b-1.jpg b-2.jpg b-3.jpg b-4.jpg b-5.jpg b-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Publiskie iepirkumi
 

Publiskie iepirkumi

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē “Par sporta zāles pakalpojumu nodrošināšanu” 2018. gada 21. novembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Tirgus izpēte un iepirkums tiek veikts piemērojot Publisko iepirkuma likuma 9.panta 20.daļu un 10. pantu Likuma 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumiem ar līgumcenas robežvērtību No 10 000 EUR līdz 41 999 EUR.

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027

Kontaktpersonas:
Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas
vecākais speciālists Māris Puķītis,
(216.kabinets administratīvais korpuss)
e-pasts: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv;

Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas
vecākā inspektore Inese Breidaka
(304.kabinets administratīvais korpuss)
e-pasts: inese.breidaka@koledza.vp.gov.lv


Informācija par iepirkuma priekšmetu:
Koledžai nepieciešamo sporta zāļu un tuvcīņas zāļu, to aprīkojuma un pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas amatpersonu vispārējās fiziskās sagatavotības un speciālās sagatavotības - tuvcīņas apmācību nodarbībām Valsts policijas teritoriālo pārvalžu administratīvajās teritorijās saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2019.gada 2.janvāra līdz 2019.gada 30.decembrim. Iepirkums sadalīts divās daļās – “Sporta zāles pakalpojumu nodrošināšana” un “Tuvcīņas zāles pakalpojumu nodrošināšana”.

Pakalpojuma līgums:
Koledža slēgs pakalpojuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par katru apmācības posmu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu saskaņā ar tirgus izpētes uzaicinājuma, dokumentācijas un tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām.

Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas slēgt līgumu ar pretendentu, kura:
- piedāvājums atbilst tirgus izpētes uzaicinājuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām,
- piedāvātās sporta, tuvcīņas zāles atrašanās vieta ir būtiski tuvāk reģionālās struktūrvienības atrašanās vietai,
- piedāvātā vienas stundas īres (nomas) cena ir zemākā,
- piedāvājumā ir piedāvāti papildus bezmaksas pakalpojumi, saistīti ar vispārējās fiziskās sagatavotības vai speciālās fiziskās sagatavotības mācību telpu nodrošināšanu.
Koledža pieņem lēmumu slēgt pakalpojuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst šajā tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajām prasībām, un par kura kvalifikāciju un reputāciju Koledžai nav šaubu.




Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.2).
Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2018.gada 26.novembrim plkst.16:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi kanc@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā uz e-pasta adresi maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv vai parakstītu papīra formā Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par katru sporta un/vai tuvcīņas zāli.

UZAICINĀJUMS dalībai tirgus izpētē “Par šautuves pakalpojumu nodrošināšanu” 2018. gada 21. novembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Tirgus izpēte un iepirkums tiek veikts piemērojot Publisko iepirkuma likuma 9.panta 20.daļu un 10. pantu Likuma 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumiem ar līgumcenas robežvērtību no 10 000 EUR līdz 41 999 EUR.
Plānotā līgumu kopsumma līdz 15513 EUR.


Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027

Kontaktpersonas:
Valsts policijas koledžas
Nodrošinājuma nodaļas vecākais speciālists
Māris Puķītis,
(216.kabinets, administratīvais korpuss),
tālr. 67219692,
e-pasts: maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv;

Valsts policijas koledžas
Profesionālās pilnveides nodaļas vecākā inspektore
Inese Breidaka
(304.kabinets administratīvais korpuss)
e-pasts: inese.breidaka@koledza.vp.gov.lv


Informācija par iepirkuma priekšmetu:
Koledžai nepieciešamo šautuvju telpu un pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas amatpersonu šaušanas mācību nodarbībām Valsts policijas teritoriālo pārvalžu administratīvajās teritorijās saskaņā ar tehnisko specifikāciju (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.1) no 2019.gada 2.janvāra līdz 2019.gada 30.decembrim.

Piedāvājuma vērtēšana:
Koledža izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu:
- atbilstošu tirgus izpētes uzaicinājuma dokumentācijas un Tehniskās specifikācijas prasībām,
- piedāvātās šautuves atrašanās vieta ir būtiski tuvāk reģionālās struktūrvienības atrašanās vietai,
- piedāvātā vienas stundas īres (nomas) cena ir zemākā,
- piedāvājumā ir piedāvāti papildus bezmaksas pakalpojumi, saistīti ar šaušanas mācību telpu nodrošināšanu.
Koledža pieņem lēmumu slēgt pakalpojuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst šajā tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajām prasībām, un par kura kvalifikāciju un reputāciju Koledžai nav šaubu.




Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents aizpilda pieteikumu dalībai tirgus izpētē (uzaicinājuma dalībai tirgus izpētē iepirkumam pielikums Nr.2).
Pieteikumu pretendents Koledžā iesniedz līdz 2018.gada 26.novembrim plkst.16:00, nosūtot to elektroniski parakstītu uz Koledžas oficiālo elektronisko adresi kanc@koledza.vp.gov.lv, vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā uz e-pasta adresi maris.pukitis@koledza.vp.gov.lv vai parakstītu papīra formā Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dokumentu pārvaldībā administratīvā korpusa 209.kabinetā Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par katru šautuvi.

“Izglītības pasākumu (izglītības procesu un ar to saistīto pasākumu plānošanas, organizēšanas, analīzes, kontroles un uzraudzības procesu, kā arī pedagoģiskās darba slodzes uzskaiti, tālmācības nodrošināšanu u.tml.) administrēšanas sistēma” 2017. gada 25. jūlijs


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Iepirkuma numurs VPK 2017/2

Valsts policijas koledža izsludina iepirkumu
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam.

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža, Ezermalas 10, Rīga, LV –1014
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000072027

Iepirkuma nosaukums: “Izglītības pasākumu (izglītības procesu un ar to saistīto pasākumu plānošanas, organizēšanas, analīzes, kontroles un uzraudzības procesu, kā arī pedagoģiskās darba slodzes uzskaiti, tālmācības nodrošināšanu u.tml.) administrēšanas sistēma”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VPK 2017/2.
Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās.

Kontaktpersona–Valsts policijas koledžas direktora vietnieks Māris Riekstiņš,
e-pasts: maris.riekstins@vp.gov.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 7.augusta plkst. 10.00, Ezermalas ielā 10, Rīgā, administratīvā korpusa 209.kabinetā, zvanot Koledžas dokumentu pārvaldībai pa tālr. 67146288 vai nosūtot pa pastu uz minēto adresi.

“Par sporta zāles un šautuves pakalpojumu nodrošināšanu” 2016. gada 16. decembris


(iepirkuma dokumentācija šeit)

Iepirkuma numurs VPK 2016/8

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta nosacījumiem.

Iepirkuma procedūra uzsākta 2016.gada 12.septembrī.
2016.gada 30.novembrī tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem un līgumu noslēgšanu.

Kopējā paredzētā līgumu summa līdz 5295 EUR.

Par sporta telpu izmantošanu līgumi tiks noslēgti ar:

1.Biedrība „Sporta klubs „Palejas”;

2.Tukuma Sporta skola ;

3.Biedrība „Sporta klubs Mednieki”„Bērzpurvi”;

4.Valkas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola;

5. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža ;

6. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Sporta centrs „Mēmele”;

7. SIA Fēnikss Z.G. ;

8.Viļakas pamatskola;

9.Valkas novada dome;

10.Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola;

11.Ogres novada sporta centrs,;

12.Dobeles novada Izglītības pārvaldes Dobeles sporta skola ;

13.Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola ;

14. Biedrība „Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība;

15.” SIA Artemīda

16. SIA”Lat invest plus “ ;

17. Madonas Bērnu un jaunātnes sporta skola;

18. Gulbenes novada valsts ģimnāzija;

19.Talsu novada pašvaldības Kultūras, sporta un tūrisma centrs;

20. SIA „Mārksmens” ;

21. Aizkraukles novada dome .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valsts policijas koledža izsludina iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam.

Pasūtītājs: Valsts policijas koledža , Ezermalas 8a, Rīga, LV – 1014

Reģistrācijas Nr.90000072027

Iepirkuma nosaukums: “Par sporta zāles un šautuves pakalpojumu nodrošināšanu” (iepirkuma identifikācijas Nr. VPK 2016/8)

Plānotā līgumu summa: Līdz 27370 EUR bez PVN

Kontaktpersona – Valsts policijas koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecākā speciāliste J.Jefremova,
e-pasts: jūlija.jefremova@koledza.vp.gov.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 21.novembrim plkst.10.00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Valsts policijas koledža, Ezermalas 8a, AK-209 kabinets.