a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Gribu mācīties!   > Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
 

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

 

Dokumenti:  


Normatīvie akti:

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas sagatavošanās mācību nodarbību saraksts.  Pieejams

ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS APGŪTĀS PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANAS IZMAKSAS KOMPENSĒŠANA

Kas jādara, lai kompensētu izmaksas par savas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu – soli pa solim: 
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana-soli-pa-solim


Pieejams:

Ministru kabineta
2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.146
“Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”.

Pieejami 

Kvalifikācijas eksāmena grafiks. Pieejams

Ministru kabineta
2013.gada 10.septembra noteikumi Nr.791
“Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pieejami 

Kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas atkārtojuma jautājumi. Pieejami (precizēts 16.05.2018.)

     Mācību materiāli (prezentācijas):

- Pirmā palīdzība Pieejams 

- Administratīvais pārkāpums 
               un atbildība Pieejams 
- Administratīvais pārkāpums un atbildība 
  (papildināts) Pieejams

- Juridiskās atbildības jēdziens un veidi Pieejams 

- Tiesību normas jēdziens un struktūra Pieejams 

- Krimināltiesības Pieejams 
- Kriminālprocesa tiesības Pieejams
- "Policijas tiesības" un "Policijas taktika"
   Nr1.-10. Pieejams -1-, pieejams -2- 
   Nr1.-20. Pieejams -1-, pieejams -2-    
   Nr21.-29. Pieejams 
- Šaušanas mācība Pieejams -1-, pieejams -2-.
 pieejams -3-pieejams -4-. pieejams -5-.
pieejams -6-.
 

 

Valsts policijas koledžas
2015.gada 18.maija iekšējie noteikumi Nr.12
”Kvalifikācijas eksāmena norises kārtība Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs””.

Pieejami

Iesniegums ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Pieejams

Valsts policijas koledžas
2018.gada 19.janvāra pavēle Nr.50
”Par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu Valsts policijas koledžā 2018.gadā”.

Pieejama

Cirkulārs

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Maksājuma pamatojuma kods: 21359

Pakalpojuma veids: Ārpus formālā izglītība

Pakalpojuma cena ar PVN (euro): 49,22

Valsts policijas koledžas rekvizīti:

Nodokļu maksātāju reģistrācijas kods (NMR kods) 90000072027

Bankas nosaukums: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV30TREL2140637008000

Precizējošu informāciju par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu Jūs varat saņemt
Valsts policijas koledžas
 Izglītības koordinācijas nodaļā, zvanot pa tālruni 67219691, 67219642 vai 25411502.