Valsts policijas koledžas kadetiem un reflektantiem ir pieejama dienesta viesnīca Ezermalas ielā 8A, Rīgā

!!! Reflektanti, kuri uzņemti studijām Valsts policijas koledžā un studiju līguma parakstīšanas brīdī pieteikuši dienesta viesnīcu, var ierasties dienesta viesnīcā jau šā gada 31.augustā no plkst. 8.00 līdz 16.00.

Neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieku pa tālr. +371 28619546 

dienesta_viesnica_260822.jpg

Ar maksas pakalpojumu cenrādi varat iepazīties šeit (2.7.punkts): https://likumi.lv/ta/id/320601-nodrosinajuma-valsts-agenturas-maksas-pakalpojumu-cenradis

Rekvizīti:

Nodrošinājuma valsts aģentūra

Reģ.Nr.:90009112024

Juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026

Norēķini: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV28TREL2140651016000