Ezermalas ielā 8A, Rīgā, ir pieejama dienesta viesnīca Valsts policijas koledžas kadetiem vai reflektantiem uz iestājpārbaudījumu laiku.

Ar maksas pakalpojumu cenrādi varat iepazīties saitē, 2.7. punktā: https://likumi.lv/ta/id/320601-nodrosinajuma-valsts-agenturas-maksas-pakalpojumu-cenradis

Neskaidrību gadījumā lūdzu sazvanieties ar Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieku pa tālr. +371 28619546

 

Rekvizīti:

Nodrošinājuma valsts aģentūra

Reģ.Nr.:90009112024

Juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026

Norēķini: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV28TREL2140651016000