Publikācijas datums:
vpk2023/8
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10
Pasūtītājs
Valsts policijas koledža
Iepirkuma procedūra
Cenu aptauja
Kontakti

Ģirts Millers

girts.millers [at] koledza.gov.lv

1.

Pasūtītājs

Valsts policijas koledža

2.

Cenu aptauja priekšmets

Žalūziju iegāde ar piegādi un uzstādīšanu

Žalūziju veids: manuālas.

Žalūziju skaits: 5.gab.

Žalūziju audumu un furnitūras krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Žalūziju audums atbilstošs Oeko-Tex Standard 100 standartam vai ekvivalentam.

Žalūziju materiāls audums: neuzliesmojošs, antistatisks, impregnēts pret mitrumu, viegli kopjams, saules gaismu un siltumu aizturošs, vienkrāsains ar faktūru vai bez. (saskaņot ar pasūtītāju)

Izpildītājs veic žalūziju mērījumus, dizaina konsultācijas, izgatavošanu, piegādi, uzstādīšanu, garantijas apkalpošanu un remontu saskaņā ar šajā specifikācijā norādītajam prasībām un atbilstoši apjomam un speciālajām prasībām. Izpildītājam jāveic žalūziju izmēru precizēšana uz vietas.

Pārdevējam jāgarantē žalūziju kvalitāte - ne mazāk kā 24 mēnešus. Piedāvātajā garantijas laikā izpildītājam jānovērš žalūziju jebkura veida ražošanas un montāžas defekti par saviem līdzekļiem piecu darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

Žalūziju piegādes un uzstādīšanas termiņš – ne vairāk kā 30 dienas pēc līguma parakstīšanas.

Saules gaismu un siltumu aizturoša materiāla prasības – augstas

3.

Cenu aptauja izpildes termiņš

2023. gada 30.maijs

4.

Cenu aptauja izpildes vieta

Valsts policijas koledža, Ezermalas iela 10

5.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar  žalūziju izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu, t.sk., žalūziju izmēru precizēšana, izgatavošana, transportēšana un uzstādīšana.

6.

Samaksas kārtība

20 darba dienu laikā no preces un rēķina saņemšanas

7.

Pārstāvis no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, , tālrunis:, e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Ģirts Millers, e-pasts: girts.millers@koledza.gov.lv, tālrunis: 26006948, 27854833.

8.

Cenu aptauja piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

9.

Cenu aptauja pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

9.1. Pieredze līdzīgu preču piegādē pēdējo 2 gadu laikā;

9.2. Nodokļu parāds nepārsniedz EUR 150;

9.3. Attiecībā uz pretendentu nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētie apstākļi. Pretendents apliecina, ka tam (t.sk. to valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēt tiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt to darbībās, kas saistītas ar filiāli) nav piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

10.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

10.  finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai

11.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 30.maijam pulksten 14.00 (ieskaitot), nosūtot to uz e-pastu: girts.millers@koledza.gov.lv

12.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

13.

Pretendenta tiesības un pienākumi cenu aptaujas procedūras laikā

13.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

13.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

13.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

14.

Pielikumā

14.1. Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lapas

14.2. Foto par darba apjomu.