Publikācijas datums:
vpk2022/1
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014
Pasūtītājs
Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014
Kontakti

Zaiga Paegle

zaiga.paegle [at] koledza.vp.gov.lv

UZAICINĀJUMS

dalībai tirgus izpētē iepirkumam

“Par šautuves pakalpojumu nodrošināšanu”

 

1.Pasūtītājs:

Valsts policijas koledža (turpmāk– Koledža)

Ezermalas 10, Rīga, LV – 1014

2.Kontaktpersona:

Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas vecākā inspektore Zaiga Paegle, mob. tālr.29389677, e-pasts: zaiga.paegle@koledza.vp.gov.lv

3.Informācija par iepirkuma priekšmetu:

Koledžai nepieciešamo šautuvju telpu un pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas amatpersonu šaušanas mācību nodarbībām Valsts policijas teritoriālo pārvalžu administratīvajās teritorijās saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2023.gada 2.janvāra līdz 2023.gada 15.decembrim.

4.Prasības pretendentiem

Pretendents ir juridiska persona, kura reģistrēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Attiecībā uz pretendentu nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētie apstākļi.

Pretendenta īpašumā  vai valdījumā ir šautuve, kas atbilst Ministru kabineta 2020.gada 28.jūlija noteikumu Nr.494 „Šautuvju izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi” prasībām.

5.Piedāvājuma iesniegšana:

Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.2).

Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2022. gada 15. novembrim plkst.14:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi pasts@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu papīra formā Koledžas Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par katru šautuvi.

6.Piedāvājuma vērtēšana:

Koledža izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu:

- atbilstošu tirgus izpētes uzaicinājuma Tehniskās specifikācijas prasībām (gadījumā, ja kādā teritorijā netiek piedāvāta tehniskajai specifikācijai atbilstoša šautuve, Koledža var izvēlēties atbilstošāko no esošā piedāvājuma),

- piedāvātās šautuves atrašanās vieta atrodas būtiski tuvāk reģionālās struktūrvienības atrašanās vietai,

- piedāvātā vienas stundas īres (nomas) cena ir zemākā,

- piedāvājumā ir piedāvāti papildus bezmaksas pakalpojumi, saistīti ar šaušanas mācību telpu nodrošināšanu. 

Koledža pieņem lēmumu slēgt pakalpojuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst šajā tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajām prasībām, un par kura kvalifikāciju un reputāciju Koledžai nav šaubu.

7.Pakalpojuma līgums, samaksas un garantijas noteikumi:

Par šautuves izmantošanu tiek noslēgts līgums.

Par nepieciešamo izmantošanas laiku un ilgumu vienojas līgumslēdzēju pušu kontaktpersonas.

Apmaksu par šautuves izmantošanu Koledža veic katru mēnesi tikai par iepriekšējā mēnesī faktiski izmantoto laiku, pēc savstarpējo apmeklējuma datu salīdzināšanas un rēķina izrakstīšanas.