c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > ERASMUS+ PROJECTS   > KA2 STANDARD OF USAGE OF PHYSICAL FORCE
 

KA2 STANDARD OF USAGE OF PHYSICAL FORCE

KA2 STANDARD OF USAGE OF PHYSICAL FORCE

   

Projekts: Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts (KA 2)

Projekta numurs: Nr.2016-1-LV01-KA202-022708

Projekta nosaukums: “Baltijas jūras reģiona valstu  (LT, LV, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā”

Projekta kopējās izmaksas: 126 027 EUR

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta sākums: 2016.gada 01.septembris

Projekta beigas: 2018.gada 31.augusts

Projekta vadošais partneris: Valsts policijas koledža (Latvija) (turpmāk – Koledža)

Projekta partneri: Lietuvas policijas skola (Lietuva);

                                Igaunijas Drošības akadēmijas Policijas un robežsardzes koledža (Igaunija);

                                Polijas policijas skola Katovicē (Polija)

Projekta vadītājs: Māris Riekstiņš, Koledžas direktora vietnieks

 

Projekta mērķis:

Vienota un vienveidīga modeļa veidošana par fiziskā spēka un speciālo cīņas paņēmienu pielietošanu Baltijas jūras reģiona policijas darbā un apmācībās, kā arī stratēģiskā partnerība starp Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas policijas izglītības iestādēm.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

  1. Tiks organizētas praktiskās un teorētiskās mācības 16 ekspertiem (4 no katras dalībvalsts) un 24 kadetiem (6 no katras dalībvalsts) par fiziskā spēkā un speciālo cīņas paņēmienu pielietošanu, izstrādāti un pārbaudīti metodiskie ieteikumi pasniedzējiem mācību programmas izstrādei.
  2. Metodiskie materiāli tiks sagatavoti tipogrāfijas publicēšanai un publicēšanai projekta dalībvalstu mājaslapās.
  3. Tiks organizēta konference, lai iepazīstinātu ar projekta rezultātiem.

 

Projekta īss apraksts:

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā (KA 2) Nr.2016-1-LV01-KA202-022708 “Baltijas jūras reģiona valstu  (LT, LV, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā” saskaņā ar projekta aktivitāšu un finansēšanas plānu tika plānotas četras transnacionālās tikšanās, kuras notika Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā.

Pirmā transnacionālā tikšanās notika Koledžā, (Rīga, Latvija). Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas ir saistīti ar projekta plāna saskaņošanu, mācību programmas un materiālu izstrādi, kā arī tika apspriesta projekta gaita.

     

 

Otrā tikšanās notika Lietuvas policijas skolā, (Mastaičiai, Lietuva) ar mērķi izvērtēt projekta ekspertu rekomendācijas mācību programmas un materiālu izstrādei, kā arī vienoties par programmas projekta satura aprobēšanu un adoptēšanu formālajās izglītības programmās projekta darbības laikā.

 

Trešā tikšanās notika Polijas policijas skolā Katowicē, (Katowice, Polija) ar mērķi vienoties par organizāciju valstu policistu fiziskā spēka pielietošanas gadījumu standartizācijas dokumenta (turpmāk – Standarta) vadlīniju izstrādes teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par projekta ekspertu un kadetu mācību norisi.

Pēc tikšanās, laika posmā no 2017.gada 12. – 15.septembrim tur pat Polijas policijas skolā norisinājās visu Projekta dalībvalstu ekspertu kopējās teorētiskās un praktiskās mācības. Mācību laikā tika praktiski aprobētas Projekta apkopotās mācību programmā ietvertās tēmas un apakštēmas. Katras dalībvalsts eksperti, izskatot attiecīgās tēmas un apakštēmas, demonstrēja savu valstu praktisko pieredzi dažādu situāciju risināšanā. Vienlaikus ar praktisko uzdevumu veikšanu tika pārrunāti jautājumi, kas skar Projekta dalībvalstu likumdošanu, piemēram, speciālo līdzekļu (steku, roku dzelžu, gāzes baloniņu) un šaujamieroču pielietošanā.

Laika posmā no 2018.gada 09.aprīļa līdz 13.aprīlim notika ekspertu un kadetu teorētiskās un praktiskās mācības, kas norisinājās Igaunijas Drošības akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžā (Paikuse, Igaunija). Mācībā piedalīsies 24 kadeti (6 kadeti no katras dalībvalsts) un 16 projekta eksperti (4 eksperti no katras dalībvalsts). Projekta ekspertu un kadetu mācību mērķis bija:

  • Projekta mācību programmas projekta satura aprobēšana, analīze un izvērtēšana;
  • Projekta īsfilmas un Metodiskā materiāla filmēšana;
  • Projekta mācību programmas projekta saskaņošana.

Katras dalībvalsts eksperti, izskatot attiecīgās tēmas un apakštēmas, demonstrēja savu valstu praktisko pieredzi dažādu situāciju risināšanā. Vienlaikus ar praktisko uzdevumu veikšanu tika pārrunāti jautājumi, kas skar Projekta dalībvalstu likumdošanu, piemēram, speciālo līdzekļu (steku, roku dzelžu, gāzes baloniņu) un šaujamieroču pielietošanā.

Pēc praktisko nodarbību noslēguma tika organizēta Projekta dalībvalstu ekspertu sanāksme, kurā pārrunāti mācību rezultāti, mācību programmas projektā iekļauto tēmu un apakštēmu redakcija, atsevišķi jautājumi par katrā tēmā nepieciešamo stundu skaitu, tēmu apguves secību u.c. 

Ceturtā tikšanās notika Lietuvas policijas skolā, (Mastaičiai, Lietuva). Tikšanās laikā tika izvērtētas kadetu un ekspertu mācības, izvērtētas ekspertu rekomendācijas Standarta izstrādei.

       
             

2018.gada 22.augustā Ādažos, Port Hotel konferenču zālē notika Eiropas Savienības Erasmus+ projekta Nr.2016-1-LV01-KA202-022708 „Baltijas jūras reģiona valstu (LV, LT, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā” (turpmāk – Projekts) noslēguma konference.

Projekta noslēguma konferencē kopumā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki, tostarp ārvalstu viesi no Lietuvas, Polijas, Igaunijas un Baltkrievijas, kā arī vadības līmeņa pārstāvji no Valsts policijas, Iekšējās drošības biroja, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Drošības policijas, Ostas policijas, Militārās policijas, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas, pašvaldību policijas un citām institūcijām.

Konferences ietvaros Valsts policijas koledžas projekta koordinatori un eksperti, kā arī  projekta partneri no Lietuvas policijas skolas, Polijas policijas skolas Katovicē un Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas iepazīstināja konferences dalībniekus ar Projekta sasniegtajiem rezultātiem.

Projekta mērķis bija izveidot vienotu mācību modeli par fiziskā spēka un speciālo līdzekļu pielietošanu Baltijas jūras reģiona četru partnervalstu policijas darbā un profesionālajās policistu mācībās, kā arī stratēģiskās partnerības izveidošana starp Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas policijas izglītības iestādēm (turpmāk – Projekta partneri).

Atbilstoši apstiprinātajam Projekta aktivitāšu un finansēšanas plānam Koledža un Projekta partneri, īstenojot vienu no Projekta aktivitātēm “Mācību programmas izstrāde”, Projekta dalībvalstu ekspertu (nacionālie, Koledžas eksperti: Rauls Kviesītis, Ivars Zvirbulis, Aldona Homiča, Andrejs Maslovs un Olga Aņikoviča) un Projekta vadības (Projekta vadītāji Koledžā: Māris Riekstiņš un Dina Smirnova) darba rezultātā ir izstrādājuši mūsdienīgu un saturiski daudzpusīgu trīs līmeņu fiziskās sagatavotības un kompetences izglītības programmu (240 stundu apmērā) (turpmāk – Izglītības programma).

Izglītības programma aptver šādus zināšanu līmeņiem, šādu mācību kontaktstundu apmērā:

Pirmais līmenis: pamatlīmenis jeb zemākais sagatavotības līmenis. “Uzbrukuma atvairīšanas un aizturēšanas taktika” kadetiem ir plānotas 160 kontaktstundu apmērā, Projekta mācību programmas saturs aptver vispārējās un speciālās (profesionālās) fiziskās sagatavotības prasības.

Otrais līmenis: vidējs sagatavotības līmenis. Mācību programmas mērķauditorija: policijas darbiniekiem, kas strādā dienesta vietās un kuriem ir nepieciešama šī profesionālā kompetence, pilnveidojot prasmes un iemaņas darbā ar likumpārkāpēju aizturēšanu. Projekta mācību programmas kontaktstundu apjoms ir 40 stundas.

Trešais līmenis: augsts sagatavotības līmenis. “Profesionālās (pedagoģiskās) pilnveides programma” paredzēta policijas darbiniekiem (instruktoriem, ekspertiem un pedagogiem), kas strādā ar kadetiem un policijas darbiniekiem tos apmācot ar mērķi: pašiem iegūt jaunas, inovatīvas un profesionālās pedagoģiskās atziņas programmas apguvē, metodikā un to realizācijā policijas mācību iestādēs un dienesta vietās.

Ņemot vērā Izglītības programmas trīs profesionālo zināšanu līmeņu gradāciju, Izglītības programmas īstenošana ir iespējama kā viens vesels kopums vai atsevišķi pēc izglītojamo mērķauditorijas un faktiskās nepieciešamības.

Visu trīs līmeņu programmu galvenais mērķis bija izveidot kvalitatīvu, starptautisku atzītu vienotu apmācības metodiku, kurai galvenokārt ir jābūt saprotamai, vienkāršai, caurspīdīgai un realizējamai visā apmācības periodā. Galvenais akcents apmācības metodikā tika likts uz tuvcīņas apmācības metodisko tehniku. Apmācības programmas izstrādes gaitā tika izanalizētas metodiskās rekomendācijas tuvcīņas taktikas apmācībā, apskatīti svarīgākie spēka pielietošanas pamatprincipi – izmantojot aizturēšanas, aizsardzības, atbrīvošanās, atbruņošanas un speciālo līdzekļu pielietošanas tehniku.

Visbeidzot noslēdzot projektu tika apkopota šī jaunā pieredze starptautiskajā līmenī  un izdots metodiskais materiāls, un rokasgrāmata, kā arī piedāvāta jauna – moderna tehnisko paņēmienu digitāla informācija un neliels video par Projekta darbu kopumā.

Ar Projekta noslēguma konferences fotogaleriju var iepazīties Valsts policijas koledžas mājaslapā Erasmus+ sadaļā :  http://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/par_koledzu/erasmus_projeccts/KA2_FOTO_VIDEO_PHOTO.

 

 


 

Projekta kontaktpersonas: Māris Riekstiņš, Koledžas direktora vietnieks

                                             e-pasts: maris.riekstins@vp.gov.lv

 

                                             Dina Smirnova, Koledžas Sporta katedras vecākā inspektore

                                             e-pasts: dina.smirnova@koledza.vp.gov.lv

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Dina Smirnova