānorāda: “21359 dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa pilna vai nepilna laika studijām”

 • Valsts valodas prasmes apliecība (C1 līmenis), (ja vidējā izglītība iegūta līdz 2011.gadam vai ārvalstīs);
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds, un/vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu;
 • Ja reflektants izglītības dokumentu ir ieguvis ārvalstīs, pieteikumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam  atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments;
 • Citi dokumenti, ja tādi ir, piemēram, B kategorijas autovadītāju apliecība, zemessardzes apliecība, apliecinoša dokumenta kopija, ja ir apgūta vispārējās vidējās izglītības programma ar profesionālās izglītības novirzienu „Policijas darbs”, uzrādot dokumenta oriģinālu, Jaunsardzes centra izziņas kopija, ja ir apgūta Jaunsargu interešu izglītības programma vai reflektants ir piedalījies Jaunsardzes centra valsts aizsardzības mācības vasaras nometnē, uzrādot izziņas oriģinālu.

Lai reflektantu uzņemtu mācībās Valsts policijas koledžā, ir jānokārto iestājpārbaudījumi:

•    Fiziskās sagatavotības iestājpārbaudījumi atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.288 “Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” noteiktajam;

•    Vērīguma, atmiņas un latviešu valodas pārbaude.
Pēc veiksmīgu iestājpārbaudījumu nokārtošanas, reflektants tiks nosūtīts uz Iekšlietu ministrijas Centrālo medicīnas ekspertīzes komisiju, veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudei.
Detalizētāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, iestājpārbaudījumiem un centrālo medicīnisko ekspertīzes komisiju ir pieejama Valsts policijas koledžas mājaslapas sadaļā “Gribu mācīties” –  “Uzņemšanas noteikumi”.
 

Studiju programmā tiks īstenota prakse 16 kredītpunktu apjomā, kas sadalīta trīs daļās, t.i., 16 nedēļas tiks sadalītas trīs daļās –  1) četras nedēļas, 2) sešas nedēļas, 3) sešas nedēļas.

Nodarbības norisināsies darba dienās laika posmā no pulksten 08.30 līdz 16.10.

Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļa (e-pasta adrese: izglitiba@koledza.vp.gov.lv vai pa tālr. +371 25411502, +371 67209797, +371 28601228).

Iekšējās drošības akadēmija jeb IDA ir vairāku institūciju (Iekšlietu ministrija, Valsts policijas koledža, Rīgas Stradiņa Universitāte un Latvijas Universitāte) veidota apvienība kopēja mērķa sasniegšanai, - apvienojot resursus, sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam Latvijas tiesībaizsardzības iestādēs.

Tas ir augstskolu sadarbības formāts, koplietojot trīs iestāžu resursus un akadēmisko personālu, bet neveidojot jaunu juridisko personu – augstskolu.

Studiju process tiks īstenots gan Valsts policijas koledžā, gan Latvijas Universitātē, gan Rīgas Stradiņa Universitātē, kopīgi izmantojot visu minēto partneru studiju infrastruktūru un iesaistot augstākās izglītības iestāžu akadēmiskā personāla resursus.

Plašāka informācija par Iekšējās drošības akadēmiju ir pieejama mājaslapā:  www.ida.edu.lv

No valsts budžeta līdzekļiem apmaksātas, unikālas, ilgtspējīgas un tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībās balstītas studiju programmas.

Vidusskolas absolventiem un esošajiem tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem:

Esošajiem tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem:

Pēc programmu absolvēšanas absolvents iegūst konsorcija “Iekšējās drošības akadēmija” diplomu par iegūto augstāko izglītību, profesionālo kvalifikāciju un grādu.

Plašāka informācija par Iekšējās drošības akadēmiju ir pieejama mājaslapā:  www.ida.edu.lv