f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Struktūrvienības   > Bibliotēka   > Resursi
 

Resursi

 • Iespieddarbi

Bibliotēkā ir pieejama studiju programmu īstenošanai atbilstoša mācību un zinātniskā literatūra.

Izdevumi izvietoti divās telpās:

         
 • Politika. Tiesības. Ieroči. Kinoloģija.
 • Daudznozaru krājums

 

 • Preses izdevumi

2019. gada abonētie izdevumi: ”Jurista Vārds”, ”Likums un Taisnība”, ”Annas Psiholoģija”, ”Kas Jauns Avīze", "Sports","Police: The Law Enforcement Magazine"

2018. gada abonētie izdevumi: ”Jurista Vārds”, ”Likums un Taisnība”, ”Annas Psiholoģija”, ”Ilustrētā Pasaules Vēsture”, ”Ilustrētā Zinātne”, ”Planētas Noslēpumi”, ”Leģendas”, ”Internal Security”.

Citu gadu izdevumi: ”Administratīvā un Kriminālā Justīcija” (1997.-2009.), ”Jurista vārds” (2002.-1018.), ”Juristu Žurnāls” (Nr.3-10), ”Kārtība un Drošība” (Nr.1.,2), ”Likums un Tiesības” (1999.-2009.), ”Kriminalistik” (2006.- 2007.), ”Закон и жизнь” (2004.-2008.), ”Мастерружье” (2010.-2012.).

Vēsturiski nozīmīgi laikraksti (retumu krātuvē): ”Valdības Vēstnesis” (1919.-1961.), ”Likuma Vārdā” (1997.-2003.), ”Fakts”: Kriminālās informācijas laikraksts (1998.-2000.).

 

 • Tiesību un juridiskie izdevumi

Iespējama izdevumu atlase elektroniskajā katalogā, kur veicama paplašinātā meklēšana, norādot plaukta vai UDK indeksu, kas ”sākas ar”, piemēram,: 34 (Tiesības. Tiesību zinātne), 35 (Valsts administratīvā pārvalde). Iespējama detalizētāka meklēšana, izmantojot dažādus kritērijus.

 

 • Nozaru izdevumi

Iespieddarbi izvietoti atsevišķā telpā, tie atbilst pamatinformācijas līmenim un koledžu bibliotēku lietotāju mācību vajadzībām. Izdevumi nodrošina dažādu nozaru (psiholoģijas, valodniecības, ģeogrāfijas, vēstures u.c.) iepazīšanu, akcentēts uzziņu literatūras klāsts. 

 

 • Ierobežotas pieejamības dokumenti

Speciālās bibliotēkas krājumā ir mācību līdzekļi, speciālā literatūra un citi materiāli, kas satur klasificēto informāciju un ir valsts noslēpuma objekti, Tepat pieejami arī materiāli, kas satur informāciju dienesta vajadzībām.

Speciālās bibliotēkas dokumentu pieejamībai nepieciešama atbilstošas kategorijas speciālā atļauja. Vairāk skat. ”Speciālās bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

 

 • Kvalifikācijas darbi

Kvalifikācijas darbi iepazīstami tikai bibliotēkas lasītavā, aizliegta to kopēšana. Pieejams kvalifikācijas darbu saraksts (no 2009.gada).

 

 • Retumu kolekcija

Atsevišķā bibliotēkas telpā izvietoti retumi – īpaši vērtīgi izdevumi. Vecākais izdevums krievu valodā ir par jaunāko laiku vēsturi (1884.), bet latviešu valodā - grāmata ”Sodu likumi par krimināliem un pārmācīšanas sodiem” (1894.). Iepazīstamas 19.gadsimta beigu, 20.gadsimta sākuma grāmatas par dažādiem tieslietu aspektiem - tiesību filozofija, tiesu medicīna, ekspertīze, krimināltiesības u.c. Pieejami unikāli periodiskie izdevumi – ”Valdības Vēstnesis” (1919.-1961.), ”Likuma Vārdā” (1997.-2003.), ”Fakts”: Kriminālās informācijas laikraksts (1998.-2000.).

 

 • DVD, CD kolekcijas

CD formātā iepazīstami materiāli par policijas darbu, atsevišķiem noziegumu veidiem, tiesībām, starptautisko policiju.

 

 • datubāzes

Brīvpieejas datubāzes:

Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais katalogs – atspoguļo lielāko Latvijas zinātnisko bibliotēku krājumus.

Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze - satur informāciju par rakstiem Latvijas presē no 1950.gada līdz mūsdienām, kā arī ārzemju preses izdevumiem, kuros rakstīts par Latviju un latviešiem. LNB Analītikas datubāze ierakstu skaits aptver vairāk nekā 3 miljonus rakstu.

Periodika.lv: Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka - portāls, kurā ir pieejamas vairāk kā 3000 kultūrvēsturisku periodisko izdevumu digitālās versijas. Lasāmi dažādu nozaru izdevumi, to skaitā arī izdevumi ”Policija” (1936.-1940.), ”Policijas Vēstnesis” (1923.-1926.), ”Jurists” (1928.-1940.) u.c. Meklēšanu portālā atvieglo lietošanas rokasgrāmata, kas ir pieejama bibliotēkā.

 

AkadTerm – akadēmiskā terminu datubāze.

Juridica: Juridiskās informācijas resursi - interneta saišu katalogs, interneta resursu apkopojums studentiem, pasniedzējiem, zinātniekiem un praktizējošiem juristiem. Katalogā ir indeksēti vairāki simti interneta mājas lapu, ko apkopojuši juristi un bibliotekāri, kuri ikdienā saskaras ar informācijas meklēšanu par juridiskām tēmām. Katalogs ir pārlūkojams pēc resursu veidiem, tēmām, valodas vai reģioniem.

Likumi.lv: Latvijas Republikas tiesību akti – tiesību akti un to izmaiņas: visi jaunumi un arhīvs. Sistematizēti tiesību akti. Plašas meklēšanas un personalizētās iespējas. Vietni uztur „Latvijas Vēstnesis”.

Eur-Lex.europa.eu – Eiropas Savienības tiesību akti

DOAJ: Directory of Open Access Journals – pilntekstu zinātnisko žurnālu datubāze. Tematisks aptvērums, kurā iekļautas arī politikas un jurdiskās zinātnes.

Duhaime.org: Learn Law – juridisko terminu vārdnīca.

Wikibooks: Open books for an open word –  mācību grāmatas dažādu nozaru studentiem. Atvērta satura (open content) grāmatas var rediģēt jebkurš. Pārsvarā pieejami ASV un Kanādas tieslietu izdevumi.