Valsts policijas koledžas Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Apstiprināti 2018.gada 03.jūlijā
Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma 21.pantu

1. Vispārīgie jautājumi

 

 1. Iekšējie noteikumi nosaka Valsts policijas koledžas Bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) krājuma un pakalpojumu izmantošanas kārtību, Bibliotēkas lietotāju (turpmāk – Lietotājs) reģistrēšanas un apkalpošanas kārtību, to tiesības, pienākumus un atbildību.
 2. Bibliotēka ir Valsts policijas koledžas struktūrvienība, kas ir reģistrēta Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā un akreditēta kā vietējas nozīmes bibliotēka.
 3. Bibliotekāriem ir pienākums iepazīstināt Lietotājus ar šiem iekšējiem noteikumiem. Iekšēji noteikumi izvietoti Lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās un Valsts policijas koledžas tīmekļvietnē: http://www.policijas.koledza.gov.lv.

2. Bibliotēkas lietotāju reģistrēšanas kārtība

 1. Bibliotēkas Lietotājs ir persona, kas izmanto Bibliotēkas krājumu un sniegtos pakalpojumus.
 2. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot Valsts policijas dienesta apliecību vai personu apliecinošu dokumentu.
 3. Reģistrējoties Bibliotēkā, Lietotājs iepazīstas ar noteikumiem un uz reģistrācijas kartītes ar savu parakstu apliecina šo noteikumu ievērošanu.
 4. Lietotāju reģistrāciju veic automatizētā bibliotēku informācijas sistēmā, reģistrējot šādus datus:
  7.1. vārds un uzvārds;
  7.2. personas kods;
  7.3. mācību grupa;
  7.4. kontakttālrunis.
 1. Ja mainās kāds no reģistrācijas datiem, Lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai.
 2. Bibliotekāri neizpauž citām personām iegūtos personas datus un aizsargā tos atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības prasībām.
 3. Reģistrētajiem Lietotājiem izsniedz Lasītāja karti. Lasītāja karte ir dokuments, kuru Lietotājam nav tiesības nodot izmantošanai citai personai. Ja Lietotājs Lasītāja karti nozaudē vai bojā, to atjauno, uzrādot Valsts policijas dienesta apliecību vai personu apliecinošu dokumentu.
 4. Lasītāja karte dod tiesības lietot Bibliotēkas krājumus un sniegtos pakalpojumus atbilstoši šiem iekšējiem noteikumiem.
 5. Katrā Bibliotēkas apmeklējuma reizē Lietotājs Lasītāja karti uzrāda bibliotekāram.
 6. Ja Lietotājs ir nodevis visus Bibliotēkas izdevumus un divus gadus nav apmeklējis Bibliotēku, viņa datus automatizētajā bibliotēku informācijas sistēmā dzēš.


3. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība

 1. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.
 2. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:
  15.1. Lietotāja reģistrācija bibliotēkā un Lasītāja kartes izsniegšana;
  15.2. grāmatu un citu informācijas nesēju lietošana Lasītavā;
  15.3. grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana līdzņemšanai saskaņā ar šo iekšējo noteikumu 18. punktu;
  15.4. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska lietošana;
  15.5. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
  15.6. Lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, informācijas meklēšanas sistēmām, katalogiem un kartotēkām;
  15.7. starpbibliotēku abonementa pakalpojumi.
 3. Bibliotēkas maksas pakalpojumi ir kopēšana un printēšana, ko sniedz saskaņā ar Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādi. Lietotājs ir atbildīgs par kopiju izgatavošanu saskaņā ar Autortiesību likumā noteiktajām prasībām.
 4. Jebkura fiziska persona bez reģistrēšanās Bibliotēkā var lietot krājumu tikai uz vietas - Lasītavā.
 5. Grāmatas un citus informācijas nesējus līdzņemšanai izsniedz tikai reģistrētiem Lietotājiem:
  18.1. izglītojamajiem, kuri Valsts policijas koledžā apgūst arodizglītības, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības vai profesionālās pilnveides programmas (turpmāk – izglītojamie);
  18.2. Valsts policijas koledžas akadēmiskajam personālam un vispārējam personālam;
  18.3. Valsts policijas amatpersonām un darbiniekiem.
 6. Līdzņemšanai neizsniedz:
  19.1. grāmatu un citu informācijas nesēju pēdējos eksemplārus, kas iezīmēti ar sarkanas krāsas uzlīmi;
  19.2. kvalifikācijas darbus;
  19.3. retumu krātuves izdevumus;
  19.4. vienas grāmatas un citu informācijas nesēju vairākus eksemplārus.
 7. Grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšanu un saņemšanu reģistrē Bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.
 8. Bibliotēkā saņemtās grāmatas un citus informācijas nesējus Lietotājam jānodod līdz noteiktam termiņam (turpmāk – termiņš).
 9. Grāmatu un citu informācijas nesēju lietošanas termiņš lietošanai ārpus Bibliotēkas ir viens mēnesis, bet žurnāliem – viena nedēļa.
 10. Valsts policijas koledžas akadēmiskajam personālam un izglītojamiem iespējams termiņu saskaņot uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.
 11. Ja izsniegtās grāmatas un citus informācijas nesējus nav pieprasījis cits Lietotājs, termiņu var pagarināt Bibliotēkā vai attālināti - izmantojot autorizācijas datus, zvanot pa tālruni: 67219688 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: biblioteka@koledza.vp.gov.lv. Izsniegto grāmatu termiņu pagarina ne vairāk par trīs reizēm. Saņemot elektronisku pieprasījumu, apliecinājums termiņa pagarinājumam ir apstiprinoša atbilde elektroniskā veidā.
 12. Ja līdz noteiktajam termiņam Lietotājs nav atdevis saņemtās grāmatas un citus informācijas nesējus, turpmāk grāmatas un citus informācijas nesējus līdzņemšanai neizsniedz.
 13. Grāmatas un citus informācijas nesējus Lietotājs var rezervēt Bibliotēkā vai attālināti - izmantojot autorizācijas datus, zvanot pa tālruni: 67219688 vai rakstot uz elektronisko pastu: biblioteka@koledza.vp.gov.lv. Rezervētās grāmatas Lietotājam jāsaņem trīs darba dienu laikā. Ja trīs darba dienu laikā Lietotājs rezervētās grāmatas nav izmantojis, rezervāciju atceļ.
 14. Grāmatas un citus informācijas nesējus, kas nav Bibliotēkas krājumā, Lietotājs var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA). SBA kārtā saņemtās grāmatas Lietotājiem līdzņemšanai neizsniedz, tās atļauts lietot tikai Bibliotēkas lasītavā.
   

4. Bibliotēkas lietotāju tiesības, pienākumi un atbildība

 1.  Lietotāja tiesības:saņemt savlaicīgus un kvalitatīvus Bibliotēkas pakalpojumus;
  28.1. lietot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;
  28.2. lietot publiski pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos  elektroniskās informācijas resursus;
  28.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;
  28.4. iesniegt priekšlikumus Bibliotēkas darba uzlabošanai.
 2.  Lietotāja pienākumi:
  29.1. neiznest ārpus Bibliotēkas grāmatas un citus informācijas nesējus, kuru saņemšana nav reģistrēta automatizētajā bibliotēku sistēmā;
  29.2. saudzēt Bibliotēkas krājumā esošās grāmatas vai citus informācijas nesējus, neizdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, locījumus vai citus bojājumus;
  29.3. informēt bibliotekāru par grāmatā vai citā informācijas nesējā pamanītajiem bojājumiem;
  29.4. ievērot grāmatu un citu informācijas nesēju nodošanas termiņu, ja nepieciešams, to pagarināt;
  29.5. aizvietot pazaudētu vai sabojātu Bibliotēkas grāmatu vai citu informācijas nesēju ar identisku vai jaunu izdevumu, iesniedzot rakstisku ziņojumu Koledžas direktoram. Aizvietojamās grāmatas vai cita informācijas nesēja nosaukumu vai saturu norāda bibliotekārs;
  29.6. ievērot vispārējos uzvedības noteikumus, neveikt darbības, kas var būt traucējošas pārējiem Lietotājiem;
  29.7. nelietot Bibliotēkas telpās pārtikas produktus un dzērienus;
  29.8. nebojāt Bibliotēkas inventāru, par pamanītajiem bojājumiem ziņot bibliotekāram;
  29.9. nodot Bibliotēkā saņemtās grāmatas un citus informācijas nesējus, ja izglītojamo izslēdz no Koledžas, ja ar Valsts policijas koledžas vai Valsts policijas darbinieku izbeidz darba tiesiskās attiecības un Valsts policijas koledžas vai Valsts policijas amatpersonu atvaļina no dienesta.
 3. Lietotāju, kurš neievēro šos iekšējos noteikumus, traucē darbu citiem apmeklētājiem vai bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām. Par šo iekšējo noteikumu atkārtotu neievērošanu Lietotājam var aizliegt izmantot Bibliotēkas pakalpojumus uz laiku līdz diviem mēnešiem, par ko Bibliotēkas vadītājs rakstiski paziņo Koledžas direktoram.
   

5. Noslēguma jautājums

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem Valsts policijas koledžas 2014.gada 15.aprīļa iekšējos noteikumus Nr.9 “Valsts policijas koledžas bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

Saskaņoti ar Valsts policiju 12.06.2018. (atzinums Nr.20/19877).

Direktora

pienākumu izpildītāja                                                                                            D.Tarāne