vp_logo_projekti.gif
 
Lietuvas Valsts policijas ģērbonis
 
polijas_policijas_logo.gif

Projekts „Policijas pārrobežu sadarbības stiprināšanas kapacitāte Lietuvā, Latvijā un Polijā 

LIETUVAS, LATVIJAS UN POLIJAS POLICIJAS DARBINIEKI PAAUGSTINA SAVAS PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES KOPĪGĀ PROJEKTĀ           

Iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) un Šengenas zonā, ir ne tikai atklāja jaunas iespējas, bet arī radīja jaunus pienākumus jaunajām dalībvalstīm, lai nodrošinātu sabiedrības drošību. Iekšējo robežu kontroles atcelšana ES ir palielinājusi policijas darba atbildību un slodzi. Policijas darbiniekiem, it īpaši tiem, kas strādā pierobežas teritorijā, ir ļoti svarīgas ne tikai valsts, bet arī ES un starptautisko un kaimiņos esošo dalībvalstu tiesību aktu zināšanas. Tikpat svarīga ir policijas kaimiņvalstu kopīgo darbību plānošana un īstenošana, un to policijas darbinieku praktiskās mācības. 

Novērtējot Latvijas, Lietuvas un Polijas policiju nepieciešamību un finansiālās iespējas šajā jomā, tika nolemts izmantot ES finanšu instrumentu – īpašo programmu „Cīņa ar noziedzību un tās prevencija”(ISEC) – un iesniegt projekta “Policijas pārrobežu sadarbības stiprināšanas kapacitāte Lietuvā, Latvijā un Polijā” pieteikumu (Projekts), lai stiprinātu policijas darbinieku profesionālās kompetences, veicinātu sadarbību starp kaimiņvalstu policijas dienestiem, tādējādi nodrošinātu drošību un efektīvu cīņu pret noziedzību ne tikai nacionālā, bet reģionālā līmenī. Veiksmīgi izvēlētā projekta īstenošana sākās 2010.gada maijā ar kopīgo Projekta ilgumu – 3 gadi. 

Projekta īstenošanas laikā, ir paredzēts organizēt, saskaņā ar īpaši izstrādātu Latvijas - Lietuvas un Lietuvas-Polijas mācību programmu, 42 mācības - kopīga patrulēšana (15 mācības), vajāšana (15 mācības), novērošana (3 mācības) un angļu valoda, kas vērsta uz starptautisko policijas sadarbību (9 mācības). Tāpat ir plānots atjaunināt Latvijas - Lietuvas un Lietuvas-Polijas policijas pārrobežu sadarbības rokasgrāmatu, kas sākotnēji tika sagatavota Šengenas novērtēšanai trijās valstīs 2006.gadā. Šīs rokasgrāmatas ir paredzētas policijas darbiniekiem, kuri koordinē un īsteno kopīgas patrulēšanas un pārrobežu vajāšanas un pārrobežu novērošanu un ietver kontaktu, organizatorisko un juridisko informāciju šo funkciju vieglākai īstenošanai. 

Projekts sākās ar atklāšanas konferenci un pirmo projekta vadības grupas sanāksmi, kuras laikā Lietuvas, Latvijas un Polijas policijas pārstāvji tika iepazīstināti ar projekta struktūru, aktivitātēm, īstenošanas mehānismu un uzdevumiem. Viena no pirmajām svarīgākajām darbībām tūlīt pēc projekta uzsākšanas, kas bija pamatā turpmākajām mācībām, bija 5 mācību programmu sagatavošana: 2 kopīgas patrulēšanas (Lietuva-Latvija, Lietuva - Polija), 2 vajāšanas (Lietuva-Latvija, Lietuva- Polija), 2 pārrobežu novērošanas (Latvija - Lietuva, Lietuva-Polija) un 1 angļu valodas mācības. Attiecīgi tika sagatavoti atbilstoši mācību materiāli atbilstoši katrai programmai.

Projekta pirmajā gadā tika organizētas sešas darba sanāksmes, lai nodrošinātu pienācīgu mācību programmu sagatavošanu, mācību materiālu un izstrādāto pamatnostādņu aktualizāciju Latvijas - Lietuvas un Lietuvas-Polijas pārrobežu policijas sadarbības rokasgrāmatai.

 

Mācību organizēšana 

Līdz šim ir organizētas 24 Projekta mācības -10 kopīgo patrulēšanas (3 dienas), 7 vajāšanas (3 dienas), 1 pārrobežu novērošana (2 dienas), 6 angļu valodas mācības (5 dienas), kopā piedalījušies 359 dalībnieki no Lietuvas, Latvijas un Polijas policijas. 

Galvenais kopīgās patrulēšanas, pārrobežu vajāšanas un novērošanas mācību mērķis ir veicināt 1990.gada 19. jūnija konvencijas praktisko ieviešanu, īstenojot 1985.gada 14.jūnija Šengenas Vienošanos. 

Katrās kopīgās patrulēšanas un pārrobežu vajāšanas mācībās piedalījās 8 Lietuvas un Latvijas vai Lietuvas un Polijas valsts policijas darbinieki, kas piedalās vai pārrauga pārrobežu vajāšanas darbības vai kuri īsteno vai organizē kopīgās patrulēšanas Lietuvas-Latvijas vai Lietuvas - Polijas pierobežas reģionos. Mācību laikā, ko vadīja pieredzējuši Lietuvas, Latvijas un Polijas eksperti, dalībniekiem bija jāanalizē starptautiskie likumdošanas akti par pārrobežu vajāšanu un kopīgu patrulēšanu, kā arī šo darbību tiesību aktu īpatnības Lietuvā, Latvijā un Polijā. Mācību laikā tika rīkotas pārrobežu vajāšanas un kopīgās patrulēšanas praktiskās simulācijas. 

Pārrobežu novērošanas mācības tika veidotas un organizētas Lietuvas, Latvijas un Polijas kriminālpolicijas darbiniekiem. Mācību laikā 15 policisti veica pārrobežu novērošanas praktiskās simulācijas saskaņā ar iepriekš izstrādāto scenāriju. Otrā mācību diena tika veltīta diskusijām par praktiskā scenārija īstenošanu. 

Katras angļu valodas mācības apmeklēja 4 Lietuvas, Latvijas un Polijas policijas virsnieki, tādējādi dalībniekiem bija iespēja sazināties tikai angļu valodā. Galvenais specializētās angļu valodas mācību mērķis bija pilnveidot un attīstīt policijas darbinieku prasmes sazināties angļu valodā, izmantojot profesionālo leksiku starptautiskās policijas sadarbības jomā. Veicot intensīvu mācību darbu grupās un individuāli pasniedzēju vadībā, dalībnieki aktīvi izmantoja iegūto vārdu krājumu. Starp vairākām šo mācību priekšrocībām, dalībnieki norādīja aktīvā vārdu krājuma veidošanos, tikšanās un prezentācijas leksikas pilnveidošanu, komunikācijas prasmju attīstību u.c. prasmes. 

Katru mācību noslēgumā notika diskusija, kuras laikā tika konstatētas problēmas, analizēti draudi un notika labākās prakses apmaiņa. Pirmais projekta gads beidzās ar Projekta vadības grupas sanāksmi Szelment, Polijā. Vadības grupa analizēja informāciju par organizētajām mācībām, ko sniedza eksperti un pasniedzēji, apkopoja teorētiskās un praktiskās problēmas, un sagatavoja priekšlikumus kopīgās patrulēšanas, pārrobežu vajāšanas un novērošanas pilnveidošanai. 

Secinājumi 

Kopīgo patrulēšanas mācību laikā tika konstatētas nepilnības valodas zināšanās un uzdevumu formalizācija jomā. 

Valodas zināšanu jomā, problēmas bija galvenokārt saistītas ar kopīgas valodas izvēli kopīgās patrulēšanas operācijās. Mācību laikā Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā tika plaši izmantota krievu valoda un Lietuvas un Polijas pierobežas reģionā - poļu valoda. Tomēr, ņemot vērā ātro angļu valodas dispersiju un jaunās paaudzes prioritāti lietot angļu valodu ikdienā, nākotnē tika ierosināts pilnveidot angļu valodas zināšanas darbiniekiem, kas strādā pierobežas reģionos. 

Runājot par uzdevumu formalizēšanu, būtu nepieciešams izstrādāt bilingvālu kopīgās patrulēšanas uzdevumu veidlapu, lai uzlabotu šīs kopīgās darbības organizēšanu un nodrošinātu tās veiksmīgu izpildi.

Veicot pārrobežu vajāšanas mācības, tika konstatēti trūkumi, kas saistīti ar informācijas apmaiņu, tūlītēju reaģēšanu uz saņemto informāciju un tehnisko sakaru līdzekļu izmantošanu. Šīs mācības atklāja, ka policisti nav pietiekami ātri, sniedzot informāciju par vajājamo objektu, trūkst profesionālas pieredzes, lai nodrošinātu vienmērīgu informācijas apmaiņu. Tika konstatētas problēmas ar radio sakariem. Ir iesniegti ieteikumi Lietuvas-Polijas un Lietuvas-Latvijas policijas sadarbības rokasgrāmatas atjaunināšanai atbilstoši noteikumiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu un savlaicīgu informācijas sniegšanu un pārraidi, kā arī ātrāku reakciju veicot vajāšanas operācijas. 

Pārrobežu novērošanas mācību laikā tika novērtēta informācijas apmaiņas loma un darbību ātrums novērošanas laikā. Tika ierosināts precīzi noteikt darbinieku skaitu, kas piedalās organizētajās operācijās un  attiecīgajās mācībās piedalīties amatpersonām no valstu SIRENE nodaļām. 

Kopumā ir skaidrs, ka projekts kalpo kā stabils pamats policijas darbinieku profesionālo kompetenču attīstībai, sniedz labākas iespējas analizēt un uzlabot kopīgo aktivitāšu tiesisko un organizatorisko koordināciju. Projekta aktivitātes arī sekmēs labāku sagatavošanos Šengenas novērtēšanai partnervalstīs.     

Šis Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli un Komisija nav atbildīga par šeit sniegto informāciju.  

                                                   

ES_karogs_1.jpg


 

 

vp_logo_projekti.gif
 
ES_karogs_1.jpg

Ar programmas „Novēršana un cīņa ar noziedzību”

Eiropas Komisijas Iekšējo Drošību, Vispārējais Iekšzemes Direktorāts

 

Valsts policijas koledža uzsāk īstenot projektu „Prīmas lēmumu īstenošana, sagatavošanās Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas kopīgām policijas operācijām”

 

Valsts policija un Valsts policijas koledža kā sadarbības partneris 2010.gada 01.jūnijā uzsāka īstenot starptautisko projektu HOME/2010/ISEC/FP/C2/4000001445 „Prīmas lēmumu īstenošana, sagatavošanās Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas kopīgām policijas operācijām” programmas „Novēršana un cīņa ar noziedzību” ietvaros.

 

Projekta mērķis:

Vecināt drošību Eiropas Savienībā, stiprinot kapacitāti Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas policijas darbiniekiem, veicot kopīgas policijas mācības Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā.

 

Projekta aktivitātes:

Plānots, ka projektā piedalīsies no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Polijas kopā 467 dalībnieki (60 – konferencēs, 12 – mācību vizītēs; 395 – mācībās).

 

I)            Projekta laikā notiks 2 konferences: atklāšanas konference (1) Trakai, Lietuvā un noslēguma konference (1) Trakai, Lietuvā.

II)          Projekta laikā notiks viena mācību vizīte, Somijā.

III)        Projekta laikā notiks 14 mācības (3 veidi):

-      5 instruktoru apmācības – profesionālās angļu valodas apmācības (1), Trakai, Lietuva un 5 apmācības par tiesību normatīvajiem aktiem to izpratni un kopīgu operāciju organizēšanu īpatnībām (1 apmācība, katrai dalībvalstij);

-      8 policijas darbinieku apmācības – policistu sagatavošana kopīgu dalībvalstu darbībām (2 apmācības, katrā dalībvalstī);

-     1 praktiskās apmācības, lai veiktu kopīgas policijas operācijas, Lietuvā.

IV)        Tiks izstrādātas kopīgas mācību programmas, materiāli un rokasgrāmatas.

 

Projekta īstenošanas laiks: 26 mēneši.

 

Projekta īstenošanas dalībnieki Latvijā:

-      Projekta koordinatore, Sanita Zagorska,

     Valsts policijas koledžas direktora palīdze

     tālrunis: +371 67146276

     e-pasts: sanita.zagorska@koledza.vp.gov.lv

-      Projekta instruktore, Inese Voloseviča,Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas priekšniece;

-      Projekta instruktors, Mārtiņš Ziediņš, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes, Talsu iecirkņa Kārtības policijas priekšnieks;

-      Projekta instruktors, Mārtiņš Gulbis-Švans, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākais inspektors;

-      Projekta instruktors, Nikolajs Mitroščenko, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Sabiedriskās drošības biroja Kontroles un koordinācijas nodaļas Publisko pasākumu grupas galvenais inspektors.


 

vp_logo_projekti.gif
 
ES_karogs_1.jpg
Noziedzības novēršana un apkarošana 2009
Ar programmas Noziedzības novēršana un apkarošana finansiālo atbalstu
Eiropas Komisijas Tiesību, Brīvības un Drošības Direktorāts 

Valsts policijas koledža uzsāk īstenot projektu
„Policijas pārrobežu sadarbības stiprināšanas kapacitāte
Lietuvā, Latvijā un Polijā” 

Valsts policija un Valsts policijas koledža kā sadarbības partneris 2010.gada jūnijā uzsāk īstenot starptautisko projektu JLS/2009/ISEC/FP/C2-4000000555 „Policijas pārrobežu sadarbības stiprināšanas kapacitāte Lietuvā, Latvijā un Polijā” programmas „Noziedzības novēršana un apkarošana 2009” ietvaros.

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir veicināt drošību Eiropas Savienībā, stiprinot Latvijas, Lietuvas un Polijas policijas darbinieku kapacitāti, lai īstenotu Šengenas acquis, un Prīmes lēmumu par pārrobežu sadarbību.

Projekta aktivitātes:
Plānots, ka projektā piedalīsies no Lietuvas, Latvijas, Polijas kopā 679 dalībnieki (46 - konferencēs un 633 - mācībās).

I) Projekta laikā notiks 2 konferences: (1) Atklāšanas konference un (2)noslēguma konference.

II) Projekta laikā plānotas 42 praktiskās mācības (4 veidi):

1) 15 praktiskās nodarbības ar kopīgu patrulēšanu pierobežas policijas darbiniekiem;

2) 15 kopīgas praktiskās pārrobežu vajāšanas mācības pierobežas policijas amatpersonām;

3) 3 kopīgas praktiskās pārrobežu uzraudzības mācības kriminālpolicijas darbiniekiem;

4) 9 angļu valodas mācības LT, LV un PL policijas struktūrvienību vadītājiem.

III) Tiks izstrādātas 5 kopīgas mācību programmas (kopīgām patrulēšanas, vajāšanas un angļu valodas mācībām.

IV) Tiks izstrādātas divas policijas praktiskās divpusējās sadarbības rokasgrāmatas.


Projekta īstenošanas laiks: 36 mēneši


Projekta īstenošanas komanda Latvijā:

Projekta koordinatore Zane Balode,
Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas vadītāja,
tālrunis: +371 67146276,
e-mail: prof.nodala@koledza.vp.gov.lv

Projekta koordinatora asistente Kristīne Kuzņecova,
Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedras vecākā pasniedzēja,
tālrunis: 46301,
e-mail: kristine.kuznecova@koledza.vp.gov.lv

 

 


 

 

 

EEZ_finanšu instruments Norvēģijas finanšu instruments. eea grants

 

                                                              Projekts

„Valsts policijas koledžas reģionālo klašu aprīkošana”

Līguma Nr. LV0038 

Projekta darbības laiks

17.07.2008. - 31.12.2009.

Kopējās izmaksas

 294118,- eiro 

Projekta mērķis: 

·         Veikt Valsts policijas koledžas reģionālo klašu aprīkošanu, iegādājoties modernu aprīkojumu vēl efektīvākai Valsts policijas amatpersonu apmācībai Šengenas jautājumos

·         Mērķa grupa – 32 amatpersonas un darbinieki: 19 sievietes, 13 vīrieši 

Sadarbības partneri: 

 • Valsts policija 

Galvenās aktivitātes:

1.      Projekta pārvaldība

2.      Aprīkojuma (tehnikas un programmu nodrošinājuma) iegāde

3.      Personāla apmācība ar iegādāto aprīkojumu

4.      Publicitātes pasākumi


 

   
ESF.gif
ES_karogs_1.jpg

                                                             Projekts

„Valsts policijas koledžas pedagogu kompetenču paaugstināšana IT sekmīgai izmantošanai”

Līguma Nr. 2006/0053/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0031/0132 

Projekta darbības laiks

05.03.2007. – 29.02.2008. 

Kopējās izmaksas

Ls 49991,- 

Projekta mērķis: 

 • Veikt Valsts policijas koledžas pedagogu apmācību darbam ar informācijas tehnoloģijām un e-kursiem, veicinot pasniedzēju metodisko sagatavotību darbam un prasmes izmantot informācijas sabiedrības iespējas 
 • Mērķa grupa – 16 pedagogi: 9 sievietes, 7 vīrieši 

Sadarbības partneri: 

 • Valsts policija 
 • Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācību studiju centrs 

Galvenās aktivitātes:

 1. Projekta pārvaldība
 2. EKD modelēšana
 3. E – studiju vides un atbalsta sistēmas izstrāde
 4. E – studiju dalībnieku iedrošināšanas un atbalsta organizēšanas izstrādes
 5. E - studiju metožu izmantošana kursu satura izstrādē
 6. Tehnoloģijas studijām darba vietās
 7. Datortehnoloģiju atbalsts kolaboratīvajām studijām
 8. IT pamatprasmes e – studiju lietotājam
 9. Praktisks darbs – apmācības kursu izstrāde
 10. E – kursu novērtēšana un kvalitātes kontrole
 11. Rezultātu novērtēšana un noslēguma ziņojuma izstrāde

 

„Valsts mēroga policijas darba mentoru sistēmas izveide prakses kvalitātes veicināšanai reģionos”

Projekta "Valsts mēroga policijas darba mentoru sistēmas izveide prakses kvalitātes veicināšanai reģionos" vispārējais mērķis ir atbalsts mācību prakses īstenošanai LR IeM Valsts policijas koledžas (VPK) Policijas skolas, kas ir vienīgā policijas sākotnējās profesionālās izglītības iestāde valstī, kadetiem.

Mērķa sasniegšanai, tiks:

1.     sagatavoti kvalificēti prakses vadītāji no Latvijas 6 reģioniem,

2.     pilnveidoti metodiskie materiāli prakses vadītājiem,

3.     sekmēta VPK Policijas skolas kadetu prakses organizācijas un norises kvalitātes uzlabošana.

Izveidojot mentoru sistēmu VPK Policijas skolas kadetu sekmīgākai un kvalitatīvākai prakses norisei, tiks nodrošināts jaunievedums policijas darba organizēšanā. Prakses vadītāji būs tieši ieinteresēti sniegt atbalstu jauno policijas darbinieku praksei, kam līdz šim nav bijusi pievērsta nepieciešamā uzmanība.

VPK Policijas skolā tiks sagatavoti prakses vadītāji, sniedzot viņiem iemaņas, kas ir tieši saistītas ar praktiskām mākām un jaunāko likumdošanā, tādējādi veicinot viņu kompetenci, kas apvienotu cilvēkam īpaši raksturīgu tehniskās mācībās un profesionālā sagatavošanā apgūtas sociālās prasmes, gatavību darboties komandā, ierosmes un riska gatavību.

Nodrošinot valsts reģionu ar augsti kvalificētu prakses vadītāju, kurš izmantojot iegūtās zināšanas spēs veicināt kvalitatīvu prakses norisi VPK Policijas skolas kadetiem, tiks sasniegts projekta vispārīgais mērķis: paaugstināta jauno speciālistu konkurētspēja un kvalitāte darba tirgū.

Mentoru izglītošanai ir plānots integrēt ES rīkotajos semināros kopīgi ar citu zemju kolēģiem, VPK Policijas skolas pasniedzēju uzkrātās zināšanas un prasmes, kas ir adaptētas Latvijas likumdošanai, lai virzītos uz kopīgiem ES mērķiem policijas darbā.

Tādējādi, VPK Policijas skola perspektīvā varētu kļūt par mentoru konsultācijas centru, kas koordinētu pasākumu kopumu, nodrošinot zināšanu vadību labas prakses pasākumu organizēšanai, līdz ar to tiktu radīts efektīvs atbalsta instruments inovatīvai darbībai un panākts projekta multiplikatīvais efekts.

Aktivitāšu rezultātā tiks piesaistīti ES izglītības attīstībai paredzētie fondi un veicināta ne tikai māka zināt, bet arī māka darīt.

Projekta kopējais budžets ir Ls 8494,71, no kura 75% finansē Eiropas savienība. Projekts tiek finansēts ESF 3.prioritātes 2.pasākuma 6.aktivitātes 3.apakšaktivitātes (Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem) ietvaros. Projektu administrē Valsts aģentūra Profesionālās izglītības attīstības aģentūra.

Šī informācija ir sagatavota "Valsts mēroga policijas darba mentoru sistēmas izveide prakses kvalitātes veicināšanai reģionos" projekta ietvaros. Par tās sagatavošanu atbildīga ir Valsts policijas koledža un tā nevar tikt uzskatīta par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.