Publikācijas datums:
vpk2022/2
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014
Pasūtītājs
Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014
Kontakti

Zaiga Paegle

zaiga.paegle [at] koledza.vp.gov.lv

UZAICINĀJUMS

dalībai tirgus izpētē iepirkumam

“Par sporta zāles pakalpojumu nodrošināšanu”

 

1.Pasūtītājs:

Valsts policijas koledža (turpmāk– Koledža)

Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014

2.Kontaktpersonas:

Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas vecākā inspektore Zaiga Paegle, mob. tālr.29389677, e-pasts: zaiga.paegle@koledza.vp.gov.lv

3.Informācija par iepirkuma priekšmetu:

Koledžai nepieciešamo sporta zāļu un cīņas sporta zāļu, to aprīkojuma un pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas amatpersonu vispārējās fiziskās sagatavotības un speciālās sagatavotības - tuvcīņas apmācību nodarbībām Valsts policijas teritoriālo pārvalžu administratīvajās teritorijās saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2023.gada 2.janvāra līdz 2023.gada 15.decembrim. Iepirkums sadalīts divās daļās – “Sporta zāles pakalpojumu nodrošināšana” un “Cīņas sporta zāles pakalpojumu nodrošināšana”.

4.Prasības pretendentiem

Pretendents ir juridiska persona, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Attiecībā uz pretendentu nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētie apstākļi.

Pretendenta īpašumā  vai valdījumā ir sporta zāle un/vai cīņas sporta zāle kas atbilst šīs tirgus izpētes tehniskās specifikācijas prasībām.

5.Piedāvājuma iesniegšana:

Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.2).

Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2022. gada 4. novembrim plkst.16:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi: pasts@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu papīra formā Koledžas Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par katru sporta un/vai cīņas sporta zāli.

6.Piedāvājuma vērtēšana:

Koledža izvēlas slēgt līgumu ar pretendentu, kura:

- piedāvājums atbilst tirgus izpētes uzaicinājuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām (gadījumā, ja kādā teritorijā netiek piedāvāta tehniskajai specifikācijai atbilstoša sporta zāle vai cīņas sporta zāle, Koledža var izvēlēties atbilstošāko no esošā piedāvājuma),

- piedāvātās sporta, cīņas sporta zāles atrašanās vieta ir būtiski tuvāk reģionālās struktūrvienības atrašanās vietai,

- piedāvātā vienas stundas īres (nomas) cena ir zemākā,

- piedāvājumā ir piedāvāti papildus bezmaksas pakalpojumi, saistīti ar vispārējās fiziskās sagatavotības vai speciālās fiziskās sagatavotības mācību telpu nodrošināšanu. 

Koledža pieņem lēmumu slēgt pakalpojuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst šajā tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajām prasībām, un par kura kvalifikāciju un reputāciju Koledžai nav šaubu.

7.Pakalpojuma līgums, samaksas noteikumi:

Par sporta zāles, cīņas sporta zāles izmantošanu tiek noslēgts līgums.

Par nepieciešamo izmantošanas laiku un ilgumu vienojas līgumslēdzēju pušu kontaktpersonas.

Apmaksu par sporta zāles, cīņas sporta zāles izmantošanu Koledža veic katru mēnesi tikai par iepriekšējā mēnesī faktiski izmantoto laiku, pēc savstarpējo apmeklējuma datu salīdzināšanas un rēķina izrakstīšanas.