e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Darba piedāvājumi   > Izglītības koordinācijas nodaļā
 

Izglītības koordinācijas nodaļā

2.pielikums
Valsts policijas
2010.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.7
„Kārtība, kādā Valsts policijā organizē
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
karjeras attīstību”

 

 

Valsts policijas koledžas

vakanto amatu saraksts sagatavots uz 2018.gada 29.janvāri 

Struktūrvienības un apakš struktūrvienības nosaukums

Amata nosaukums

Amata pienākumi

Prasības kandidātiem

1

2

3

4

Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļa 

Vecākais speciālists 
(uz darba līguma pamata) 

  • Organizēt, plānot un nodrošināt studiju procesu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” kvalitatīvai Valsts policijas darbinieku sagatavošanai;
  • Izstrādāt studiju (mācību) grafikus un lekciju (nodarbību) sarakstus atbilstoši akreditētajās un licencētajās izglītības programmās paredzētajiem studiju (mācību) plāniem;
  • Nodaļas kompetences ietvaros sagatavot Koledžas un Valsts policijas vadības rīkojuma dokumentu projektus, statistikas pārskatus un atskaites un citus ar izglītības jomu saistītus dokumentu projektus:
  • Atbilstoši Koledžas izglītības programmu lekciju (nodarbību) sarakstiem organizēt un nodrošināt Koledžas pedagogu kontaktstundu uzskaiti un sadarbībā ar Koledžas katedrām kontrolēt pedagogu slodžu izpildi.
  • Saskaņā ar Koledžas rīkojuma dokumentiem vai atbilstoši Koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja deleģējumam piedalīties sanāksmēs, darba grupās, komisijās un saskaņā ar Koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja norādījumiem pildīt citus Koledžas rīkojuma dokumentos noteiktos vai Koledžas vadības noteiktos uzdevumus;
  • Atbilstoši tiešā vadītāja deleģējumam un norādījumiem savas kompetences ietvarā organizēt un nodrošināt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm profesionālās izglītības attīstības koncepcijā vai rīcības plānā, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas un Koledžas stratēģijās vai ikgadējos darba plānos u.tml. rīkojuma dokumentos noteikto uzdevumu izpildi, kā arī noteiktajā kārtībā un termiņā sniegt informāciju vai atskaites par sasniegtajiem darba rezultātiem vai izpildes problemātiku.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

- izpratne par izglītības koordinēšanas organizēšanas procesiem izglītības iestādē;

- spēja ātri uztvert informāciju un atbilstoši reaģēt;

- pastāvīga kvalifikācijas paaugstināšana kvalitatīvākas darba pienākumu izpildes veicināšanai;

- dokumentu izstrāde un noformēšana atbilstoši lietvedības noteikumiem;

- teicamas latviešu valodas zināšanas;

- vēlamas svešvalodu zināšanas;

- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē, kā arī pārzināt Valsts policijas koledžā lietotās informācijas apstrādes programmas un sistēmas, kas saistītas ar darba pienākumus risināmiem jautājumiem.

 

Mēnešalga:

1.kategorija – EUR 790;

2.kategorija – EUR 820;

3.kategorija – EUR 890.

 

 

Kontaktpersona:

VPK Personāla vadības nodaļas vecākā speciāliste Arta Eizenberga

arta.eizenberga@koledza.vp.gov.lv 67146281