Valsts policijas koledžas logo

Valsts policijas koledža laipni aicina piedalīties starptautiskā konferencē “Krimināltiesību nozare laika virpulī – nākotnes perspektīvas (attīstības tendences) Latvijā un pasaulē”.

 

Konferencē tiks aplūkoti vairāki temati  par Latvijas Krimināllikuma attīstību un tā izaicinājumiem nākotnē, kā arī par  krimināltiesību nozares aktualitātēm un nākotnes perspektīvām Latvijā un ārvalstīs.

Konferences galvenās diskusijas tēmas:

·         Krimināllikuma ģenēze Latvijā: pagātne, tagadne un nākotnes izaicinājumi.

·         Atsevišķu noziedzīgu nodarījumu, tādu kā  noziedzīgi nodarījumi cilvēktirdzniecības jomā,  noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību, to starp vardarbību ģimenē un pret nepilngadīgajiem,  noziedzīgi nodarījumi jauno psihoaktīvo vielu nelikumīgā apritē, noziedzīgie nodarījumi informācijas tehnoloģiju jomā (kibernoziedzība),  noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi,  krimināltiesiskais regulējums Latvijā un ārvalstīs un  izmeklēšanas labās prakses piemēri.

·         Paneļdiskusija  – Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas labās prakses piemēri Latvijā un ārvalstīs.

Konferences norises datums, laiks un vieta – klātienē  un tiešsaistē platformā “Cisco Webex”: 2023.gada 11.oktobrī, reģistrācija no plkst. 8.00,  sākums plkst. 9:00, Valsts policijas koledžas Konferenču zāle, Ezermalas iela 10, Rīga.

 

Konferences darba valodas - angļu valoda un latviešu valoda. Tiks nodrošināta tulkošana.

 

Pieteikšanās dalībai konferencē: līdz 2023.gada 10.septembrim, nosūtot informāciju par  dalībniekiem, norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, pārstāvēto iestādi, dalības formu (klātiene vai tiešsaiste); uzstāšanas tēmu (ja plāno uzstāties)),  uz e-pastu: cooperation@koledza.vp.gov.lv.

 

Konferences programma tiks nosūtīta individuāli konferences dalībniekiem, pirms konferences norises.

Papildu informācijas saņemšanai lūgums sazināties elektroniski, rakstot uz e-pastu: cooperation@koledza.vp.gov.lv


 

 International Conference

“Criminal Justice in the Vortex of Time – Future Perspectives (Development Trends) in Latvia and in the World”

State Police College

October 11, 2023

 

The State Police College kindly invites to participate in the international conference “Criminal Justice in the Vortex of Time – Future Perspectives (Development Trends) in Latvia and in the World”.

 

The number of topics on the development of criminal law in Latvia and its future challenges, as well as on the current and future perspectives of the criminal justice sector in Latvia and abroad will be addressed in the conference.

 

Main topics of the conference discussion:

·         The genesis of criminal law: past, present and future challenges.

·         Criminal law framework of certain criminal offences, such as criminal offences in the field of human trafficking, criminal offences against health of a person, including domestic violence and criminal offences against minors, illicit trafficking in new psychoactive substances, criminal offences in the IT field (cybercrime), criminal offences against the environment, in Latvia and abroad, examples of good practice in criminal investigations.

·         Panel discussion - Examples of good practice in investigating criminal offences in Latvia and abroad.

 

The conference will take place on October 11, 2023 in person and online on the Cisco Webex platform. Registration from 8:00, start at 9:00, Conference Hall of the State Police College, Ezermalas Street 10, Riga.

 

The working languages of the conference are English and Latvian. Interpretation will be provided.

 

Registration is open until  September 10, 2023, by sending information on participants, including name, surname, e-mail address, institution represented, form of participation (in person or online); topic of presentation (if planning to present), to e-mail: cooperation@koledza.vp.gov.lv

 

The conference programme will be sent to the participants closer to the date.

 

For further information, please contact: cooperation@koledza.vp.gov.lv .