c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Struktūrvienības   > Bibliotēka   > Resursi
 

Resursi

 • DATUBĀZES

  Informatīvi materiāli/pamācības par resursu saturu, izmantošanas iespējām:

  "Informācijas meklēšana elektroniskajos resursos" (atvērt šeit)

  • "Heinonline datubāzes - "Gun Regulation and Legislation in America", "Slavery in America and the World: History, Culture & Law Subscriptions" (atvērt šeit)
  • ”Latvijas Vēstnesis – valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas 4 platformas” – Vēstnesis.lv, Likumi .lv, Juristavards.lv, LVportals.lv (atvērt šeit)
  • ”Pamācība EBSCO datubāzes izmantošanai” (atvērt šeit)
  • ”Digitālie žurnāli: Policijas darbs” - ”UN Police Magazine”, ”Standing Police Capacity Newsletter”, žurnāli  "Police: The Law Enforcement Magazine", ”Victoria Police”, ”American COP”, ”Police” (atvērt šeit), E-žurnāls policistiem - SIAK: Journal For Police Science and Practice" (atvērt šeit)

  Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais katalogs  atspoguļo lielāko Latvijas zinātnisko bibliotēku krājumus.

  Likumi.lv: Latvijas Republikas tiesību akti – tiesību akti un to izmaiņas: visi jaunumi un arhīvs. Sistematizēti tiesību akti. Plašas meklēšanas un personalizētās iespējas.

  Eur-Lex.europa.eu – Eiropas Savienības tiesību akti

  Duhaime.org: Learn Law – juridisko terminu vārdnīca

  Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotās brīvpieejas datubāzes:

  • Periodikalv - kultūrvēsturisku periodisko izdevumu digitālās versijas. Lasāmi dažādu nozaru izdevumi, to skaitā arī izdevumi ”Policija” (1936.-1940.), ”Policijas Vēstnesis” (1923.-1926.), ”Jurists” (1928.-1940.) u.c.
  • Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze - satur informāciju par rakstiem Latvijas presē no 1950.gada līdz mūsdienām, kā arī ārzemju preses izdevumiem, kuros rakstīts par Latviju un latviešiem.

  Nacionālā enciklopēdija – publikācijas par visaptverošām tēmām

  LNB reģistrētiem lasītājiem attālināti pieejamās datubāzes -EBSCOScienceDirectEmerald, Proquest Dissertation and Theses Online, Bibliorossica, Cambridge Journals OnlineCambridge Companions OnlineScopus, Credo Reference, Encyclopædia Britannica Academic Edition, Dawsonera. Pamācības piekļuvei datubāzēm - https://lnb.lv/lv/tiessaistes-abonetas-datubazes/datubazu-izmantosana-arpus-lnb-telpam

  Publiskajās bibliotēkās reģistrētiem lasītājiem attālināti pieejamās datubāzes - “3td e-grāmatu bibliotēka”, Letonika, Nozare.lv, Flipster u.c.

 • IESPIEDDARBI

Bibliotēkā ir pieejama studiju programmu īstenošanai atbilstoša mācību un zinātniskā literatūra. Izdevumi izvietoti telpās:
                 - Tiesības. Kriminoloģija. Policijas darbs
                 - Uzziņu literatūra. Datorzinātne. Datortehnoloģijas
                 - Nozaru krājums
                 - Reto izdevumu krājums

 • PERIODISKIE IZDEVUMI

2021.gadā abonētie periodiskie izdevumi:

 • ”Jurista Vārds”
 • ”Likums un Taisnība”
 • "The Police: The Law Enforcement Magazine"
 • ”Annas Psiholoģija”
 • "GEO"
 • ”Astes”
 • ”Ej”

Periodisko izdevumu arhīvs: ”Valdības Vēstnesis” (1919-1961), ”Likuma Vārdā” (1997-2003), ”Fakts”: kriminālās informācijas laikraksts (1998-2000), ”Administratīvā un Kriminālā Justīcija” (1997-2009), ”Jurista vārds” (2002-2018), ”Juristu Žurnāls” (Nr. 3-10), ”Kārtība un Drošība” (Nr. 1, 2), ”Likums un Tiesības” (1999-2009).

 • IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS DOKUMENTI

Speciālās bibliotēkas krājumā ir mācību līdzekļi, speciālā literatūra un citi dokumenti, kas satur klasificēto informāciju un ir valsts noslēpuma objekti. Dokumentu pieejamībai nepieciešama atbilstošas kategorijas speciālā atļauja (vairāk skat. ”Speciālās bibliotēkas lietošanas noteikumi”).

 • KVALIFIKĀCIJAS DARBI

Kvalifikācijas darbi iepazīstami tikai bibliotēkas lasītavā, aizliegta to kopēšana. Pieejams kvalifikācijas darbu saraksts (no 2009.gada).

 • RETUMU KOLEKCIJA

Atsevišķā bibliotēkas telpā izvietoti retumi – īpaši vērtīgi izdevumi. Vecākais izdevums ir krievu valodā par jaunāko laiku vēsturi (1884.), bet latviešu valodā - grāmata ”Sodu likumi par krimināliem un pārmācīšanas sodiem” (1894.). Iepazīstamas 19.gadsimta beigu, 20.gadsimta sākuma grāmatas par dažādiem tieslietu aspektiem - tiesību filozofiju, tiesu medicīnu, ekspertīzi, krimināltiesībām u.c. Pieejami unikāli periodiskie izdevumi – ”Valdības Vēstnesis” (1919.-1961.), ”Likuma Vārdā” (1997.-2003.), ”Fakts”: Kriminālās informācijas laikraksts (1998.-2000.).