f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Darba piedāvājumi   > Latgales filiāle
 

Latgales filiāle

 

 ASISTENTS (uz darba līguma pamata)

Iestāde: Valsts policijas koledža Latgales filiāle

Darbavieta: Daugavpils

Darba laiks: uz noteiktu laiku no 2018.gada 1.septembra

Amata pienākumos ietilpst:

 • Mācību priekšmetu un studiju kursu docēšana:
 • Vispārējā fiziskā sagatavošana;
 • Profesionālā fiziskā sagatavošana;
 • Ierindas mācība;
 • Uzbrukuma atvairīšanas un aizsardzības taktika;
 • Fiziskā sagatavošana.
 • nodrošināt studiju kursu, mācību priekšmetu un citu izglītības programmu izstrādi un aktualizēšanu;
 • nodrošināt studiju/mācību metodisko materiālu, izdales materiālu un praktisko uzdevumu izstrādi un aktualizēšanu;
 • izvērtēt, analizēt kadetu, klausītāju un studējošo profesionālās izglītības programmas apguves rezultātā iegūtās zināšanas un prasmes;
 • darbs saistīts ar komandējumiem Latvijas Republikas teritorijā.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

 • doktora vai maģistra grāds vai augstākā izglītība bez zinātniskā grāda, ja pretendentam ir docējamam priekšmetam vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs. Praktiskā darba stāžs ir pedagoģiskais darbs vai pretendenta līdzšinējā profesionālā pieredze nozares docējamajam priekšmetam;
 • docējamajam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides u.tml. dokumentiem;
 • zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā;
 • profesionālā tālākizglītība par inovācijām augstākās izglītības sistēmā vai augstskolu didaktikā, vai izglītības darba vadībā.
Akadēmiskā amata pretendentiem uz vakanto asistenta (uz darba līguma pamata) amatu līdz 2018.gada 17.augustam Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.
Dokumentu paketi nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam”, tālruņi uzziņām: 67146281, 26319992.