a-1.jpg a-2.jpg a-3.jpg a-4.jpg a-5.jpg a-6.jpg
Sākums   > Gribu mācīties!   > Arodizglītības programma
 

Arodizglītības programma

Uzņemšanas noteikumi >>>

 

 


 

ARODIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA  

VISPĀRĪGIE MĒRĶI: 

 • iemācīties darboties patstāvīgi;
 • uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem;
 • izmantot progresīvo pieredzi un darba metodes savā profesionālajā darbībā;
 • iegūt, novērtēt, klasificēt un izmantot informāciju, kura ir nozīmīga profesionālajai darbībai.
  

SPECIFISKIE MĒRĶI:

 • sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
 • reglamentējošo un normatīvo dokumentu prasību pārzināšanā;
 • taktiski pareiza policijas darba organizēšanā;
 • noziedznieku aizturēšanā;
 • uzbrukuma atvairīšanas un aizsardzības taktisko paņēmienu pielietošanā;
 • pirmās palīdzības sniegšanā;
 • šaujamieroču un speciālo līdzekļu pielietošanā;
 • sakaru un tehnisko līdzekļu pielietošanā.

TEORĒTISKĀ DAĻA

 Eksaminējamais kārto
 rakstiski, pārbauda
 zināšanas un  izpratni
 šādos mācību priekšmetos:

 • Krimināltiesību
  un kriminālprocesa tiesību pamati;
 • Administratīvā pārkāpuma tiesības;
 • Policijas tiesības;
 • Policijas taktika.

PRAKTISKĀ DAĻA

Eksaminējamais veic praktiskus uzdevumus, kuros pārbauda praktiskās iemaņas pirmajā palīdzībā, uzbrukuma atvairīšanā un aizsardzības taktikā, kriminālistikas pamatos un šaušanas mācībā.

 

KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENS

 Sastāv no teorētiskās
un
praktiskās daļas
.


 

Īstenošanas ilgums:

 

1 gads

 

(1560 stundas)

IZGLĪTĪBAS IEGUVES FORMAS:

 • KLĀTIENE - var mācīties personas, kuras ir ieguvušas vidējo izglītību.
 • NEKLĀTIENE - var mācīties tikai Valsts policijas amatpersonas ar speciālām dienesta pakāpēm.

IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMAS
AKREDITĀCIJAS
TERMIŅŠ
28.12.2015.-
20.04.2021.

 

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSE

Kadets, apgūstot arodizglītības programmu “Policijas darbs”, iegūst un pilnveido zināšanas un nostiprina praktiskās iemaņas divos kvalifikācijas prakses posmos:

1.posms – 160 stundu apjomā;

2.posms – 400 stundu apjomā

 
 

PIEŠĶIRAMĀ KVALIFIKĀCIJA:

VALSTS POLICIJAS JAUNĀKAIS INSPEKTORS