c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Publiskie iepirkumi
 

Publiskie iepirkumi

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē “Apmācība B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību iegūšanai” 2018. gada 2. janvāris

Tirgus izpēte un iepirkums tiek veikts piemērojot Publisko iepirkuma likuma 9.panta 20.daļu un 10. pantu Likuma 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumiem ar līgumcenas robežvērtību No 10 000 EUR līdz 41 999 EUR

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027

Kontaktpersonas:
Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas
vecākais speciālists Māris Puķītis,
(205.kabinets administratīvais korpuss)
e-pasts: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv;

Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas
vecākā inspektore Santa Spridzāne
(304.kabinets administratīvais korpuss)
e-pasts: santa.spridzane@koledza.vp.gov.lv


Informācija par iepirkuma priekšmetu:
B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju teorētisko un praktisko apmācību pakalpojuma sniegšana līdz 75 (septiņdesmit pieciem) Koledžas izglītojamajiem, divos posmos konkrētajā mācību periodā, sadalot grupās atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām.

Pakalpojuma līgums:
Koledža slēgs pakalpojuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par katru apmācības posmu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu saskaņā ar tirgus izpētes uzaicinājuma, dokumentācijas un tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām.

Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu:
-atbilstošu tirgus izpētes uzaicinājuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām,
-kura viena izglītojamā pilna apmācības kursa cena ir zemākā.
Koledža pieņem lēmumu slēgt pakalpojuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst šajā tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajām prasībām, un par kura kvalifikāciju un reputāciju Koledžai nav šaubu.
Ja diviem vai vairākiem pretendentiem piedāvājumi būs ar vienādu cenu un šie pretendenti būs gatavi uzsākt apmācību vienādā laika periodā, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kura vidējie sekmības rādītāji (teorētisko un B kategorijas autovadītāju praktisko eksāmenu) pēc CSDD publiskās informācijas ir labāki.Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai tirgus izpētē, atbilstoši 2.pielikumam, cenu piedāvājumu, atbilstoši 3.pielikumam, teorētiskās apmācības pasniedzēju un braukšanas apmācības instruktoru un mācību transportlīdzekļu sarakstu atbilstoši 4.pielikumam, Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) izsniegtās mācību kartes (kopijas), kas dod tiesības apmācīt B kategorijas transportlīdzekļu vadītājus un kas apliecina, ka mācību telpas atbilst noteiktajām prasībām.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
Piedāvājuma dokumentus pretendents iesniedz parakstītus papīra formā Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014, vai PDF formātā uz e-pasta adresi: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv līdz 2018.gada 26.janvārim plkst.16:00