f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Par koledžu   > Darba piedāvājumi   > Bibliotēka
 

Bibliotēka

2.pielikums
Valsts policijas
2010.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.7
„Kārtība, kādā Valsts policijā organizē
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
karjeras attīstību”

 

 

Valsts policijas koledžas

vakanto amatu saraksts sagatavots uz 2018.gada 4.janvāri 

Struktūrvienības un apakš struktūrvienības nosaukums

Amata nosaukums

Amata pienākumi

Prasības kandidātiem

1

2

3

4

Valsts policijas koledžas Bibliotēka

Vadītājs
(uz darba līguma pamata) 

 • kontrolēt bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo funkciju izpildi;
 • apzināt jaunāko juridisko literatūru, sekot līdzi izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos;
 • papildināt grāmatu fondu Koledžas bibliotēkā, sadarbojoties ar grāmatu veikaliem un izdevniecībām;
 • pētīt bibliotēkas u.tml. pakalpojumu izmantotāju intereses un atbilstoši tām sagatavot priekšlikumus nepieciešamo grozījumu veikšanai pakalpojumu sistēmā.
 • Saskaņā ar atsevišķu Koledžas direktora rīkojumu pildīt ar dokumentu pārvaldības (t.sk., sevišķās lietvedības) funkcijām saistītos pienākumus:
 • nodrošināt valsts noslēpuma objekta saņemšanu Valsts policijā un nogādāšanu Koledžā, nodrošināt saņemto, nosūtāmo un iekšējās lietošanas valsts noslēpuma objektu reģistrēšanu un uzskaiti;
 • saņemt, pārbaudīt un apstrādāt valsts noslēpuma objektus, nodrošināt valsts noslēpuma objektu apriti;
 • nodrošināt valsts noslēpuma objektu apmaiņu starp darbiniekiem un struktūrvienībām savas kompetences ietvaros;
 • nodrošināt sevišķās lietvedības lietu nomenklatūras sastādīšanu;
 • veikt lietu un valsts noslēpuma objektu iznīcināšanas aktu izstrādāšanu un noformēšanu;
 • sagatavot valsts noslēpuma objektus glabāšanai;
 • pārzināt iestādes struktūru, amatpersonu (darbinieku) kompetenci, informācijas plūsmas mehānismus, normatīvos aktus informācijas izmantošanā, sniegšanā un aizsardzībā;
 • nodrošināt uzraudzību pār izsniegtajiem valsts noslēpuma objektiem Koledžas Speciālajā bibliotēkā.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

 • bibliotēkas darbā iegūts darba stāžs un attiecīga izglītība;
 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • datorzināšanas un prasmes;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • vēlamas svešvalodu zināšanas.

Mēnešalga:

1.kategorija – EUR 765;

2.kategorija – EUR 800;

3.kategorija – EUR 900.

 

 

Kontaktpersona:

VPK Personāla vadības nodaļas vecākā speciāliste Arta Eizenberga

arta.eizenberga@koledza.vp.gov.lv 67146281