b-1.jpg b-2.jpg b-3.jpg b-4.jpg b-5.jpg b-6.jpg
Sākums   > Struktūrvienības   > Bibliotēka   > Bibliotēkas lietošanas noteikumi
 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

 

VALSTS POLICIJAS KOLEDŽAS BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu.

 

Apstiprināti 2014.gada 15.aprīlī.

 I. Vispārīgie jautājumi

 1. Iekšējie noteikumi nosaka Valsts policijas koledžas bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka):
  • lietotāju reģistrāciju;
  • lasītāja karte –dokuments, kurā norādīts Bibliotēkas lietotāja vārds, uzvārds un Bibliotēkā nolasāms svītru kods;
  • darbinieku tiesības un pienākumus;
  • lietotāju tiesības un pienākumus.

(Grozīts ar VPK 29.07.2015. iekšējiem noteikumiem Nr.21)

 1. Iekšējos noteikumos lietotie termini:
  • Bibliotēkas lietotāja formulārs – dokuments, kurā ir norādīta informācija par Bibliotēkas lietotāju un viņam izsniegtajiem iespieddarbiem vai citiem dokumentiem;
  • jaunieguvums – Bibliotēkas krājuma papildinājums ar iespieddarbu vai citu dokumentu;
  • Bibliotēkas darbinieks – Bibliotēkas vadītājs, vecākais bibliotekārs un bibliotekārs;
  • Bibliotēkas lietotājs – persona, kura ir reģistrējusies Bibliotēkā šo noteikumu noteiktajā kārtībā un izmanto bibliotēkas pakalpojumus.
 2. Bibliotēka sniedz šādus bezmaksas pakalpojumus:
  • Bibliotēkas lietotāja reģistrācija;
  • lasītāja kartes izsniegšana;
  • iespieddarbu un citu dokumentu izsniegšana;
  • datoru un interneta izmantošana.

(VPK 29.07.2015. iekšējo noteikumu Nr.21 redakcijā)

 1. Bibliotēkas maksas pakalpojumi ir kopēšana un printēšana, saskaņā ar Valsts policijas koledžas (turpmāk - Koledža) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
 2. Bibliotēka izsniedz Bibliotēkas lietotājam iespieddarbu vai citu dokumentu bez atlīdzības noteiktai lietošanai, ko Bibliotēkas lietotājs nodod Bibliotēkā šo iekšējo noteikumu noteiktajā termiņā.
 3. Bibliotēkas lasītavā Bibliotēkas lietotājs var izmantot jebkuru iespieddarbu vai citu dokumentu, vai internetu.
 4. Bibliotēkā jāievēro klusums.
 5. Bibliotēkas darba laiku nosaka ar Koledžas direktora pavēli, ņemot vērā studiju (mācību) procesa norisi.
 6. Bibliotēkā katra trešā mēneša pēdējā piektdiena ir sanitārā diena, kurā Bibliotēka pakalpojumus nesniedz.
 7. Bibliotēkas darbinieks neuzņemas atbildību par tās telpās ienestajām vai atstātajām Bibliotēkas lietotāju personīgajām mantām.II. Bibliotēkas lietotāju reģistrācija

 1. Reģistrējoties Bibliotēkā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai citu personu identificējošu dokumentu (turpmāk - identifikācijas dokuments).
 2. Bibliotēkas lietotājs iepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Bibliotēkas darbinieks elektroniski reģistrē Bibliotēkas lietotāju elektroniskajā katalogā, norādot šādus Bibliotēkas lietotāja rekvizītus:
  • vārds un uzvārds;
  • dzimšanas dati;
  • faktiskās dzīvesvietas adrese;
  • kontakttālrunis;
  • elektroniskā pasta adrese.

(VPK 29.07.2015. iekšējo noteikumu Nr.21 redakcijā)

 1. Pēc reģistrācijas Bibliotēkas lietotājam izsniedz lasītāja karti, kas apliecina, ka Bibliotēkas lietotājs ir iepazinies ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot. Katra apmeklējuma reizē Bibliotēkas lietotājs uzrāda lasītāja karti Bibliotēkas darbiniekam. Lasītāja kartes zādzības, nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā lasītāja karti atjauno, uzrādot identifikācijas dokumentu.

(VPK 29.07.2015. iekšējo noteikumu Nr.21 redakcijā)

 1. Lasītāja karti nedrīkst nodot lietošanā citai personai.

(VPK 29.07.2015. iekšējo noteikumu Nr.21 redakcijā) III. Iespieddarbu un citu dokumentu izsniegšana Bibliotēkas lietotājiem un to lietošana

 1. (Svītrots ar VPK 29.07.2015. iekšējiem noteikumiem Nr.21)
 2. (Svītrots ar VPK 29.07.2015. iekšējiem noteikumiem Nr.21)
 3. (Svītrots ar VPK 29.07.2015. iekšējiem noteikumiem Nr.21)
 4. Iespieddarbu vai citu dokumentu izsniedz pēc Bibliotēkas lietotāja mutiska pieprasījuma, uzrādot lasītāja karti.

(VPK 29.07.2015. iekšējo noteikumu Nr.21 redakcijā)

18.1 Iespieddarbus vai citus dokumentus Bibliotēkas lietotājs var rezervēt, ierodoties Bibliotēkā, telefoniski vai elektroniski. Bibliotekārs informē Bibliotēkas lietotāju par rezervēto iespieddarbu vai citu dokumentu pieejamību Bibliotēkā. Rezervētos iespieddarbus vai citus dokumentus Bibliotēkas lietotājs saņem Bibliotēkā trīs darba dienu laikā. Pēc trijām darba dienām Bibliotēka iespieddarbu vai citu dokumentu rezervāciju anulē.

(VPK 29.07.2015. iekšējo noteikumu Nr.21 redakcijā)

 1. Iespieddarbu vai citu dokumentu izsniedz pēc Bibliotēkas lietotāja mutiska pieprasījuma, uzrādot identifikācijas dokumentu.
 2. Iespieddarbu vai citu dokumentu izmatošanai ārpus Bibliotēkas izsniedz:
  • Koledžas Kadetu nodaļas kadetam, Valsts policijas amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kura apgūst arodizglītības programmu „Policijas darbs” neklātienē un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu „Policijas darbs” nepilna laika neklātienes studijās (turpmāk – izglītojamais);
  • Valsts policijas un Koledžas amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi (izņemot kadetu) un darbiniekam, ar kuru noslēgts darba līgums (izņemot Koledžas akadēmisko personālu) (turpmāk – nodarbinātais);
  • Koledžas akadēmiskajam personālam;
  • citu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un šo iestāžu padotībā esošo izglītības iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi un darbiniekiem;
  • augstāko izglītības iestāžu un valsts iestāžu, ar kurām Koledžai noslēgts sadarbības līgums, studējošiem un darbiniekiem.
 3. Iespieddarbu vai citu dokumentu izmatošanai ārpus Bibliotēkas izsniedz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 dienām.
 4. Jaunieguvumus, kuri nav bijuši Bibliotēkas krājumā, pirmās 30 dienas izsniedz lasīšanai tikai Bibliotēkas lasītavā.
 5. Izmantošanai ārpus Bibliotēkas neizsniedz pēdējo iespieddarba vai cita dokumenta eksemplāru, kvalifikācijas darbus, Bibliotēkas Zelta fondā pieejamos iespieddarbus vai citus dokumentus.
 6. Bibliotēkas lietotājam neizsniedz viena iespieddarba vai cita dokumenta vairākus eksemplārus.
 7. Šo iekšējo noteikumu 21.punktā noteikto termiņu pēc Koledžas Bibliotēkas lietotāja lūguma var pagarināt par 30 dienām, bet ne vairāk kā trīs reizes pēc kārtas un, ja iespieddarbu vai citu dokumentu nav pieprasījuši citi Bibliotēkas lietotāji.
 8. Šo iekšējo noteikumu 21.punktā noteikto termiņu pēc Koledžas akadēmiskā personāla lūguma var pagarināt regulāri par 30 dienām.
 9. Iespieddarba vai cita dokumenta izsniegšanas termiņu pagarina, Bibliotēkas lietotājam ierodoties Bibliotēkā personīgi vai sazinoties pa tālruni 67219688. IV. Bibliotēkas darbinieka tiesības un pienākumi

 1. Bibliotēkas darbinieka tiesības:
  • lūgt Bibliotēkas lietotājam vai jebkurai personai, kura uzturas Bibliotēkā, ievērot šo iekšējo noteikumu prasības un neievērošanas gadījumā, lūgt šīm personām atstāt Bibliotēku, kā arī šajā dienā aizliegt pieeju iespieddarbiem vai citiem dokumentiem;
  • neizsniegt ārpus Bibliotēkas iespieddarbus vai citus dokumentus Bibliotēkas lietotājam, kurš atkārtoti neievēro izsniegto iespieddarbu vai citu dokumentu nodošanas termiņus;
  • izvērtēt Bibliotēkas lietotājiem izsniegto iespieddarbu vai citu dokumentu izsniegšanas termiņu, ņemot vērā iespieddarba vai cita dokumenta pieprasījumu.
 2. Bibliotēkas darbinieka pienākumi:
  • iepazīstināt Bibliotēkas lietotājus ar šiem iekšējiem noteikumiem;
  • sniegt informāciju par Bibliotēkas lietošanas neskaidriem jautājumiem;
  • sniegt informāciju Bibliotēkas lietotājam, kur ir pieejams nepieciešamais iespieddarbs vai cits dokuments;
  • informēt Koledžas Kadetu nodaļas vadītāju, ja kadets neievēro šo iekšējo noteikumu prasības.

 

 V. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumi

 1. Bibliotēkas lietotāja tiesības:

30.1. šajos iekšējos noteikumos noteiktajā kārtībā saņemt un izmantot Bibliotēkas sniegtos pakalpojumus;

30.2. Koledžas direktoram iesniegt priekšlikumus Bibliotēkas darba uzlabošanai;

30.3. saņemt šo iekšējo noteikumu 4.punktā minēto pakalpojumu.

(30.punkta numerācija grozīta ar VPK 29.07.2015. iekšējiem noteikumiem Nr.21)

 1. Bibliotēkas lietotāja pienākumi:

31.1. ievērot šo iekšējo noteikumu prasības;

31.2. saudzīgi izturēties pret saņemtajiem iespieddarbiem vai citiem dokumentiem, neizdarot tajos atzīmes, svītrojumus, locīt vai citādi tos bojāt;

31.3. informēt Bibliotēkas darbinieku par iespieddarbā vai citā dokumentā pamanīto bojājumu;

31.4. saņemtos iespieddarbus vai citus dokumentus nodot atpakaļ Bibliotēkas darbiniekam ievērojot šo iekšējo noteikumu noteiktus termiņus;

31.5. nelikt atpakaļ plauktos saņemtos iespieddarbus vai citus dokumentus;

31.6.      neiznest ārpus Bibliotēkas iespieddarbus vai citus dokumentus, kuru saņemšana nav noformēta atbilstoši šo iekšējo noteikumu prasībām;

31.7. Bibliotēkā nelietot pārtikas produktus;

31.8. izslēgt mobilo tālruni vai ieslēgt to klusinātajā režīmā;

31.9. nebojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas, kā arī nenodarīt citus materiālos zaudējumus;

31.10. aizvietot nozaudētos vai sabojātos iespieddarbus vai citus dokumentus ar tādiem pašiem vai citiem, ko Bibliotēkas darbinieks atzinis par līdzvērtīgu, vai atlīdzināt to faktisko vērtību, par kādu iespējams iegādāties līdzvērtīgu iespieddarbu vai citu dokumentu;

31.11. 30 dienu laikā informēt Bibliotēkas darbinieku par savu rekvizītu maiņu;

31.12. izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar Valsts policiju vai Koledžu, atvaļinoties no dienesta Valsts policijā vai Koledžā vai pārtraucot studijas (mācības) (piemēram, izslēgts no studijām), nodot Bibliotēkā saņemtos iespieddarbus vai citus dokumentus;

31.13. saudzīgi izturēties pret Koledžas īpašumu, kas atrodas Bibliotēkā;

31.14. ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.

(31.punkta numerācija grozīta ar VPK 29.07.2015. iekšējiem noteikumiem Nr.21)

 

 VI.Noslēguma jautājums

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem Valsts policijas koledžas 2010.gada 8.decembra iekšējos noteikumus Nr.13 „Valsts policijas koledžas bibliotēkas lietošanas noteikumi”.
 2. Bibliotēkas lietotāja formulāru iznīcina Bibliotēkas darbinieks pēc tā, kad Bibliotēkas lietotājs nodevis izsniegtos iespieddarbus vai citus dokumentus.

(VPK 29.07.2015. iekšējo noteikumu Nr.21 redakcijā)

 

Saskaņoti ar Valsts policiju 2014.gada 7.aprīlī (Nr.20/9526).

(VPK 29.07.2015. iekšējie noteikumi Nr.21 ar Valsts policiju saskaņoti 2015.gada 27.jūlijā, atzinums Nr.20/23296)

 

 

Direktors                                                                                                R.Kviesītis