Publikācijas datums:
vpk2022/3
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014
Pasūtītājs
Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014
Kontakti

Zaiga Paegle

zaiga.paegle [at] koledza.vp.gov.lv

UZAICINĀJUMS

dalībai tirgus izpētē iepirkumam

“Angļu valoda Valsts policijas teritoriālo pārvalžu vadībai”

 

Tirgus izpēte un iepirkums tiek veikts piemērojot Publisko iepirkuma likuma 9.panta 20.daļu un 10. pantu Publisko iepirkuma likuma 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumiem ar līgumcenas robežvērtību No 10 000 EUR līdz 41 999 EUR.

CPV kods 80580000-3    Valodas mācības

1.Pasūtītājs:

Valsts policijas koledža (turpmāk– Koledža)

Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014

2.Kontaktpersona:

Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas vecākā inspektore Zaiga Paegle, mob. tālr.29389677, e-pasts: zaiga.paegle@koledza.vp.gov.lv
  

3.Informācija par iepirkuma priekšmetu:

Koledžai nepieciešamā angļu valodas apmācību nodrošināšana Koledžas norādītajām Valsts policijas amatpersonām saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2023.gada janvāra līdz 2023.gada decembrim.

4.Prasības pretendentiem

Pretendents ir juridiska persona, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saņēmusi licences (sertifikātus, atļaujas) apmācību veikšanai un kurai ir nepieciešamā pieredze angļu valodas apmācībā tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem.

Attiecībā uz pretendentu nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētie apstākļi.

5.Piedāvājuma iesniegšana:

Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam  - pielikums Nr.2) un tehnisko un finanšu piedāvājumu (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam  - pielikums Nr.3)

Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2022.gada 15.novembrim plkst.16:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi pasts@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu papīra formā Koledžas Administrācijas nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

6.Piedāvājuma vērtēšana:

Koledža izvēlas slēgt līgumu ar pretendentu, kura:

- piedāvājums atbilst tirgus izpētes uzaicinājuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām,

- piedāvātā vienas akadēmiskās mācību stundas (45 minūtes) cena ir zemākā, ja ir vienāds mācību stundu skaits mācību programmā.

Ja ir līdzīgi piedāvājumi, Koledža izvēlas, ar kuru pretendentu slēgt līgumu.

Ja pretendents nevar izpildīt visas tehniskas specifikācijas prasības, Koledža lemj par piespējām noslēgt ar pretendentu līgumu, vai turpina tirgus izpēti.

7.Pakalpojuma līgums, samaksas un garantijas noteikumi:

Līguma forma un saturs tiek noteikts Pusēm vienojoties. Līguma paredzēts iekļaut normu, ka pakalpojumu sniedzējs apņemas nodrošināt vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību izpildi attiecībā uz izglītojamajiem, apmaksu paredzēts veikt pa daļām pēc sniegtā pakalpojuma.