Studējošo pašpārvaldes iekšlietu jomas pārstāves pienākumi:

  • atbalstīt un aizstāvēt Koledžas izglītojamo tiesības un intereses;
  • organizēt Koledžas izglītojamo sapulces un veikt aptaujas par dienesta apstākļiem Koledžā un Nodrošinājuma valsts aģentūras dienesta viesnīcā;
  • Pašpārvaldes sēdēs sniegt priekšlikumus par iespēju iesaistīties dažādos pasākumos (piemēram, labdarības akcijās, talkās, sociālajos projektos, Eiropas Savienības struktūrfondu projektos).