f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > ERASMUS+ PROJECTS   > KA2 STANDARD OF USAGE OF PHYSICAL FORCE   > TRAINING PROGRAMME
 

TRAINING PROGRAMME

KA2 STANDARD OF USAGE OF PHYSICAL FORCE- TRAINING PROGRAMME

Erasmus + KA2 projekts Nr.2016-1-LV01-KA202-022708 “Baltijas jūras reģiona valstu  (LT, LV, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā”

Programmas nosaukums

Erasmus+ KA 2 projekta Nr.2016-1-LV01-KA202-022708 “Baltijas jūras reģiona valstu (LT, LV, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā”

Programmas mērķis

Izveidot vienotu un vienveidīgu praktisko mācību - metodikas pasniegšanas programmas organizāciju Projekta dalībvalstu amatpersonām formālajās izglītības programmās

Programmas mērķauditorija

Valsts policijas koledžas kadeti un Valsts policijas amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras iesaistās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā vai noziedzīgu nodarījumu atklāšanā, kā arī personas, kurām nepieciešams zināt un prast pielietot tuvcīņas metodes un paņēmienus

Klausītāju skaits

15-20

Programmas īstenošanas ilgums

240 stundas

Programmas izstrādātājs

Erasmus+ KA 2 projekta Nr.2016-1-LV01-KA202-022708 “Baltijas jūras reģiona valstu (LT, LV, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā” eksperti

Izglītības dokuments, kas apliecina

Apliecība par profesionālās izglītības programmas apguvi

Nosacījumi dokumenta, kas apliecina programmas apguvi, saņemšanai

Programmas izstrādes gads    

 

Klausītājs, piedaloties programmas apguvē vismaz 90% apmērā un nokārtojot noslēguma pārbaudījumu, saņem apliecību

 

2018

*   Tēmas iespējams mainīt vietām 

** Tēmu stundas var samazināt vai palielināt nemainot kopējo programmas līmeņa stundu skaitu                 

 

1.līmenis (Pamatlīmenis jeb zemākais sagatavotības līmenis)

Nr.

p.k.

Tēmas nosaukums

Taksonomijas

līmenis

Akadēmisko stundu skaits

Izmantojamās metodes

Teorija

Prakt.

darbs

Kopā

1.       

Metodiskās rekomendācijas tuvcīņas taktikas apmācībā

1.1.           Drošības tehnikas noteikumi tuvcīņas apmācībā.

1.2.           Sāpju punkti tuvcīņas tehnikas izmantošanā.

1.3.           Spēka pielietošanas pamatprincipi.

Izpratne

4

-

4

lekcija (seminārs)

2.       

Vingrinājumu komplekss tuvcīņas nodarbībām

2.1.           Vingrinājumu komplekss, lai sagatavotos tuvcīņas nodarbībām.

2.2.           Speciālie vingrinājumi kritienu tehnikā, tuvcīņas stājas un akrobātisko elementu apmācībā.

2.3.           Stājas, pārvietošanās tehnika ar rokām un kājām.

2.4.           Sāpju punktu tehnikas praktiskā pielietošana.

Izpratne un pielietojums

-

20

20

praktiskā nodarbība

3.       

Aizturēšanas un sāpju paņēmienu tehnika

3.1.           Sāpju paņēmieni uz rokām

3.2.           Sāpju paņēmieni uz kājām;

3.3.           Aizturēšanas un sāpju paņēmienu tehnikas pilnveidošana – darbs pāros, situāciju modelēšana.

Izpratne un pielietojums

-

30

30

praktiskā nodarbība

4.       

Atbrīvošanās tehnikas apmācībā

4.1.           Sagatavojošie vingrinājumi atbrīvošanas tehnikā

4.2.           Stājas, pārvietošanās, satvēriena tehnika.

4.3.           Partercīņas un stāvus tehnika – dažādu spēka paņēmienu sviras izmantošanas iespējas.

4.4.           Atbrīvošanās tehnika no roku satvērieniem.

4.5.           Atbrīvošanās tehnika no dažādiem ķermeņa (korpusa) aptvērieniem.

4.6.           Atbrīvošanās no žņaugšanas satvērieniem.

4.7.           Atbrīvošanās tehnikas pilnveidošana – darbs grupās, situācijas modelēšana.

Izpratne un pielietojums

-

24

24

praktiskā nodarbība

5.       

Aizsardzības tehnikas apmācība

5.1.           Sagatavojošie speciālie vingrinājumi aizsardzības tehnikā;

5.2.           Stājas, soļu (pārvietošanās) roku un kāju tehnika.

5.3.           Stājas, soļu (pārvietošanās) roku

tehnika izmantojot partneri.

5.4.           Aizsardzība pret sitieniem ar roku.

5.5.           Aizsardzība pret sitieniem ar kāju.

5.6.           Aizsardzība un uzbrukuma taktiskās darbības kontrolētā kontaktcīņā.

Izpratne un pielietojums

-

18

18

praktiskā nodarbība

6.       

Aizsardzības  un uzbrukuma paņēmienu darbības izmantojot priekšmetus

6.1.           Sagatavojošie vingrinājumi aizsardzības, uzbrukuma tehnikā

6.2.           Aizsardzība no uzbrukuma  izmantojot nazi.

6.3.           Aizsardzība no uzbrukuma  izmantojot šaujamieroci.

6.4.           Tuvās distances paņēmienu tehniskās darbības (izpilde) pret uzbrukumu ar nazi un šaujamieroci.

6.5.           Tehnisko paņēmienu pilnveidošana pielietojot spēka metodes.

Izpratne un pielietojums

-

24

24

praktiskā nodarbība

7.       

Speciālo līdzekļu -(steku, teleskopisko steku) izmantošanas paņēmieni

7.1.           Stājas veidi – izmantojot steku.

7.2.           Sāpju paņēmieni (punkti) – izmantojot steku (ar  iedarbību uz plaukstas, elkoņa, pleca, ceļa, pēdas locītavām).

7.3.           Aizsardzības veidi izmantojot steku.

7.4.           Aizturēšanas paņēmieni - izmantojot steku.

7.5.           Sitienu paņēmieni ar steku.

7.6.           Bloķēšanas paņēmieni ar steku.

Izpratne un pielietojums

-

24

24

praktiskā nodarbība

8.       

Sasiešanas līdzekļu (roku dzelžu, virves, siksnas) izmantošanas un pielietošanas tehnika

8.1.           Roku dzelžu tehniskā uzlikšanas secība (izvietojums, satvēriens).

8.2.           Roku dzelžu uzlikšana (no priekšas, no sāniem, no aizmugures, guļus stāvoklī).

8.3.           Roku dzelžu uzlikšanas darbība pāros (modelēšana).

Izpratne un pielietojums

-

6

6

praktiskā nodarbība

9.       

Tehnika gāzes balonu pielietošanai

9.1.           Gāzes baloniņu izsmidzināšanas paņēmieni un taktika (sagatavošana, stājas pozīcijas).

9.2.           Gāzes baloniņu izsmidzināšanas metodes un taktika pie aizturēšanas darbībām (situācijas modelēšana).

Izpratne un pielietojums

-

4

4

praktiskā nodarbība

10.   

Pārmeklēšanas tehnika un pārvietošana

10.1.       Personas pārmeklēšanas tehnika.

10.2.       Personas pārmeklēšana nostādot pie sienas.

10.3.       Personas pārmeklēšana nostādot uz ceļiem pie sienas.

10.4.       Personas pārmeklēšana nostādot guļus stāvoklī.

10.5.       Konvojēšana no dažādām pozīcijām

Izpratne un pielietojums

-

6

6

praktiskā nodarbība

KOPĀ:

4

156

160

 

2.līmenis (Vidējs sagatavotības līmenis)

Nr.

p.k.

Tēmas nosaukums

Taksonomijas

līmenis

Akadēmisko stundu skaits

Izmantojamās metodes

Izmantojamās metodes

Teorija

Prakt.

darbs

Kopā

1.       

Spēka pielietošanas tiesiskie aspekti

1.1.           Likums “Par policiju”.

1.2.           Lēmums par spēka pielietošanu (izvairīšanos no spēka pielietošanas).

1.3.           Spēka paņēmienu pielietošana. Personas drošība.

izpratne

2

-

2

lekcija (seminārs)

2.       

Likumpārkāpēja aizturēšana ar tuvcīņas, sāpju un spēka paņēmieniem.

2.1.           Aizturēšanas un sāpju paņēmienu tehnika.

2.2.           Atbrīvošanās tehnika.

2.3.           Aizsardzības tehnika .

2.4.           Atbruņošanas tehnika.

 

-

10

10

praktiskā nodarbība

3.       

Speciālo un citu sasiešanas līdzekļu izmantošanas un pielietošanas tehnika un taktika

3.1.           Roku dzelžu tehniskā-taktiskā uzlikšanas secība (izvietojums, satvēriens,  veidi).

3.2.           Sasiešanas līdzekļu tehniskie paņēmieni dažādos stāvokļos.

3.3.           Roku dzelžu pielietošanas, tehniskās-taktiskās darbības strādājot  pāros (situācijas modelēšana).

Izpratne un pielietojums

-

4

4

praktiskā nodarbība

4.       

Tehnika, taktika un metodes steku (teleskopisko) pielietošanai- izmantošanai

4.1.           Stājas veidi - izmantojot steku.

4.2.           Taktiskās darbības pie aizturēšanas tehnikas izmantojot steku.

4.3.           Sāpju paņēmieni- izmantojot steku

4.4.           Uzbrukuma un aizsardzības veidi izmantojot steku.

4.5.           Taktika (situācijas modelēšana) ar steku no uzbrukuma situācijām.

izpratne un pielietojums

-

8

8

praktiskā nodarbība

5.       

Tehnika un taktika gāzes balonu pielietošanai

5.1.           Gāzes baloniņu izsmidzināšanas metodes un taktika pie aizturēšanas darbībām(situācijas modelēšana).

izpratne un pielietojums

-

2

2

Praktiskā nodarbība

6.       

Tehnika un taktika dienesta šaujamieroču pielietošanai

6.1.           Dienesta šaujamieroča izmantošanas metodes un taktikas pamati(izvietojums, satvēriens, stājas veidi un citas darbības).

6.2.           Dienesta šaujamieroča aizsardzības un uzbrukuma taktiskās darbības (atņemšana, draudu analīze).

6.3.           Tehniskās – taktiskās darbības izmantojot dienesta šaujamieroci strādājot grupā jeb pārī (situācijas modelēšana).

izpratne un pielietojums

-

4

4

praktiskā nodarbība

7.       

Likumpārkāpēja aizturēšana, pārmeklēšana

7.1.           Ķermeņa pārmeklēšanas metodes un taktika.

7.2.           Pasīva likumpārkāpēja metodes un taktika (darbs pa pāriem).

7.3.           Aktīva (agresīva) likumpārkāpēja metodes un taktika (darbs pa pāriem).

izpratne un pielietojums

-

2

2

praktiskā nodarbība

8.       

Fiziska spēka, speciālo cīņas paņēmienu, speciālo līdzekļu situācijas modelēšana- atrisināšana (intervence):

8.1.           Darbs pāros jeb  grupās- (policijas darbinieka rīcība konkrētā situācijā) - praktisko uzdevumu risināšana(aktīvs, pasīvs likumpārkāpējs) pielietojot spēka, aizturēšanas, sāpju, uzbrukuma  paņēmienus pie transportlīdzekļa.

8.2.           Darbs grupās jeb pāros – (policijas darbinieka rīcība konkrētā situācijā)- nestandarta situācijās(slēgta telpa, kāpņu telpa, dažādi slēpņi)praktisko uzdevumu risināšana.

izpratne un pielietojums

-

6

6

praktisks darbs

KOPĀ:

2

38

40

 

3.līmenis (Augsts sagatavotības līmenis)

Nr.

p.k.

Tēmas nosaukums

Taksonomijas

līmenis

Akadēmisko stundu skaits

Izmantojamās metodes

Izmantojamās metodes

Teorija

Prakt.

darbs

Kopā

1.       

Pedagoģiskās darbības stili un profesionālā kompetence tuvcīņas apmācības metodikā

1.1.           Profesionālās kompetences pedagoģiskie nosacījumi.

1.2.           Pedagoģiskās darbības stili

 

Izpratne

6

-

6

lekcija (seminārs)

2.       

Tuvcīņas un profesionālās fiziskās sagatavošanas pamatprincipi

2.1.           Fizisko vingrinājumu efektivitāte

2.2.           Tuvcīņas un sporta metodiskie principi.

2.3.           Profesionālās fiziskās sagatavošanas metodika.

Izpratne un pielietojums

4

4

8

praktiskā nodarbība

3.       

Pedagoģiskās mācību un treniņu metodes cīņas sportā

3.1.           Cīņas sporta veidos izmantotās metodes.

3.2.           Adaptīvās un praktiskās apmācības metode.

Izpratne un pielietojums

-

8

8

praktiskā nodarbība

4.       

Nodarbību vadīšana, organizēšana un to analīze

4.1.           Nodarbību metodika.

4.2.           Inovatīvu jeb netradicionālu metožu pielietošana nodarbību vadīšanā.

Izpratne un pielietojums

-

12

12

praktiskā nodarbība

5.       

Projekta programmas vērtēšanas kritēriji

5.1.           Aizturēšanas tehnika.

5.2.           Atbrīvošanās tehnika.

5.3.           Aizsardzības tehnikā.

5.4.           Atbruņošanas tehnika.

5.5.           Pārmeklēšana. Roku sasaistīšana.

Izpratne un pielietojums

-

6

6

praktiskā nodarbība

KOPĀ:

10

30

40