Publikācijas datums:
vpk2022/4
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014
Pasūtītājs
Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014
Kontakti

Zaiga Paegle

zaiga.paegle [at] koledza.vp.gov.lv

UZAICINĀJUMS

dalībai tirgus izpētē iepirkumam

„Apmācība B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību iegūšanai”

 

Tirgus izpēte un iepirkums tiek veikts piemērojot Publisko iepirkuma likuma 9.panta 20.daļu un 10. pantu Likuma 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumiem ar līgumcenas robežvērtību No 10 000 EUR līdz 41 999 EUR.

CPV kodi:

80411000-8 Transportlīdzekļu vadītāju skolu pakalpojumi

80411100-9 Transportlīdzekļu vadītāju eksāmenu pakalpojumi

80411200-0 Transportlīdzekļu vadītāju nodarbības

 

1.Pasūtītājs:

Valsts policijas koledža (turpmāk– Koledža)

Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014

2.Kontaktpersona:

Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas vecākā inspektore Zaiga Paegle, mob. tālr.29389677, e-pasts: zaiga.paegle@koledza.vp.gov.lv
3.Informācija par iepirkuma priekšmetu:

B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju teorētisko un praktisko apmācību pakalpojuma sniegšana Koledžas izglītojamajiem mācību periodā no 2023.gada februāra  līdz novembrim.

4.Prasības pretendentiem

Pretendents ir juridiska persona, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Attiecībā uz pretendentu nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētie apstākļi.

Pretendentam ir izsniegtas CSDD mācību kartes, kas dod tiesības apmācīt B kategorijas transportlīdzekļu vadītājus konkrētās mācību telpās un kas apliecina, ka mācību telpas un braukšanas mācību laukums atbilst noteikumos noteiktajām prasībām.

Pretendents nodrošina, ka tam ir paša pretendenta apstiprināta apmācības prezentācija (programmatūra) atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.358 „Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” nosacījumiem.

Pretendents nodrošina apmācības īstenošanai nepieciešamo izdales un mācību materiālu pieejamību atbilstoši izglītības programmas mācību vielas sadales tematiskajam plānam.

Pretendents nodrošina teorētisko priekšmetu un braukšanas apmācības konkrētā Pasūtītājam vēlamā datumā un laikā. Pretendents var nodrošināt mācību kursa norisi darba dienās no plkst.17.30 vai nedēļas nogalēs, Rīgas pilsētas centrā (dzelzceļa stacijas tuvumā), tajā skaitā teorētiskās apmācības pretendenta mācību telpās vai nodrošinot tiešsaistes veidā.

Pretendentam iepriekšējo divu gadu laikā (no 2021. - 2022.gadā) ir pieredze B kategorijas transportlīdzekļa vadītāju teorētisko priekšmetu un braukšanas apmācību pakalpojumu sniegšanā.

Pretendents nodrošina, ka pasniedzējiem un instruktoriem ir atbilstoša izglītība un profesionālā pieredze iepriekšējo divu gadu laikā autoskolas pasniedzēja un instruktora darbā.

Pretendentam ir B kategorijas transportlīdzekļa vadītāju teorētisko priekšmetu un braukšanas apmācības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamais aprīkojums, kas būs pieejams pakalpojuma līguma slēgšanas brīdī pirms pakalpojumu sniegšanas.

Prasības pretendenta rīcībā esošajiem mācību transportlīdzekļiem: ne mazāk kā 5 (pieci) mācību transportlīdzekļi, izlaiduma gads – ne vecāks par 2010.gadu, pārnesumu kārba – mehāniskā, transportlīdzekļu markai un modelim iespējami jālīdzinās CSDD braukšanas eksāmenos izmantojamajiem transportlīdzekļiem.

5.Piedāvājuma iesniegšana:

Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam  - pielikums Nr.2) un tehnisko un finanšu piedāvājumu (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam  - pielikumi Nr.3, 4.)

Pieteikumu un piedāvājumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2022. gada 25. novembrim plkst. 16.00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi pasts@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu papīra formā Koledžas Administratīvās nodaļas Lietvedības grupā Administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

6.Piedāvājuma vērtēšana:

Koledža izvēlas slēgt līgumu ar pretendentu, kura:

- piedāvājums atbilst tirgus izpētes uzaicinājuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām,

- viena izglītojamā pilna apmācības kursa piedāvātā cena ir zemākā.

Ja ir līdzīgi piedāvājumi, Koledža izvēlas, ar kuru pretendentu slēgt līgumu, vērtējot CSDD tīmekļa vietnē pieejamo informāciju par pretendentu. Koledža, lai pārliecinātos par pretendenta spēju izpildīt tehniskās specifikācijas prasības, var pretendentam pieprasīt papildus informāciju, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un prasībām pretendentam.

7.Pakalpojuma līgums, samaksas un garantijas noteikumi:

Līguma forma un saturs tiek noteikts Pusēm vienojoties. Līgumā paredzēts iekļaut normu, ka pakalpojumu sniedzējs apņemas nodrošināt vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību izpildi attiecībā uz izglītojamajiem. Apmaksu paredzēts veikt pa daļām, 40% no kopējās summas uzsākot sniegt pakalpojumu, 60% - pēc pakalpojuma izpildes. Kopējā līguma summa tiek noteikta reizinot izglītojamo skaitu ar piedāvāto pakalpojuma cenu. Ja ir nepieciešama tikai daļa no kopējā pakalpojuma (piemēram – tikai teorētisko priekšmetu apmācība, tad kopējā summa tiek noteikta ņemot vērā šī pakalpojuma cenu).