f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Viegli lasīt
 

Viegli lasīt

ARODIZGLĪTĪBAS

PROGRAMMA

’’Policijas darbs’’

 

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA UN REĢISTRĒŠANA

mācībām klātienēKONKURSA IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU NORISE

mācībām klātienēKUR

Valsts policijas koledžā

Ezermalas ielā 10, Rīga un Latgales filiālē Daugavpilī, Vaļņu ielā 27


KONKURSU NORISE

 • Dokumentu pieņemšana un reģistrēšana
 • Konkursa iestājpārbaudījumi:
  • fiziskās sagatavotības pārbaudījums
  • vērīguma un atmiņas pārbaudes tests
  • psiholoģiskā novērtēšana
 • Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija
 • Uzņemšanas komisijas lēmums
 • Rezultātu paziņošana Koledžas mājaslapā
Papildus informācija: www.policijas.koledza.gov.lv
 

Papildus informācija

Pieteikšanās dokumentu pieņemšana un reģistrēšana apmācībām klātienē

14,49 EUR

 

Reflektants veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudi medicīniskajā komisijā veic

 

 

Konkursa rezultātus publicē Koledžas mājaslapā internetā

mācībām klātienē

 

Reģistrēšanas mācībām un mācību līgumu slēgšana

mācībām klātienē

 

 

Mācību sākums:

mācībām klātienē

 

 

 

ARODIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

 Vispārīgie mērķi:

 • Iemācīties darboties patstāvīgi:
 • Uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem;
 • Izmantot progresīvo pieredzi un darba metodes savā profesionālajā darbībā;
 • Iegūt, novērtēt, klasificēt un izmantot informāciju, kura nozīmīga profesionālajai darbībai.

ĪSTENOŠANAS ILGUMS:

1 gads

(1560)

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS TERMIŅŠ 28.12.2015 -20.04.2021

 SPECIFISKIE MĒRĶI:

 • Sabiedriskas kārtības nodrošināšana:
 • Reglamentējošo un normatīvo dokumentu prasību pārzināšana;
 • Taktiski pareiza policijas darba organizēšana;
 • Noziedznieku aizturēšana;
 • Uzbrukuma atvairīšana un aizsardzība taktisko paņēmienu pielietošana;
 • Pirmā palīdzības sniegšanās;
 • Šaujamieroču un speciālo līdzekļu pielietošanā;
 • Sakaru un tehnisko līdzekļu pielietošanā

 Kvalifikācijas prakse

 Kadets, apgūstot arodizglītības programmu "Policijas darbs", iegūst un pilnveido zināšanas un nostiprina praktiskās iemaņas divos kvalifikācijas prakses posmos:

 1.Posms – 160 stundu apjomā:

 2.Posms – 400 stunda apjomā

 Klasifikācijas EKSĀMENS, kuru veido divas daļas:

 • Teorētiskā daļa
 • Praktiskā daļa

 TEORĒTIEKĀ DAĻA

 Eksaminējamais kārto rakstiski, pārbauda zināšanas  un izpratni  šādos mācību priekšmetos:

 • Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību pamati;
 • Administratīvā pārkāpumu tiesības;
 • Policijas tiesības
 • Policijas taktika

 PRAKTISKĀ DAĻA

Eksaminējamais veic praktiskus uzdevumus, kuros pārbauda praktiskā iemaņas:

 • Pirmā palīdzība;
 • Uzbrukuma atvairīšana un aizsardzības taktika
 • Kriminālistikas pamati
 • Šaušanas mācība

Piešķiramā kvalifikācija:

VALSTS POLICIJAS JAUNĀKAIS INSPEKTORS

 

 

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Policijas darbs” (pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijas) iegūstamā kvalifikācija– „Valsts policijas jaunākais virsnieks”.

Studiju ilgums:

 • pilna laika klātienes studijās ir 2,5 gadi (pieci semestri);
 • nepilna laika neklātienes studijās – trīs gadi (seši semestri).

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” apjoms ir 112 kredītpunkti. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” ietvaros tiek piedāvātas četras specializācijas: „Izmeklēšanas darbs”, „Kārtības policijas darbs”, „Kriminālpolicijas darba specializācija” un „Eksperta dienesta specializācija”, kuras izvēlas otrā semestra (pilna laika klātienes studijās) un trešā semestra (nepilna laika neklātienes studijās) laikā.

 

Noslēgumā students kārto valsts pārbaudījumu– kvalifikācijas eksāmenu, kurš sastāv no:

 • teorētisko zināšanu pārbaudes;
 • teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudījuma specializācijā;
 • kvalifikācijas darba izstrādes un aizstāvēšanas.

 

Valsts policijas koledžas Arodizglītības programmas MĀCĪBU NOLIKUMS

Valsts policijas koledžas STUDIJU NOLIKUMS / grozījumi 18.06.2015 

 

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Policijas darba pamati"

 

 Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Dokumenti:  


Normatīvie akti:

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas sagatavošanās mācību nodarbību saraksts.  Pieejams 

ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS APGŪTĀS PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANAS IZMAKSAS KOMPENSĒŠANA

Kas jādara, lai kompensētu izmaksas par savas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu – soli pa solim: 

http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana-soli-pa-solim


Pieejams:

Ministru kabineta
2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.146
“Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”.

Pieejami 

Kvalifikācijas eksāmena grafiks.  Pieejams 

Ministru kabineta
2013.gada 10.septembra noteikumi Nr.791
“Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pieejami 

Kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas atkārtojuma jautājumi. Pieejami (precizēts 16.05.2019.)

     Mācību materiāli (prezentācijas):
- Pirmā palīdzība Pieejams 
- Administratīvā pārkāpuma process Pieejams 
- Juridiskās atbildības jēdziens un veidi Pieejams 
- Tiesību normas jēdziens un struktūra Pieejams 
- Krimināltiesības Pieejams 
- Kriminālprocess Pieejams 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tiesību teorijas pamati Pieejams
"Policijas tiesības" un "Policijas taktika"
   Nr1.-10. Pieejams -1-, pieejams -2- 
   Nr1.-20. Pieejams -1-, pieejams -2-    
   Nr21.-29. Pieejams 
- Šaušanas mācība Pieejams -1-, pieejams -2-.
pieejams -3-pieejams -4-. pieejams -5-.
pieejams -6-.
 

 

Valsts policijas koledžas
2019.gada 22.jūlija iekšējie noteikumi Nr.10
Noteikumi par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu. Pieejami

Valsts policijas koledžas
2015.gada 18.maija iekšējie noteikumi Nr.12
”Kvalifikācijas eksāmena norises kārtība Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs””.

Pieejami (aktualizēts 22.05.2019.)

Iesniegums ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Pieejams

Valsts policijas koledžas
2021.gada 8.septembra pavēle Nr.519
”Par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās
kompetences novērtēšanu Valsts policijas koledžā”.

Pieejama,  1.pielikums,  2.pielikums

 

 

 

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Maksājuma pamatojuma kods: 21359

Pakalpojuma veids: Ārpus formālā izglītība

Pakalpojuma cena ar PVN (euro): 49,22

Valsts policijas koledžas rekvizīti:

Nodokļu maksātāju reģistrācijas kods (NMR kods) 90000072027

Bankas nosaukums: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV30TREL2140637008000

Precizējošu informāciju par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu Jūs varat saņemt Valsts policijas koledžas 

Izglītības koordinācijas nodaļā, zvanot pa tālruni 67219691, 67219642 vai 25411502.