d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Viegli lasīt
 

Viegli lasīt

ARODIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA  

VISPĀRĪGIE MĒRĶI: 

 • iemācīties darboties patstāvīgi;
 • uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem;
 • izmantot progresīvo pieredzi un darba metodes savā profesionālajā darbībā;
 • iegūt, novērtēt, klasificēt un izmantot informāciju, kura ir nozīmīga profesionālajai darbībai.
  

SPECIFISKIE MĒRĶI:

 • sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
 • reglamentējošo un normatīvo dokumentu prasību pārzināšanā;
 • taktiski pareiza policijas darba organizēšanā;
 • noziedznieku aizturēšanā;
 • uzbrukuma atvairīšanas un aizsardzības taktisko paņēmienu pielietošanā;
 • pirmās palīdzības sniegšanā;
 • šaujamieroču un speciālo līdzekļu pielietošanā;
 • sakaru un tehnisko līdzekļu pielietošanā.

TEORĒTISKĀ DAĻA

 Eksaminējamais kārto
 rakstiski, pārbauda
 zināšanas un  izpratni
 šādos mācību priekšmetos:

 • Krimināltiesību
  un kriminālprocesa tiesību pamati;
 • Administratīvā pārkāpuma tiesības;
 • Policijas tiesības;
 • Policijas taktika.

PRAKTISKĀ DAĻA

Eksaminējamais veic praktiskus uzdevumus, kuros pārbauda praktiskās iemaņas pirmajā palīdzībā, uzbrukuma atvairīšanā un aizsardzības taktikā, kriminālistikas pamatos un šaušanas mācībā.

 

KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENS

 Sastāv no teorētiskās
un
praktiskās daļas
.


 

Īstenošanas ilgums:

 

1 gads

 

(1560 stundas)

IZGLĪTĪBAS IEGUVES FORMAS:

 • KLĀTIENE - var mācīties personas, kuras ir ieguvušas vidējo izglītību.
 • NEKLĀTIENE - var mācīties tikai Valsts policijas amatpersonas ar speciālām dienesta pakāpēm.

IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMAS
AKREDITĀCIJAS
TERMIŅŠ
28.12.2015.-
20.04.2021.

 

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSE

Kadets, apgūstot arodizglītības programmu “Policijas darbs”, iegūst un pilnveido zināšanas un nostiprina praktiskās iemaņas divos kvalifikācijas prakses posmos:

1.posms – 160 stundu apjomā;

2.posms – 400 stundu apjomā

 
 

PIEŠĶIRAMĀ KVALIFIKĀCIJA:

VALSTS POLICIJAS JAUNĀKAIS INSPEKTORS

 
   

  

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Policijas darbs” (pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijas) iegūstamā kvalifikācija– „Vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policists”. 

Studiju ilgums:

 • pilna laika klātienes studijās ir 2,5 gadi (pieci semestri);
 • nepilna laika neklātienes studijās – trīs gadi (seši semestri).

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” apjoms ir 112 kredītpunkti. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” ietvaros tiek piedāvātas četras specializācijas: „Izmeklēšanas darbs”, „Kārtības policijas darbs”, „Kriminālpolicijas darba specializācija” un „Eksperta dienesta specializācija”, kuras izvēlas otrā semestra (pilna laika klātienes studijās) un trešā semestra (nepilna laika neklātienes studijās) laikā.

 

Noslēgumā students kārto valsts pārbaudījumu– kvalifikācijas eksāmenu, kurš sastāv no:

 • teorētisko zināšanu pārbaudes;
 • teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudījuma specializācijā;
 • kvalifikācijas darba izstrādes un aizstāvēšanas.

 

Valsts policijas koledžas Arodizglītības programmas MĀCĪBU NOLIKUMS

Valsts policijas koledžas STUDIJU NOLIKUMS / grozījumi 18.06.2015  

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Policijas darba pamati"

  

 

 

 

 Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Dokumenti:  


Normatīvie akti:

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas sagatavošanās mācību nodarbību saraksts. Pieejams

ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS APGŪTĀS PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANAS IZMAKSAS KOMPENSĒŠANA

Kas jādara, lai kompensētu izmaksas par savas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu – soli pa solim: 

http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana-soli-pa-solim


Pieejams:

Ministru kabineta
2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.146
“Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”.

Pieejami 

Kvalifikācijas eksāmena grafiks.  Pieejams

Ministru kabineta
2013.gada 10.septembra noteikumi Nr.791
“Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pieejami 

Kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas atkārtojuma jautājumi. Pieejami (precizēts 18.09.2017.)

     Mācību materiāli (prezentācijas):
- Pirmā palīdzība Pieejams 
- Administratīvais pārkāpums un atbildība Pieejams 
- Administratīvais pārkāpums un atbildība
  (papildināts) Pieejams
     - Juridiskās atbildības jēdziens un veidi Pieejams 
     - Tiesību normas jēdziens un struktūra Pieejams 
- Krimināltiesības Pieejams 
- Kriminālprocesa tiesības Pieejams 
Tiesību teorijas pamati Pieejams
"Policijas tiesības" un "Policijas taktika"
   Nr1.-10. Pieejams -1-, pieejams -2- 
   Nr1.-20. Pieejams -1-, pieejams -2-    
   Nr21.-29. Pieejams 
- Šaušanas mācība Pieejams -1-, pieejams -2-.
pieejams -3-pieejams -4-. pieejams -5-.
pieejams -6-.
 

 

Valsts policijas koledžas
2015.gada 18.maija iekšējie noteikumi Nr.12
”Kvalifikācijas eksāmena norises kārtība Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs””.

Pieejami

Iesniegums ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Pieejams

Valsts policijas koledžas
2018.gada 19.janvāra pavēle Nr.50
”Par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu Valsts policijas koledžā 2018.gadā”.

Pieejama

Cirkulārs 

 

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Maksājuma pamatojuma kods: 21359

Pakalpojuma veids: Ārpus formālā izglītība

Pakalpojuma cena ar PVN (euro): 49,22

Valsts policijas koledžas rekvizīti:

Nodokļu maksātāju reģistrācijas kods (NMR kods) 90000072027

Bankas nosaukums: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV30TREL2140637008000

Precizējošu informāciju par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu Jūs varat saņemt Valsts policijas koledžas 

Izglītības koordinācijas nodaļā, zvanot pa tālruni 67219691, 67219642 vai 25411502.