DSC_4424.jpg

Valsts policijas koledža aicina absolventus piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) īstenotajā pētījumā par Latvijas augstākās izglītības studiju programmu 2017. gada un 2021. gada absolventu izglītību, prasmēm, karjeru un mobilitāti. Aptauja tiek īstenota starptautiski salīdzinošā pētījuma “Eurograduate 2022” ietvaros.

Pētījuma respondentu izlasē ir iekļauti 2017. un 2021. gada absolventi un tas īstenots atbilstoši starptautiski salīdzinošā pētījuma metodoloģijas prasībām. Pētījumu organizē un datu apstrādi veic neatkarīga tirgus pētījumu kompānija “Kantar”.

IZM vērš uzmanību, ka “Kantar” pētnieki individuāli sazināsies ar respondentiem un nosūtīs uz viņu elektronisko adresi uzaicinājumu piedalīties pētījumā un aizpildīt anketu. Respondenti tiek aicināti aizpildīt elektronisko anketu līdz šī gada 22. janvārim. IZM informē, ka nepieciešamības gadījumā intervētājs ar respondentu var sazināties arī telefoniski.

Pētījumā līdz 2023. gada 1. februārim plānots iegūt vismaz 2500 derīgas respondentu atbildes. Aptaujas rezultātā iegūtos un apstrādātos nepersonificētos datus par absolventu izglītību, karjeru, mobilitāti un citiem jautājumiem analizēs IZM ekspertu grupa. Pētījuma rezultāti būs pieejami 2023. gada oktobrī.

Gūtie pētījuma rezultāti ļaus noteikt Eiropas Savienības dalībvalstu absolventu reālo konkurētspēju, absolventu iegūto izglītību, kompetences, prasmes, mobilitāti, neformālo izglītību, nodarbinātību un bezdarbu. Šie rādītāji ļaus racionāli un efektīvi plānot finansējuma izlietošanu sabiedrības interesēs,  un papildinās Latvijas profesionālās un augstākās izglītības absolventu monitoringa datus.

Valsts policijas koledža aicina absolventus būt aktīviem un piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajā pētījumā.

 

Pētījums absolventa monitoringa pilnveidei

Starptautiski salīdzinošais “Eurograduate 2022” otrais pilotpētījums sniegs datus par absolventu nodarbinātību un to ietekmējošiem apstākļiem, kas būs arī kā pamats metodoloģijas izstrādei absolventu aptauju organizēšanai nacionālā līmenī.

Pētījuma rezultāti tiks izmantoti izglītības kvalitātes vērtēšanā un pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanai par publiskā finansējuma investīcijām kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai. Pētījumā iegūtie objektīvie un reprezentatīvie dati sniegs absolventu novērtējumu studiju kvalitātei, kā arī ļaus novērtēt studiju laikā iegūto kompetenču ietekmi uz konkurētspēju darba vidē un personīgo izaugsmi. Ministrija turpina darbu pie absolventu monitoringa datu padziļinātas analīzes ar mērķi iekļaut šos kritērijus studiju programmu akreditācijā.

 

Izglītības kvalitātes monitorings

Ņemot vērā, ka Eiropas Komisija kopš 2017. gada sistēmiski ievieš iniciatīvas profesionālās un augstākās izglītības absolventu monitoringa sistēmas izveidei un stiprināšanai Eiropas Savienības dalībvalstīs, tiek plānots pakāpeniski ieviest starptautiski salīdzinošu novērtējumu ar regularitāti reizi četros gados. 

 

Piedalīšanās “Eurograduate 2022” otrajā pilotpētījumā Latvijā dos iespēju izveidot un aprobēt metodoloģiju, tai skaitā, aptaujas anketas izveidi, datu iegūšanu, datu analīzes kapacitātes stiprināšanu, kā arī kvalitatīvi sagatavoties regulārajiem novērtējumiem.

Latvijā  “Eurograduate 2022” pētījumu līdz 2024. gada 1.martam īsteno ar Eiropas Savienības ERASMUS+ K3 programmas projekta “Absolventu monitoringa sistēmas attīstība Latvijā” atbalstu. Granta līguma Numurs: 101060051 – GT – Latvia.

Vairāk par “Eurograduate 2022” pētījumu var uzzināt mājas lapā https://www.eurograduate.eu/.