Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

 

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Personas datu apstrāde Valsts kancelejā

Jūsu privātums un datu aizsardzība Valsts kancelejai ir ļoti nozīmīga. Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc, lai varat justies droši, izpaužot mums savus personas datus, mēs šajā instrukcijā esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Valsts kancelejā tiek apstrādāti personu dati.

Mēs pieņemam, ka pirms personu datu iesniegšanas, jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus atbilstoši tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Valsts kanceleja apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. Valsts kanceleja izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Mūsu iestādē tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Valsts kanceleja izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Valsts kanceleja ir atbildīga un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Ministru kabineta un ministriju komunikāciju uzlabošanai, Valsts kanceleja monitorē informāciju medijos, to starpā sociālajos medijos, t.sk. izmantojot sociālo mediju monitorēšanas rīkus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldes darbiniekiem Latvijā.  Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personas datus, kas iegūti no mediju monitorēšanas. Mērķis ir nodrošināt uz pierādījumiem balstītu sabiedrības noskaņojumu par aktuālā tēmām un izstrādāt komunikāciju ieteikumus Ministru kabinetam un ministrijām.

Valsts kancelejas rīcībā turpmākai informācijas apstrādei pieejami šādi personu dati elektroniskā un papīra formā:

 • vispārīgā kontaktinformācija, vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
 • fotoattēli, video un balss ieraksti, kas uzņemti Valsts kancelejā un sabiedriskos pasākumos ārpus mūsu telpām;
 • drošības pasākumu nodrošināšanai ēku kompleksā tiek veikta videonovērošana;
 • informācija par fizisko personu izglītību, darba pieredzi, pašreizējo nodarbinātību, amatiem, profesionālo darbību, politisko piederību, interesēm, dzimšanas dienu, vecumu, dzimumu un citi personu identificējoši dati;
 • Valsts kancelejas pārraudzībā esošajās informācijas sistēmās pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārds, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un IP adreses informācija. Veicam iegūtās IP adreses salīdzināšanu ar ģeogrāfisko karšu pakalpojumu datiem, lai uzzinātu jūsu aptuveno atrašanās vietu;
 • tīmekļvietnēs tiek izmantoti sīkfaili, kas ļauj mums iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem.

Jūsu personas datus iestādē uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu iestādes normatīvo datu drošības regulējumu.

Ja apmeklējat Valsts kanceleju, piedalāties mūsu iestādē veiktajos pasākumos un nevēlaties, lai Jūs fotografē vai filmē, lūdzam mūs iepriekš par to informēt.

Par personu datu apstrādi Valsts kancelejā atbildīgais ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv, tālr. 67082958). Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību mūsu iestādē, ziņojiet par to Valsts kancelejai e-pastā vk@mk.gov.lv, kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar atbildīgo par personu datu apstrādi

Personas datu apstrāde un aizsardzība
Valsts policijas koledžā

Personas datu apstrādes pārzinis un tā kontaktinformācija - Valsts policijas koledža (turpmāk – Koledža);
reģ. Nr. 90000072027; Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014; tālrunis 67146288; fakss 67736335;
elektroniskā pasta adrese: pasts@koledza.vp.gov.lv.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

datu.aizsardziba@koledza.vp.gov.lv.

 

Vispārīgā informācija

Personas datu apstrādes un aizsardzības paziņojuma mērķis ir sniegt fiziskai personai (turpmāk – Datu subjekts) informāciju par:

 • personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu Koledžā;
 • gadījumiem, kad personas dati tiek izpausti;
 • datu glabāšanas termiņiem;
 • datu aizsardzību;
 • datu subjektu tiesībām attiecībā uz personas datu apstrādi.

 

Koledža, veicot personu datu apstrādi, piemēro 2016. gada 27.aprīlī pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

Personu datu apstrāde tiek veikta, ievērojot Regulas 5.pantā noteiktos personas datu apstrādes principus un citos normatīvajos aktos, tajā skaitā personas datu apstrādi reglamentējošā jomā, noteiktās prasības, nodrošinot likumīgu, godprātīgu un Datu subjektam pārredzamu, tikai nolūka sasniegšanai nepieciešamajā minimālajā apjomā, precīzu datu apstrādi, dzēšot, labojot vai iznīcinot neprecīzos datus, kā arī ievērojot datu glabāšanas ierobežojumu, dzēšot (iznīcinot) datus vai nodrošinot datu publisku nepieejamību, ja tie vairs nav vajadzīgi nolūka sasniegšanai. Koledža nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.


Personas dati

Personas dati tiek vākti gan no Datu subjekta, gan ārējām datu bāzēm un reģistriem. Koledžā tiek apstrādātas, galvenokārt, šādas personu datu kategorijas:

- identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, vecums, dati no personas identifikācijas dokumenta (pases vai ID kartes), amats, struktūrvienība, foto);

- kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

- dati par iegūto izglītību un prasmēm (mācību ilgums, absolvēta izglītības iestāde, iegūtais grāds, profesionālā kvalifikācija, zināšanu vērtējumi, valodu prasmes dati);

- profesionālie dati, dati par darba pieredzi (CV un motivācijas vēstules iekļautie dati, dati par nodarbošanos un darba vietām, amatiem);

- pārvaldības funkciju dati (rīkojuma dokumenti, faktu fiksējošie dokumenti, līgumi, sarakstes dokumenti, iekšējās aprites dokumenti, darbnespējas lapas);

- grāmatvedības dati (bankas konta rekvizīti, atlīdzību, kompensāciju, citu maksājumu izmaksas dati);

- darījuma (līguma) dati (darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids);

- dati saistībā ar izglītības programmu īstenošanu (nodarbību saraksti/uzskaites dati, zināšanu vērtējumi, pārbaudes darbi/protokoli);

- dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus un uzdevumus;

- tiesvedības dati (lietas numurs, veids, atbildētāja/prasītāja/ pieteicēja dati);

- fotoattēli un audiovizuālie ieraksti, kas uzņemti Koledžas un citos sabiedriskos pasākumos.

 

Personas datu apstrādes mērķi

Izpildot Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.584 „Valsts policijas koledžas nolikums” definētās funkcijas un uzdevumus, Koledžā personas datus apstrādā, galvenokārt, šādos nolūkos:

- personāla vadības, uzskaites un atlases nodrošināšana;

- lietvedības dokumentu aprites un arhīva pārvaldības nodrošināšana;

- grāmatvedības uzskaites nodrošināšana;

- izglītības programmu īstenošana;

- bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšana;

- piekļuves tiesību nodrošināšana datortīkliem un informācijas sistēmām;

- publisko pakalpojumu sniegšana;

- publisko iepirkumu nodrošināšana;

- disciplinārlietu pārvaldība;

- parādu atgūšana un piedziņa;

- iekšējās kārtības nodrošināšana (tajā skaitā veicot videonovērošanu);

- Koledžas, Valsts policijas pasākumu nodrošināšana, dalība citos publiskajos pasākumos, kā arī sabiedrības informēšana par Koledžas darbību;

- Koledžas personāla dalības nodrošināšana starptautiskajos pasākumos;

- informācijas sniegšana valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm.

 

Videonovērošana

Lai nodrošinātu Koledžas iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu, īpašumā esošo vērtību un teritorijas apsardzi, personāla un apmeklētāju drošību, kā arī novērstu, atklātu nelikumīgas darbības, Koledžā tiek veikta videonovērošana. Personas dati - videonovērošanas ieraksti ar personām, kuras nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā, tai skaitā Koledžas personālu un apmeklētājiem, tiek glabāti noteikto termiņu – tad neatgriezeniski dzēsti. Koledžas teritorijā pie objektu ieejām (videonovērošanas zonā) un labi redzamās vietās citviet teritorijā vai telpās, kur tiek veikta videonovērošana, ir izvietotas informatīvas zīmes.

 

Fotografēšana un filmēšana

Lai informētu sabiedrību par Koledžas darbību un profesionālās izglītības un kvalifikācijas ieguves iespējām Koledžā, nodrošinātu Koledžas pasākumu atspoguļošana oficiālās interneta vietnēs, sociālajos tīklos un citos plašsaziņas līdzekļos, lai informētu sabiedrību par Koledžas darbību un aktualitātēm, kā arī arhīva uzkrāšanas, dokumentēšanas un saglabāšanas vajadzībām, Koledžas organizēto pasākumu laikā tiek veikta fotografēšana un filmēšana. Par fotografēšanu un filmēšanu pasākuma laikā Datu subjekti tiek informēti Koledžas tīmekļvietnē, kā arī izvietojot informatīvas zīmes pirms pasākuma vietas.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta galvenokārt balstoties uz šādiem Regulas 6.panta 1.punktā definētajiem pamatojumiem:

- lai izpildītu uz Koledžu attiecināmu juridisku pienākumu (izpildot ārējos normatīvos aktus – Augstskolu likums, Arhīvu likums, Civillikums, Darba likums, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums, Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums, Izglītības likums, Likums “Par grāmatvedību”, Likums “Par policiju”, Profesionālās izglītības likums, Valsts pārvaldes iekārtas likums un uz to pamata izdotie normatīvie akti);

- lai izpildītu uzdevumu, ko Koledža veic sabiedrības interesēs vai īstenojot tai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumi Nr.584 „Valsts policijas koledžas nolikums”);

- līgumu noslēgšanai un izpildei;

- leģitīmo interešu realizēšanai;

- ar Datu subjekta piekrišanu.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas:

Personas datus saņem:

- uzraugošās un tiesībsargājošās iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (VID, VSAA, VIIS u.t.t.);

- Datu subjekts par sevi.

Koledža neizpauž trešajām personām Datu subjekta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līgumu darbības laikā iegūtu informāciju par Datu subjektu, izņemot, ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod:

- noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;

- ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, šajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

- ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Koledžas likumīgo interešu aizsardzībai;

- pamatojoties uz Datu subjekta skaidru un nepārprotamu rakstisku piekrišanu.

 

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija:

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

 

Datu nodošana uz trešo valsti:

Koledža var nosūtīt datus uz trešo valsti (ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas) vai uz starptautisku organizāciju ar mērķi nodrošināt funkciju un uzdevumu izpildi.

 

Datu glabāšanas termiņš:

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ne ilgāk kā nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Saskaņā ar Koledžas lietu nomenklatūru personas datiem var būt dažāds glabāšanas termiņš, atkarībā no personas datus saturoša dokumenta un tos uzglabā saskaņā ar lietu nomenklatūrā noteikto laika periodu. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajam šo datu apstrādes nolūkam, tie tiek dzēsti.

 

Automatizētā lēmuma pieņemšana:

Koledžā neveic automatizēto lēmumu pieņemšanu (profilēšanu).

 

Sīkdatnes

Koledžas tīmekļa vietnē un Izglītības procesu administrēšanas sistēmā tiek lietotas sīkdatnes, lai padarītu vietnes lietošanu ērtāku. Sīkdatnes vai ar tām saistītā informācija netiek izmantota, lai identificētu Datu subjektu vai analizētu Datu subjekta darbības tīmekļa vietnē.

 

Datu subjekta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi:

- saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar savu datu apstrādi;

- pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kurus apstrādā Koledža;

- iesniedzot pamatojumu, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu;

- iebilst pret savu personas datu apstrādi, lūgt datu apstrādes ierobežošanu (šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Koledžas pienākumiem (funkcijām un uzdevumiem), kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs vai leģitīmo interešu ievērošanai);

- atsaukt savu piekrišanu.

 

Ja Datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses, tam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

Koledža ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā paziņojumā, publicējot tā aktuālo versiju Koledžas tīmekļa vietnē www.policijas.koledza.gov.lv.