Publikācijas datums:
vpk2022/5
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
nosūtot uz e-pasta adresi: aldis.somka@koledza.vp.gov.lv
Pasūtītājs
Valsts policija Koledža
Iepirkuma procedūra
Cenu aptauja
Kontakti

Anita Fišere

anita.fisere [at] koledza.vp.gov.lv

1.

Pasūtītājs

Valsts policija Koledža

2.

Tirgus izpētes priekšmets

Valsts policijas koledžas Izglītības procesa administrēšanas sistēmas uzturēšana nodrošinot aprakstā norādīto funkciju darbību un prasības, esošo procesu pilnveidošana saskaņā ar definētiem ikmēneša darba uzdevumiem no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim.

3.

Izpildes termiņš

Pakalpojuma izpildes termiņš 1 (viens) gads.

4.

Izpildes vieta

Valsts policija koledža, Ezermalas iela 10, Rīga

5.

Pieejamais finansējums (bez PVN)

6600,00 EUR

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Iekļauti visi Izpildītāja izdevumi un izmaksas, kas attiecināmi uz Pakalpojuma sniegšanu, kā arī visi citi izdevumi un izmaksas, kas Izpildītājam radīsies, izpildot savas saistības.

7.

Samaksas kārtība

Par minētajiem pakalpojumiem katru kalendāro mēnesi līdz tā 30.datumam Koledža samaksā pakalpojuma sniedzējam 550,00 EUR bez PVN. Pasūtītājs maksā pakalpojuma sniedzējam par paveikto pēc nolīgto darbu izpildes, pamatojoties uz ikmēneša darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķina saņemšanas.

8.

Pārstāvis no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, , tālrunis:, e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Anita Fišere, e-pasts: anita.fisere@koledza.vp.gov.lv, tālrunis: 67219638.

Uģis Vanags, e-pasts: ugis.vanags@koledza.vp.gov.lv,

9.

Tirgus izpētes piedāvājuma izvēles kritēriji

Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā viszemāko piedāvājuma cenu EUR (bez PVN) par 1 (vienu) mēnesi.

10.

Tirgus izpētes pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

  1. Pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā pēdējo 2 gadu laikā .
  2. Attiecībā uz pretendentu nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētie apstākļi. Pretendents apliecina, ka tam (t.sk. to valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt to darbībās, kas saistītas ar filiāli) nav piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

  1. pretendenta pieredzes apraksts (brīvā formā), norādot informāciju par pieredzi līdzīgu pakalpojumu sniegšanā pēdējo 2 gadu laikā;
  2. finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Pieteikumu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu) pretendents Koledžā iesniedz ne vēlāk kā līdz 2022. gada 9.novembra plkst. 10:00 (ieskaitot), nosūtot uz e-pasta adresi:  aldis.somka@koledza.vp.gov.lv.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

  1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši prasībām;
  2. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

  1. Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lpp.;
  2. Izglītības procesu administrēšanas sistēmas apraksts uz 38 lpp.