a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Darba piedāvājumi   > Policijas tiesību katedrā
 

Policijas tiesību katedrā

DOCENTS (ar speciālo dienesta pakāpi)

Iestāde: Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedra

Darbavieta: Rīga

Darba laiks: uz noteiktu laiku no 2017.gada 1.decembra

 

Amata pienākumos ietilpst:

 

 • studiju kursu, mācību priekšmetu un profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādāšana un aktualizēšana;
 • mācību metodisko materiālu izstrādāšana;
 • augsti kvalificētu studiju nodarbību vadīšana;
 • eksāmenu, ieskaišu un citu pārbaudījumu organizēšana, izstrādāšana un pieņemšana;
 • izglītojamo zināšanu un prasmju novērtēšana;
 • izglītojamo patstāvīgā darba plānošana;
 • pētniecības darba vadīšana kvalifikācijas darbu izstrādē;
 • kvalifikācijas darbu recenzēšana;
 • pētījumu veikšana attiecīgajā zinātnes apakšnozarē.

 

          Docējamie kursi:

 

 • pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības „Policijas darbs” studiju kursi „Policijas tiesības”, “Cilvēktiesības policijas darbā”, “Policijas starptautiskā sadarbība”;
 • profesionālās pilnveides izglītības programmā „Policijas darba pamati” mācību priekšmets „ Policijas tiesības, speciālā taktika un ierindas mācība”;
 • arodizglītības programmā „Policijas darbs” mācību priekšmets „Policijas tiesības”;
 • pieaugušo neformālās izglītības programmas policijas starptautiskās sadarbības jomā;
 • citu pedagogu prombūtnes laikā - citi studiju kursi un mācību priekšmeti.

 

Amatam nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:         

 

 • pretendentam jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4.panta prasībām;
 • doktora grāds vai augstākā izglītība bez zinātniskā vai akadēmiskā grāda, ja pretendentam ir docējamam priekšmetam vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs. Praktiskā darba stāžs ir pedagoģiskais darbs vai pretendenta līdzšinējā profesionālā pieredze nozares docējamajam priekšmetam;
 • docējamajam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina  ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides dokumentiem;
 • zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā;
 • profesionālā tālākizglītība par inovācijām augstākās izglītības sistēmā vai augstskolu didaktikā, vai izglītības darba vadībā;
 • nepieciešamas zināšanas par Valsts policijas un policijas struktūrvienību kompetenci un kārtības policijas specifiku un veicamajiem uzdevumiem;
 • teicama valsts valodas prasme, vēlamas svešvalodu zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru – MS Word, MS Excel, Power Point, Internet.

 

Akadēmiskā amata pretendentiem uz vakanto docenta (ar speciālo dienesta pakāpi) amatu līdz 2017.gada 22.novembrim Valsts policijas koledžā iesniegt dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.

Dokumentu paketi nosūtīt pa pastu Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam”, tālrunis uzziņām: 67219643, 29491052.