f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Profesionālā pilnveide   > VPK piedāvā
 

VPK piedāvā

Nr.p.k. Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums Kontakt-stundas Izstrādes gads
1 Angļu valoda (procesuālās darbības administratīvo pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu gadījumos) 16 2018 (2012)
2 Angļu valoda policijas darbiniekiem (pierobežas zonā) 12 2015
3 Apsardzes darbības kontrole 8 2016
4 Audiovizuāla satura nelikumīgas aprites izmeklēšana 34 2017
5 Automatizētas datu apstrādes sistēmas, datu nesēju un mobilo ierīču izņemšana, iepakošana, apskate un nosūtīšana infotehniskai ekspertīzei 8 2016
6 Aviācijas negadījumu izmeklēšana, institūciju kompetence un sadarbība 8 2018
7 Bērnu tiesību aizsardzība 40 2018
8 Bērnu tiesību aizsardzība 2 24 2018
9 Ceļu satiksmes negadījumu noformēšana un kvalifikācijas problemātika 24 2016
10 Cilvēktiesību ievērošana Valsts policijas darbā  8 2015
11 Cilvēku tirdzniecība mūsdienās. Formas, prevencija un novēršana 8 2015
12 Darbs ar “Microsoft Excel” un “Microsoft Powerpoint” lietojumprogrammu 8 2016
13 Darbs ar cietušajiem (otrais līmenis) 16 2017
14 Darbs ar cietušajiem (pirmais līmenis) 8 2017
15 Dienesta etiķete 8 2016
16 Dienesta šaujamieroča pielietošanas tiesiskie aspekti 6 2018 (2011)
17 Dokumentu, rokrakstu un parakstu ekspertīzes kriminālprocesā 8 2018
18 Durvju taktiskā uzlaušana 8 2015
19 Efektīvas komandas veidošana un motivācijas paaugstināšana 8 2018 (2012)
20 Eiropas izmeklēšanas rīkojums 8 2017
21 Elektroniskie pierādījumi un starptautiskā sadarbība kibernoziegumu izmeklēšanā 16 2018
22 Elektronisko sakaru komersantu, kuri sniedz elektroniskus pakalpojumus, rīcībā esošo datu izmantošana noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā 8 2015
23 Iekļūšanas un aizdomās turēto aizturēšanas telpās vispārējie noteikumi un taktika 16 2015
24 Iekšlietu integrētās informācijas sistēmas apakšsistēma „Elektroniskais notikumu žurnāls” 8 2015
25 Ievads digitālo attēlu apstrādē ar grafiskiem redaktoriem 8 2015
26 Informācijas sistēma „Sodu reģistra Datu noliktavas risinājums” 8 2017
27 Informācijas tehnoloģiju (IT) vidē izdarītu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana 8 2017
28 Izmeklēšanas īpatnības, kas saistītas ar viltotu interneta mājas lapu izmantošanu konfidenciālas informācijas zagšanai* un krāpšanām, izmantojot automatizētās datu apstrādes sistēmas krimināllikuma 177.1.panta kontekstā 8 2015
29 Izmeklēšanas un izmeklēšanas darbību plānošana un taktika kriminālprocesos. Izmeklēšanas versiju izvirzīšana, pārbaude un analīze 8 2015
30 Jaunāko tehnoloģiju izmantošana policijas darbā 8 2015
31 Konfliktu novēršana un uzvedības taktika konfliktsituācijās 8 2018 (2012)
32 Korupcijas novēršana 8 2015
33 Kriminālizlūkošanas modelis. Vispārīga izpratne 8 2013
34 Latviešu valoda juridiskajos dokumentos 8 2017
35 Liecību pārbaude uz vietas, tās veikšana izmantojot video 8 2016
36 Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās 8 2015 (2011)
37 Mantisko jautājumu risinājuma nodrošināšana kriminālprocesā, kas uzsākts par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 8 2017
38 Musulmaņu kultūras, reliģijas un tiesību sistēmas izpratne cilvēktiesību aizsardzības kontekstā 8 2017
39 Naida noziegumu identifikācija un izmeklēšana 8 2016
40 Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija un izmeklēšana 8 2015
41 Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma 8 2016
42 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, arests, konfiskācija) (ARO- Asset Recovery Office ) 8 2018
43 Noziedzīgi iegūtu līzdekļu legalizācija 8 2018
44 Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi, kas saistīti ar patvaļīgu koku ciršanu un nelikumīgām medībām, to krimināltiesiskais raksturojums un izmeklēšanas īpatnības 8 2016
45 Noziedzīgu nodarījumu ceļu satiksmē kvalifikācija un izmeklēšana 8 2015
46 Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgas aprites jomā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 8 2018
47 Noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu un noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā, nošķiršana no civiltiesisko attiecību risināšanas 8 2016
48 Operatīvā darbinieka uzdevumi notikuma vietā, konstatējot noziedzīgu nodarījumu 8 2017
49 Operatīvā detektīvdarbība. Operatīvais eksperiments (operatīvā eksperimenta veikšanas nosacījumi un noformēšana, operatīvā eksperimenta taktiskie paņēmieni) 8 2015
50 Operatīvā novērošanas (izsekošanas) metodika un taktiskie paņēmieni 8 2016
51 Operatīvā transportlīdzekļa - motocikla - droša vadīšana 9 2016 (2010)
52 Operatīvās darbības finansēšana, operatīvais darbs personu meklēšanā, operatīvā tehnika un tās pielietošanas iespējas 8 2015
53 Operatīvās darbības pasākumu "Operatīvā iekļūšana" un "Operatīvā sarunu noklausīšanās" procesuālo dokumentu sagatavošana, noformēšana un īstenošana 8 2017
54 Operatīvās noskaidrošanas pasākumu problemātika īslaicīgās aizturēšanas vietās, nepieciešamo procesuālo dokumentu noformēšana 8 2017
55 Operatīvo transportlīdzekļu vadīšana 18 2016 (2012)
56 Operatīvo transportlīdzekļu vadīšana (2.līmenis) 12 2017
57 Personas subjektīvā portreta (fotorobota) izveides praktiskie aspekti 8 2015
58 Personāla vadība 16 2016
59 Personu aizturēšanas taktika telpās (padziļināts kurss) 24 2015
60 Personu, kurām ir tiesības uz aizstāvību, pratināšanas tiesiskie un psiholoģiskie aspekti 8 2015
61 Pirmā palīdzība Valsts policijas amatpersonām 40 2017
62 Pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācība 15 2017
63 Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības paātrinātajā procesā 8 2018
64 Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības, piemērojot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus juridiskai personai 8 2016
65 Policijas amatpersonas atbildība par tiesību pārkāpumiem, pildot dienesta pienākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, personu aizturēšanā un konvojēšanā 8 2018 (2015)
66 Policijas amatpersonu liecību sniegšanas taktika tiesā, lai netiktu izpausts valsts noslēpums 8 2017
67 Policijas darbinieka kompetence un sākotnējā rīcība dzelzceļa satiksmes negadījumos 8 2018
68 Policijas darbinieka rīcība gadījumos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē 16 2014
69 Policijas darbinieka rīcības tiesiskais regulējums 16 2015
70 Policijas darbinieka sākotnējā rīcība peldlīdzekļu avārijās jūrā un iekšējos ūdeņos 8 2017
71 Policijas darbinieku rīcības psiholoģiskie un tiesiskie aspekti seksuālās vardarbības gadījumos 16 2016
72 Policijas darbs daudznacionālā (multikulturālā) sabiedrībā 8 2017 (2014)
73 Policijas taktika grupveida huligānisma pārtraukšanā un masu nekārtību likvidēšanā (taktiskais līmenis) 24 2017
74 Prakses problēmu analīze administratīvo pārkāpumu lietās 8 2016
75 Pratināšanas psiholoģiskie un taktiskie aspekti 8 2015
76 Pret informācijas sistēmu drošību vērstu kibernoziegumu kvalifikācija un izmeklēšanas īpatnības 16 2017
77 Pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām vērstu kibernoziegumu kvalifikācija un izmeklēšanas īpatnības 16 2017
78 Publiska pasākuma pieteikšanas kārtība un drošības nodrošināšana tā norises laikā 8 2018 (2012)
79 Sadarbība ar Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības biroju par Šengenas informācijas sistēmā esošajiem priekšmetiem un dokumentiem 8 2016
80 Sociālā naida un nesaticības izraisīšanas krimināltiesiskais regulējums, un tā piemērošanas teorētiskās un praktiskās problēmas 8 2015
81 Speciālā līdzekļa - elektrošoka ierīses "TASER" pielietošanas tiesiskie un praktiskie aspekti 8 2018
82 Speciālo izmeklēšanas darbību tiesiskie un praktiskie aspekti, to veikšanas metodika 8 2018
83 Speciālo sasiešanas līdzekļu, roku dzelžu un citu sasaistīšanas līdzekļu lietošanas tiesiskie un praktiskie aspekti 8 2017
84 Starptautiskā sadarbība kriminālprocesā 8 2016
85 Starptautiskās izmeklēšanas grupas. Tiesiskie un praktiskie aspekti 8 2016
86 Šaušanas instruktors 80 2015
87 Šaušanas instruktors 2 32 2014 (2011)
88 Šaušanas mācības pamati 32 2017
89 Šaušanas tehnika ar triecienšauteni 8 2015
90 Šengenas informācijas sistēmas izmantošana satiksmes drošības uzraudzībā, un pārrobežu vajāšanas teorētiskie aspekti 8 2017
91 Terorisma izpausmes un reaģēšana teroristiska rakstura uzbrukuma gadījumā 8 2019
92 Tiesu ekspertu kandidāti 36 2015
93 Tiesu medicīnas pamati 16 2015
94 Transportlīdzekļa apturēšanas un personas aizturēšanas taktika 16 2015
95 Valsts noslēpumu saturošas informācijas un informācijas dienesta vajadzībām aizsardzības pamatprasības 8 2017
96 Valsts noslēpumu saturošas informācijas un informācijas dienesta vajadzībām droša apstrāde elektroniskā vidē 8 2018
97 Valsts policijas darbinieku komunikācijas psiholoģiskās īpatnības ar psihiski nelīdzsvarotām personām 8 2015
98 Valsts policijas darbinieku psiholoģiski- taktiskā rīcība riska situācijās 8 2016
99 Valsts policijas kompetence akcīzes preču nelikumīgas aprites apkarošanā 8 2017
100 Valsts policijas kompetence pārrobežu sadarbības nodrošināšanā 8 2015
101 Valsts policijas kompetence vardarbības draudu novēršanā un pagaidu aizsardzības pret vardarbību nodrošināšanā 8 2014
102 Valsts policijas kompetence, saņemot informāciju par sprādzienu vai sprādziena draudiem 8 2018
103 Valsts policijas operatīvās vadības struktūrvienību funkcijas pārrobežu policiju operācijās 8 2018
104 Viltotas naudas aprite Latvijā un ārvalstīs 8 2016
105 Vispārīgā angļu valoda (dažādi līmeņi) 126 2018

Valsts policijas koledža piedāvā iespēju policijas darbiniekiem apmeklēt pieaugušo neformālās izglītības programmu mācības.

Pieteikt var mācību grupu (līdz 20 amatpersonām) pa epastu: inese.breidaka@koledza.vp.gov.lv, norādot izvēlētās programmas nosaukumu, amatpersonu vārdus, uzvārdus, struktūrvienību, amatus un kontaktinformāciju.

Par mācību laiku un vietu tiks paziņots individuāli pēc mācību grupas nokomplektēšanas.