d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Darba piedāvājumi   > Tiesību zinātnes un projektu pārvaldības katedra
 

Tiesību zinātnes un projektu pārvaldības katedra

LEKTORS (ar speciālo dienesta pakāpi)

Iestāde: Valsts policijas koledžas Tiesību zinātnes un projektu pārvaldības katedra

Darbavieta: Rīga

Darba laiks: uz noteiktu laiku no 2018.gada 1.janvāra

 

Amata pienākumos ietilpst:

 

 • izstrādāt un aktualizēt studiju kursu, mācību priekšmetu un pieaugušo neformālās izglītības programmas;
 • izstrādāt mācību metodisko materiālus;
 • vadīt studiju nodarbības;
 • organizēt, izstrādāt un pieņemt eksāmenus, ieskaites un citus pārbaudījumus;
 • novērtēt izglītojamo zināšanas un prasmes;
 • plānot izglītojamo patstāvīgo darbu;
 • vadīt pētniecības un kvalifikācijas darbu izstrādi;
 • recenzēt kvalifikācijas darbus;
 • veikt pētījumus attiecīgajā zinātnes apakšnozarē;
 • atbilstoši tiešā vadītāja norādījumiem, savas kompetences ietvaros, organizēt un nodrošināt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm profesionālās izglītības attīstības koncepcijā vai rīcības plānā, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas un Koledžas stratēģijās vai ikgadējos darba plānos u.tml. rīkojuma dokumentos noteikto uzdevumu izpildi, kā arī noteiktajā kārtībā un termiņā sniegt informāciju vai atskaites par sasniegtajiem darba rezultātiem vai izpildes problemātiku;
 • veikt citus uzdevumus katedras vadītāja uzdevumā.

 

          Docējamie kursi:

 

 • arodizglītības programmā „Policijas darbs” mācību priekšmets „Tiesību teorijas pamati”, “Administratīvais pārkāpums un atbildība”;
 • pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” studiju kursus “Tiesību teorija”, “Administratīvais pārkāpums un atbildība”;
 • profesionālās pilnveides izglītības programmā „Policijas darba pamati” mācību priekšmets „Administratīvais pārkāpums un atbildība”;
 • pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” kvalifikācijas darbu vadīšana un recenzēšana;
 • pieaugušo neformālās izglītības programmas par Valsts policijas kompetences jautājumiem Valsts policijas amatpersonām;
 • nodrošināt mācību (studiju) procesu un pieaugušo neformālās izglītības programmas citu pedagogu prombūtnes laikā.

           

 

Amatam nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:         

 

 • pretendentam jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4.panta prasībām;
 • doktora vai maģistra grāds, vai augstākā izglītība bez grāda, ja pretendentam ir pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs. Praktiskā darba stāžs ir pedagoģiskais darbs vai pretendenta līdzšinējā profesionālā pieredze nozares pasniedzamajam priekšmetam;
 • pasniedzamajam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides u.tml. dokumentiem;
 • zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā;
 • profesionālā tālākizglītība par inovācijām augstākās izglītības sistēmā vai augstskolu didaktikā, vai izglītības darba vadībā;
 • nepieciešamas zināšanas par Valsts policijas un policijas struktūrvienību kompetenci un kārtības policijas specifiku un veicamajiem uzdevumiem;
 • teicama valsts valodas prasme, vēlamas svešvalodu zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru – MS Word, MS Excel, Power Point, Internet.

 

Akadēmiskā amata pretendentiem uz vakanto lektora (ar speciālo dienesta pakāpi) amatu līdz 2017.gada 23.novembrim Valsts policijas koledžā iesniegt dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.

Dokumentu paketi nosūtīt pa pastu Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam”, tālrunis uzziņām: 67219643, 29491052.