f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Publiskie iepirkumi
 

Publiskie iepirkumi

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē iepirkumam „Apmācība B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību iegūšanai” 2019. gada 26. jūlijs

Tirgus izpēte un iepirkums tiek veikts piemērojot Publisko iepirkuma likuma 9.panta 20.daļu un 10. pantu Likuma 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumiem ar līgumcenas robežvērtību No 10 000 EUR līdz 41 999 EUR.
Plānotā līguma kopsumma līdz 7800 EUR.

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027

Kontaktpersonas:
Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas
vecākais speciālists Māris Puķītis,
(216.kabinets administratīvais korpuss)
e-pasts: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv;

Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas
vecākā inspektore Santa Spridzāne
(304.kabinets administratīvais korpuss)
e-pasts: santa.spridzane@koledza.vp.gov.lv


Informācija par iepirkuma priekšmetu:
B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju teorētisko un praktisko apmācību pakalpojuma sniegšana Koledžas izglītojamajiem mācību periodā – 2019.gada septembris – decembris.

Pakalpojuma līgums:
Līguma forma un saturs tiek noteikts Pusēm vienojoties. Līgumā paredzēts iekļaut normu, ka pakalpojumu sniedzējs apņemas nodrošināt vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību izpildi attiecībā uz izglītojamajiem. Apmaksu paredzēts veikt pa daļām, 40% no kopējās summas uzsākot sniegt pakalpojumu, 60% - pēc pakalpojuma izpildes. Kopējā līguma summa tiek noteikta reizinot izglītojamo skaitu ar piedāvāto pakalpojuma cenu. Ja ir nepieciešama tikai daļa no kopējā pakalpojuma (piemēram – tikai teorētisko priekšmetu apmācība, tad kopējā summa tiek noteikta ņemot vērā šī pakalpojuma cenu).

Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas slēgt līgumu ar pretendentu, kura:
- piedāvājums atbilst tirgus izpētes uzaicinājuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām,
- viena izglītojamā pilna apmācības kursa piedāvātā cena ir zemākā.
Ja ir līdzīgi piedāvājumi, Koledža izvēlas, ar kuru pretendentu slēgt līgumu, vērtējot CSDD tīmekļa vietnē pieejamo informāciju par pretendentu. Koledža, lai pārliecinātos par pretendenta spēju izpildīt tehniskās specifikācijas prasības, var pretendentam pieprasīt papildus informāciju, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un prasībām pretendentam.


Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam - pielikums Nr.2) un tehnisko un finanšu piedāvājumu (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam - pielikumi Nr.3, 4.)
Pieteikumu un piedāvājumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2019.gada 6.augustam plkst.10:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi kanc@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā uz e-pasta adresi maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv vai parakstītu papīra formā Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.