a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > LEKTORS (uz darba līguma pamata) 1 amata vieta
 

LEKTORS (uz darba līguma pamata) 1 amata vieta

 

LEKTORS (uz darba līguma pamata) 1 amata vieta

Iestāde: Valsts policijas koledža

Darbavieta: Rīga

Darba laiks: uz noteiktu (ievēlēšanas) laiku no 2019.gada 1.septembra

Docējamie studiju kursi un mācību priekšmeti:

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs”:

 • Kārtības policijas darbs;
 • Policijas darba organizācija;
 • Darba organizācija un lietvedība Valsts policijā;
 • Policijas tiesības, speciālā taktika un ierindas mācība;
 • Policijas taktika.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

 • doktora vai maģistra grāds vai augstākā izglītība bez zinātniskā grāda, ja pretendentam ir docējamam priekšmetam vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs, pedagoģiskais darbs vai pretendenta līdzšinējā profesionālā pieredze nozares docējamajam priekšmetam;
 • docējamajam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides u.tml. dokumentiem;
 • zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā;
 • profesionālā tālākizglītība par inovācijām augstākās izglītības sistēmā vai augstskolu didaktikā, vai izglītības darba vadībā.
 • amata pienākumu pildīšanai būs nepieciešama otrās kategorijas atļauja pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Amata pienākumos ietilpst:

 • īstenot policijas darbinieku pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, arodizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu;
 • izstrādāt un aktualizēt studiju kursu, mācību priekšmetu un pieaugušo neformālās izglītības programmas;
 • izstrādāt studiju un mācību metodiskos materiālus, izdales materiālus un praktiskos uzdevumus, eksāmenu un citu pārbaudījumu saturu;
 • vadīt lekcijas, seminārus un praktiskās nodarbības visā valsts teritorijā;
 • izmantot studiju kursa, mācību priekšmeta vai pieaugušo neformālās izglītības programmas prasībām atbilstošu pasniegšanas metodiku;
 • izstrādāt komplekso mācību un prakses uzdevumus, piedalīties komplekso mācību norisē, kontrolē un vērtēšanā;
 • pilnveidot un izmantot mācību tehniskos līdzekļus lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās;
 • izvērtēt un analizēt kadetu, klausītāju un studējošo zināšanas un prasmes;
 • organizēt kadetu, klausītāju un studējošo pastāvīgo darbu un konsultēt docējamo studiju kursu un pasniedzamo mācību priekšmetu ietvaros.
 • darbs ir saistīts ar komandējumiem Latvijas teritorijā.

Piedāvājam:

 • atalgojumu no EUR 782,00 (zemākā mēneša darba algas likme), papildus ņemot vērā pedagoga mēneša darba algas koeficentu (izglītības pakāpe un grāds, pedagoģiskā vai profesionālā pieredze nozarē);
 • darba vietu Rīgā, Ezermalas iela 10, LV – 1014.

Akadēmiskā amata pretendentiem uz vakanto lektora (uz darba līguma pamata) amatu līdz 2019.gada 21.jūnijam Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz lektora amatu”, tālruņi uzziņām: 26319992,  67219643.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Valsts policijas koledža informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014.