a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Darba piedāvājumi   > Kadetu nodaļā
 

Kadetu nodaļā

  Kategorija: Darbs VP struktūrās

  Darba laiks: uz nenoteiktu laiku no 2018.gada 1.jūlija

 
  Amata pienākumos ietilpst:

- veikt Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas (turpmāk – Nodaļa) amatpersonu amata pienākumu izpildes kontroli;

- veikt Nodaļas amatpersonu dienesta pienākumu izpildes laika uzskaiti un tā ievērošanas kontroli;

- Nodaļas lietvedībā esošo dokumentu apriti, nodrošināt lietvedības noteikumu ievērošanu;

- veikt Nodaļas kadetu mācību/studiju grupu vecāko un vecāko vietnieku darba kontroli;

-  veikt Nodaļas kadetu praktisko nodarbību vadīšanu profesionālās ētikas, dienesta disciplīnas jautājumos, sagatavošanai zvēresta došanai, rīcībai ārkārtas situācijās, atbilstoši tiesību aktiem;

- veikt Nodaļas amatpersonu instruktāžas un kontroli Valsts policijas koledžas iekšējās kārtības noteikumu izpildes jautājumos;

- pamatotu aizdomu gadījumā par to, ka Nodaļas amatpersona pildot dienesta pienākumu, vai atrodoties Valsts policijas koledžas ēkā vai pagalmā, ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē vai reibumā, sadarbībā Valsts policijas koledžas Personāla vadības nodaļas amatpersonām, piedalīties alkohola koncentrācijas noteikšanā ar portatīvo mērierīci vai piedalīties minēto amatpersonu nogādāšanā medicīniskās pārbaudes veikšanai ārstniecības iestādē;

- veikt disciplīna pārkāpumu izmeklēšanu saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietas pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumu.

- Nodaļas vadītāja uzdevumā piedalīties Nodaļas uzdevumu pildīšanai nepieciešamo Valsts policijas koledžas iekšējo normatīvo aktu, rīkojumu (pavēļu) un korespondences dokumentu projektu izstrādē;

- Nodaļas vadītāja uzdevumā sagatavot nepieciešamos pārskatus un uzziņas;

- Nodaļas vadītāja uzdevumā sagatavot priekšlikumus Nodaļas amatpersonu dienesta pienākumu izpildes rezultātu uzlabošanai;

- kontrolēt Nodaļas amatpersonu rīcībā nodoto materiāltehnisko līdzekļu racionālu izmantošanu;

- savas kompetences ietvaros piedalīties ar Valsts policijas koledžas direktora rīkojumu noteiktajās komisijās un darba grupās;

- savas kompetences ietvaros piedalīties un pildīt Iekšlietu ministra, Valsts policijas priekšnieka un Valsts policijas koledžas direktora rīkojumus.

- Valsts policijas koledžas direktora rīkojumu piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pasākumos un organizēt Nodaļas amatpersonu dienesta pienākumu izpildi minētajos pasākumos;

- Nodaļas vadītāja prombūtnes gadījumos pilnā apmērā pildīt to amata aprakstā paredzētos pienākumus;

 

   Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- Amata pienākumu pildīšanai nepieciešamā izglītība ar tematisku jomu (MK13.12.2016 Noteikumi Nr.810) otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, tiesību zinātne, civilā un militārā aizsardzība, pedagogu izglītība;

  • vēlama trīs gadu darba pieredze Valsts policijas struktūrvienībās;
  • nepieciešamas labas zināšanas un iemaņas policijas darbinieku profesionālās ētikas uzvedības ievērošanā un kontrolē;
  • nepieciešams teicami ievērot ārējo izskatu un kontrolēt kadetu ārējā izskata un savstarpējo dienesta attiecību noteikumu ievērošanu;
  • nepieciešamas labas zināšanas  ierindas reglamentā un tā pielietošanā;
  • nepieciešamas labas iemaņas darbā ar datoru un Microsoft programmām kā piemēram: MS Word, MS Excel, Power Point, Internet;
  • nepieciešamas pārzināt un prast lietot DocsVision 4.5;
  • nepieciešamas pārzināt un prast lietot mobilo aplikāciju WatsApp;

 

 -līdz 2018.gada 21.jūnijam Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, , dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.  nosūtīt uz e:pastu:maris.liepa@vp.gov.lv

 

  Kontaktinformācija:

Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas vadītājs Māris Liepa tel.67146282 un mob.26359573