Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētajas pienākumi:    

  • Plānot, organizēt, sasaukt un vadīt pašpārvaldes sēdes;    
  • koordinē un organizē Pašpārvaldes locekļu darbību;    
  • sagatavot Pašpārvaldes sēdes darba kārtību un kopā ar izskatāmo jautājumu materiāliem nosūtīt Pašpārvaldes locekļiem ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms Pašpārvaldes sēdes;    
  • ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms Pašpārvaldes sēdes elektroniski informēt Pašpārvaldes locekļus un studiju (mācību) grupu vecākos par Pašpārvaldes sēdes laiku un vietu;    
  • nodrošināt kārtību Pašpārvaldes sēdēs;
  • sagatavot pavēles projektu par Pašpārvaldes sastāvu un iesniegt to Koledžas direktoram;
  • parakstīt Pašpārvaldes sēdes protokolus;
  • Koledžas vadības noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nākamajā saimnieciskajā gadā nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi;
  • saskaņā ar Koledžas apstiprināto preču un pakalpojumu iegādes plānu rakstiski sniegt informāciju Koledžas direktora palīgam par nepieciešamo reprezentatīvo priekšmetu iegādi, tai pievienojot tāmes projektu, kā arī sniegt rakstisku atskaiti par to izlietojumu, pievienojot atskaites par tāmes izlietojumu projektu;
  • Koledžas vadības noteiktajā kārtībā sniegt pārskatu par Pašpārvaldes darbu;